Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.8. Vraag - antwoord : Vanaf wanneer verkrijgt een vereniging zonder winstoogmerk de rechstpersoonlijkheid?

A. Vanaf het verlijden van de akte oprichting.

B. Vanaf de neerlegging van de statuten en de benoeming van de bestuurders op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

C. Vanaf de neerlegging van de statuten en de benoeming van de bestuurders op de griffie van de rechtbank van koophandel.

D. Vanaf de bekendmaking van de statuten en de benoeming van de bestuurders in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.