Notarieel examen 2004

Consultaties-Clausules

III.6. Vraag - antwoord : De nv Alfa bezit alle aandelen van haar dochtervennootschappen nv Beta en nv Gamma. De drie vennootschappen sluiten hun boekjaar af op 31 december van ieder
jaar. Geen van de vennootschappen heeft een commissaris.
In oktober 2003 wordt notaris Weetal door de auditmaatschappij Bigfour gelast met het opstellen van de notulen waarbij, bij wijze van vereenvoudigde fusie:
1. de nv Beta door de nv Alfa wordt opgeslorpt op basis van de jaarrekening van de opgeslorpte vennootschap vastgesteld per 31 december 2002, met boekhoudkundige uitwerking in hoofde van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2003,;
2. de nv Gamma door de nv Alfa wordt opgeslorpt op basis van de boekhoudkundige staat per 30 juni 2003, met boekhoudkundige uitwerking in hoofde van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2003.
De door de wet voorgeschreven fusievoorstellen werden door respectieve raden van bestuur opgesteld op 5 augustus 2003 en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel op 10 augustus 2003. De fusievoorstellen werden aan de notaris overgemaakt: hij heeft vastgesteld dat zij beantwoorden aan de wettelijke voorschriften.
De auditmaatschappij Bigfour bevestigt dat de aandeelhouders van Alfa kennis genomen hebben van de fusievoorstellen, van de jaarrekeningen over de laatste drie jaar van de vennootschappen en van de jaarverslagen van de raden van bestuur over dezelfde periode.

Beschikt notaris Weetal over alle gegevens om de notulen op te stellen? Indien niet, over welke stukken en beslissingen, buiten de eigenlijke vaststelling van de fusie, moet er sprake zijn in de notulen, op boekhoudkundig vlak en wat betreft de kwijting aan de bestuurders ?

1. Op boekhoudkundig vlak
FUSIE DOOR OPSLORPING VAN NV BETA DOOR NV ALFA :
FUSIE DOOR OPSLORPING VAN NV GAMMA DOOR NV ALFA :

2. Kwijting aan de bestuurders
FUSIE DOOR OPSLORPING VAN NV BETA DOOR NV ALFA :
FUSIE DOOR OPSLORPING VAN NV GAMMA DOOR NV ALFA :