Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.17. Vraag - antwoord: De gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap FlandriaCom, die geen openbaar beroep doet op het spaarwezen, vraagt notaris Ludovic Bloempot de oproepingen in de pers voor te bereiden voor de buitengewone algemene vergadering .
De aandelen van de vennootschap zijn aan toonder. De vennootschap heeft ook winstaandelen aan toonder uitgegeven, met stemrecht. De statuten voorzien niets voor de bijeenroepingen en verwijzen dienaangaande naar de wet.
Wie moet door middel van persaankondigingen opgeroepen worden?

A. De houders van aandelen, van winstaandelen, de titularissen van certificaten op naam, de bestuurders en de commissarissen.

B. De houders van aandelen aan toonder.

C. De houders van aandelen, de titularissen van winstaandelen met stemrecht, de bestuurders en de commissarissen.

D. De houders van aandelen aan toonder en van winstaandelen met stemrecht aan toonder.