Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen


IV.6. Vraag - antwoord : Artikel 9, § 1, derde lid, Ventôse-wet betreffende de raadgevingsplicht van de
notaris :

A. is steeds van openbare orde.

B. is niet altijd van openbare orde.

C. is alleen dan van openbare orde wanneer de akte betrekking heeft op materies die slaan op de staat of de bekwaamheid van de partijen, alsmede hun wettelijk huwelijksstelsel.

D. is alleen dan van openbare orde ten overstaan van de partijen die zijn raad gevraagd hebben.