Notarieel examen 2004

II. Akte te verbeteren

Fouten: Verschijning - Art 8 - Art 26 - Slot

- Voorlezing artikel 203 W. Reg. ontbreekt
ARTIKEL 26.- Registratierechten en Hypotheekrechten en andere kosten
Alle wettelijke kosten die voortvloeien uit deze notariële kredietakte en uit de in deze akte gevestigde
waarborgen, met name de twee hypotheekvestigingen en de vestigingen van een pand op de
handelszaak, zijn ten laste van de kredietnemer.
De kredietnemer dient geen schattingskosten of dossierkosten te betalen.
Ondergetekende notaris geeft aan de kredietnemer de hierna volgende toelichting betreffende de door hem verschuldigde registratierechten en hypotheekrechten.
De bij de hypotheekvestiging wordt een evenredig registratierecht van één (1) procent en een
evenredig hypotheekrecht van nul komma drie (0,3) procent geheven op de som van de volgende drie
componenten: de door de hypothecaire inschrijving gewaarborgde hoofdschuld, zijnde in dit geval het
bedrag van het geleende kapitaal, de gewaarborgde interesten over drie jaar (berekend aan de
oorspronkelijke rentevoet van het krediet) en de bijkomende kosten.
... volgt de toelichting met betrekking tot de vestiging van het pand op de handelszaak.
De hiervoor vermelde registratierechten zullen cumulatief verschuldigd zijn voor de twee hypotheekvestigingen en voor de vestiging van het pand op de handelszaak. Ondergetekende notaris
wijst er partijen op dat er in dit geval geen vrijstelling of verrekening van registratierechten mogelijk
is.
De hiervoor vermelde hypotheekrechten zijn eveneens cumulatief verschuldigd voor de twee
hypotheekvestigingen, aangezien er, wegens de ligging van de betrokken onroerende goederen, een
inschrijving genomen wordt in twee verschillende hypotheekkantoren. Ondergetekende notaris wijst
er partijen op dat er in dit geval geen vrijstelling of verrekening van hypotheekrechten mogelijk is.