Notarieel examen 2005

Open vragen

3. Vraag - antwoord: Sinds het overlijden van haar echtgenoot Jef Janssens, twee jaar geleden, leeft Els De Backer in een rusthuis. Louise Janssens, enige dochter van Els, werd door de vrederechter van
Aalst aangesteld als voorlopige bewindvoerster van de goederen van Els.
Els is eigenares van de helft in volle eigendom en van de andere helft in vruchtgebruik van
haar voormalig echtelijke woning. De blote eigendom van deze andere helft behoort aan haar
dochter Louise toe. Beiden gaan akkoord om de woning die leeg staat te verkopen, aan een buur
die een mooie prijs aanbiedt.
Daarenboven wenst Els De Backer een bouwgrond gelegen te Mechelen, waarvan zij
eigenares is, te schenken aan haar kleindochter Dominique, die binnenkort zal trouwen.
Beide dames wenden zich tot notaris Bron, te Aalst, om beide akten op te stellen.

Welke voorafgaandelijke stappen moeten ondernomen worden om een procedure
aanhangig te maken bij de vrederechter? Wie moet ze ondernemen? Welke documenten
moeten aan de vrederechter voorgelegd worden om de aanvragen te staven?
Motiveer Uw antwoord, daarbij verwijzend naar de wettelijke relevante bepalingen.
A. Stappen voorafgaand aan de verkoopakte:

B. Stappen voorafgaand aan de schenkingsakte: