Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.23. Vraag - antwoord: De algemene vergadering van de mede-eigenaars van de Residentie Mayflower, te Turnhout, heeft met algemene stemmen beslist het achterste deel van de tuin van de
residentie (deel uitmakende van de gemeenschappelijke delen) te verkopen aan de naburige eigenaar, gelet op de buitengewone prijs die hij bereid is te betalen en het feit dat dit deel van de tuin in feite nooit gebruikt wordt door de bewoners. Eén van de 35 appartementen behoort toe aan Mevrouw Valke, weduwe van de heer Mils, voor de helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik, en aan haar kinderen Bruno Mils (19 jaar) en Clara Mils (16 jaar) voor de helft in blote eigendom. Notaris Veerman wordt gelast met het verlijden van de akte.

Slechts één van de hierna volgende beweringen is juist. Welke ?

A. De notaris zal de akte laten ondertekenen door de syndicus, houder van een notariële volmacht van alle mede-eigenaars, zonder dat een machtiging van de vrederechter noodzakelijk is.

B. De notaris zal de akte slechts kunnen verlijden na de voorafgaande machtiging van de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige.

C. De notaris zal de akte laten ondertekenen door de syndicus, in uitvoering van de door de algemene vergadering genomen beslissing, zonder dat een notariële volmacht en een machtiging van de vrederechter noodzakelijk zijn.

D. De notaris zal de akte slechts kunnen verlijden mits voorafgaande homologatie door de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de minderjarige, van de toelating tot verkoop uit de hand gegeven door de familieraad.