VERGELIJKEND EXAMEN 2004 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAATNOTARISSEN

Vragenlijst nr. II :  Te verbeteren akte : Fouten

NOTA OPGESTELD DOOR BART DE MISSER
Frank Rijkaard wenst een krediet toe te staan aan zijn zoon Jan voor de aankoop van een groot
woonhuis te Oostkamp (nabij Brugge), waarin zijn zoon Jan, samen met zijn partner Greet
Flessentrekkers, zijn intrek zal nemen. Jan Rijkaard is sinds 1999 verbonden door een wettelijke
samenwoning met Greet Flessentrekkers. Zij hebben een verklaring van wettelijke samenwoning
afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij hebben echter geen notariële
samenwoningsovereenkomst gesloten. De kredietovereenkomst wordt enkel aangegaan door Jan, die
alleen zal instaan voor de terugbetaling van het krediet.
Frank Rijkaard is weduwnaar en heeft twee kinderen, met name Jan en Bert. Hij is bereid zijn
zoon Jan uit de nood te helpen omdat diens aangevraagde banklening werd geweigerd. Hij wil er
echter zeker van zijn dat het krediet effectief zal worden terugbetaald zodat zijn andere zoon niet
wordt benadeeld. Daarom wenst hij drie waarborgen te voorzien voor de terugbetaling van het
krediet, met name:
a) een hypotheek in eerste rang op het door zijn zoon aan te kopen woonhuis te Oostkamp ;
b) een hypotheek in eerste rang op het handelseigendom van zijn zoon te Oostende, waarin deze
sinds 1995 zijn exclusieve kledingszaak heeft opgestart (met matig succes);
c) een pand op de handelszaak van zijn zoon te Oostende.
Jan Rijkaard is de enige eigenaar van het woonhuis, van het winkelappartement en van de
handelszaak.
Het woonhuis is gelegen in een verkaveling. In de aankoopovereenkomst (zowel in de
onderhandse koopovereenkomst als in de notariële verkoopakte) met betrekking tot dit woonhuis is
een beding van wederinkoop opgenomen teneinde de koper te dwingen de bestemming van het goed
zoals aangegeven in de verkavelingsakte te respecteren. Het recht van wederinkoop is bedongen voor
een periode van vijf jaar.
De handelszaak wordt alleen uitgebaat door Jan Rijkaard. Greet Flessentrekkers is geen medeexploitant.
Op de handelszaak werd nog geen pand gevestigd.
Het toegestane krediet heeft een gemengde bestemming: het krediet is hoofdzakelijk bestemd
voor private doeleinden en bijkomstig voor beroepsdoeleinden. Het krediet wordt door de
kredietnemer aangewend om de aankoop van een woonhuis te Oostkamp te financieren. Het huis
wordt door de kredietnemer gebruikt om er samen met zijn partner in te wonen, met uitzondering van
één grote kamer die hij gebruikt als bureau voor het bijhouden van de administratie en het voeren van
de boekhouding met betrekking tot zijn kledingszaak in Oostende. Partijen wensen dat dit krediet zou
onderworpen zijn aan de Wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet.
Aangezien het krediet niet uitsluitend bestemd is voor private doeleinden, moet er, naar
mijn mening, een clausule van vrijwillige onderwerping aan de Wet op het Hypothecair
Krediet worden opgenomen in de notariële kredietakte.
De voorwaarden van het krediet werden als volgt vastgelegd door Frank Rijkaard :
* kredietvorm: lening met mogelijkheid voor de kredietnemer tot wederopneming van het reeds
terugbetaalde kapitaal
* type van krediet: aflossingskrediet met maandelijkse betalingen
* bedrag van het geleende kapitaal: 350.000 EURO
* duur van het krediet: 20 jaar
* aangehechte verzekeringscontracten: brandverzekering en schuldsaldoverzekering. De
kredietgever eist dat deze verzekeringen door de kredietnemer worden gesloten bij de NV “De
Genereuse Verzekeringen”, omdat hij zelf al zijn verzekeringspolissen heeft bij deze
maatschappij.
Het kredietaanbod werd op 1 februari 2004 overgemaakt aan Jan. Op het aanbod wordt een
geldigheidsduur van zes weken vermeld. Partijen wensen door onderling akkoord op een aantal
punten af te wijken van het kredietaanbod in de notariële kredietakte. Zij vragen om hun akkoord tot
wijziging uitdrukkelijk te willen akteren in de notariële kredietakte en om alle wijzigingen in één
artikel van de akte te willen groeperen voor de duidelijkheid.
De heer Frank Rijkaard herstelt op dit ogenblik van een zware longontsteking in de
luxueuze verzorgingsinstelling “De Dennenheuvel” in Kasterlee, waar hij van de goede
Kempische boslucht geniet.
Hij kan zich wegens zijn zware ziekte niet naar Brugge verplaatsen voor het verlijden van
de notariële akte. Hij wenst dat de notariële kredietakte te Kasterlee wordt verleden door de
notaris, die hij als zijn vertrouwenspersoon beschouwd. Bijgevolg dient er naar mijn mening
gebruik te worden gemaakt van de uitzondering op de principiële arrondissementele
territoriale bevoegdheid van de notaris.
Het gaat hier om een plechtige overeenkomst: een conventionele hypotheek moet immers
bij notariële akte worden gevestigd voor de geldigheid ervan (art. 44, tweede lid
Hypotheekwet).
Partijen gaan akkoord met een gedeeltelijke voorlezing van de notariële kredietakte. Het ontwerp
van de notariële akte werd drie dagen vóór het verlijden van de akte overhandigd aan de
kredietnemer, zijnde de door de Wet op het Hypothecair Krediet te beschermen partij.