Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.24. Vraag - antwoord: Een eigenaar wenst zijn hofstede van 20 hectare openbaar te verkopen, volledig verpacht aan één en dezelfde pachter. Hij wenst het goed te koop te stellen in verschillende
loten met de mogelijkheid van samenvoeging.

Slechts één van de volgende beweringen is juist. Welke ?

A. De eigenaar beslist volkomen autonoom over de vorming van de kavels en de al dan niet samenvoeging ervan.

B. De eigenaar dient het akkoord van de pachter te bekomen over de vorming van de kavels.

C. De eigenaar dient het akkoord van de pachter te bekomen over de samenvoeging van de kavels.

D. De eigenaar dient het gehele verpachte goed in één blok aan te bieden.