Notarieel examen 2005

II. te verbeteren akte

Fouten : weggevers - dwingend recht - opgelet - moeilijk -  Ontwerp van akte

4. aanhef : sinds 1 januari 2000 zijn instrumenterende getuigen niet meer vereist
(O.W.N., 10)

5. aanhef : de akte moet worden verleden voor de vrederechter en zijn griffier
(Ger. W. 1206)

7. aanhef : er moet worden vermeld dat de begiftigde een kind is van de schenker
(W.Reg.)

8. aanhef : een oom kan de schenking aan zijn neef in diens naam niet aanvaarden
(B.W., 935 al 3)

9. aanhef : de akte vermeldt nergens de aanvaarding van de schenking (BW, 932)

10. aanhef : de akte moet worden verleden met machtiging van de vrederechter
(BW, 378 § 1 jo. 410)

12. art. 1 : de effecten moeten worden vermeld in een staat van schatting (B.W., 948)

13. art. 1 : een wederkerige gift tussen echtgenoten mag niet in dezelfde akte worden
geakteerd. (BW, 1097)


15. art. 3a : De notaris is verplicht te zorgen voor de overdracht van goederen aan de
begiftigden, zuiver en vrij van alle schulden (HvC, 09 juni 1970)

16. art. 3a : De schenking heeft tot gevolg een verarming van de schenker, die zich het
recht niet kan voorbehouden om de goederen terug te nemen. Een voorwaardelijke
schenking is géén schenking (BW, 894)

17. art. 3, in fine : De stedenbouwkundige voorschriften moeten worden vermeld, samen
met het antwoord van de steden Brussel en Aalst

18. art. 6 : een onbetwiste rechtsleer stelt dat de schenking en de verdeling niet in dezelfde
akte kan geacteerd worden, tenzij onder de verplichting de regels van de
ascendentenverdeling te volgen

19. art. 7a : Dit verplicht de notaris de stedenbouwkundige voorschriften aan te vragen.

20. art. 7b : Inzake de verdeling zijn volgens de wet, de aktekosten ten laste van de massa.

21. art. 8 : Deze verdeling is aanvechtbaar en herleidbaar, wegens bendaling voor meer
dan 1/4de (BW, 887 al 2)


(Bron: Modelantwoorden van de Vereniging Licentiaten Notariaat)

Fouten in te verbeteren akte in andere jaren : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2006 - 2007

HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJF,
Op 5 maart,
Te Brussel,
In aanwezigheid van de hiernavermelde instrumentaire getuigen,
ZIJN VERSCHENEN :
Enerzijds
De heer Eric, Gustave DE MEESTER, geboren te Etterbeek op vierentwintig maart negentienhonderd
veertig, en zijn echtgenote, Mevrouw Suzanne INGELS, geboren te Gent op drieëntwintig maart
negentienhonderd tweënveertig, wonende te Ukkel, Prins van Oranjelaan 42, gehuwd onder het
stelsel van de zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris
Charles VAN GOETHEM eertijds te Gent op tien mei negentienhonderd vijfenzestig, stelsel
ongewijzigd.
Hierna vermeld als « de schenker » :
Anderzijds
a) De heer Laurent DE MEESTER, geboren te Aalst op tien april negentienhonderd negenenzeventig,
echtgenoot van Mevrouw Charlotte RADPLING wonende te Aalst, Groteweg 60, gehuwd onder het
stelsel van de algemeen gemeenschap van goederen blijkens hun huwelijkscontract verleden vóór
Notaris Gustave Duplat te Aalst op achttien april tweeduizend, stelsel ongewijzigd.
b) De heer Denis DE MEESTER, geboren te Aalst op tien mei negentienhonderd vijfentachtig,
ongehuwd, wonende te Elsene, Nieuwbrug 19.
c) De heer Guy DE MEESTER, geboren te Aalst op tien mei negentienhonderd negenentachtig,
ongehuwd, wonende te Ukkel, Prins van Oranje laan 42; Hier vertegenwoordigd door zijn oom,
de heer Lucien VAN BELGEN, met woonplaats te Oudergem, Leon Castorlaan, 376.
Allen hierna onveranderlijk vermeld als « de begiftigde »
Dewelke ons verklaren het volgende te zijn overeengekomen :
SCHENKING
ARTIKEL 1.- Voorwerp
De schenker verklaart aan de begiftigde te schenken, bij vooruitmaking en buiten deel, en met
vrijstelling van inbreng in hun nalatenschap, de bloot eigendom van de hierna vermelde goederen:
A. Stad Brussel
Een handelspand gelegen Nieuwstraat 120, gekadastreerd volgens eigendomstitel, sectie A
nummer 436 G voor een oppervlakte van één are tien centiare.
B. Stad Namen
Een handelspand gelegen Koninklijke plaats 66, gekadastreerd volgens eigendomstitel, sectie
nummer 227 X voor een oppervlakte van 3 are tien centiare.
C. Een effectenportefeuille in bewaring gegeven onder rekeningnummer 310-0588720-62.
De heer Eric DE MEESTER verklaart het vruchtgebruik te schenken van de zo juist beschreven
goederen aan zijn echtgenote, Mevrouw Suzanne INGELS, onder de ontbindende voorwaarde van haar
vooroverlijden.

Mevrouw Suzanne INGELS verklaart het vruchtgebruik te schenken van de zo juist beschreven
goederen aan haar echtgenoot, de heer Eric DE MEESTER, onder de ontbindende voorwaarde van zijn
vooroverlijden.
ARTIKEL 2.- Oorsprong van eigendom
De schenker verklaart eigenaar te zijn van de hiernavermelde goederen,
a) het goed sub A, ingevolge aankoop van de heer Laurent BERNARD te Mons ingevolge akte
verleden Notaris Paul LEJEUNE te Couillet op tien oktober negentienhonderd negenenzeventig,
overgeschreven.
b) het goed sub B, ingevolge aankoop van Mevrouw Laurence EVRARD te Aalst ingevolge akte
verleden Notaris Bernadette Fanara te Nieuwkerken op tien november negentienhonderd
negenenzestig, overgeschreven.
c) De effecten sub C, ingevolge aankoop gedurende hun huwelijk met gelden voortkomende uit het
beroepsinkomen.
ARTIKEL 3.- Voorwaarden van de schenking
a) De schenking heeft plaats onder de gewone waarborgen als naar recht. De schenker verklaart dat
de geschonken onroerende goederen nog belast zijn met een hypothecaire inschrijving, alhoewel
het krediet volledig terugbetaald is; hetgeen door de ondergetekende Notaris niet werd
nagetrokken, daar de schenkers verklaren hem van de hypothecaire opzoekingen te ontslaan.
b) De begiftigde bekomt de bloot eigendom van de geschonken goederen vanaf heden. Nochtans
verklaart de schenker zich het recht voor te behouden, de volle eigendom van alle of van een deel
der geschonken goederen terug te nemen, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.
c) De begiftigde bekomt het genot van de geschonken goederen, vanaf de dag van het overlijden van
de langstlevende van de schenkers. Alle belastingen, taksen en lasten betreffende de geschonken
goederen vallen te zijnen laste vanaf die datum.
d) Voor het overige, worden de goederen aan de begiftigde overgedragen in de staat waarin zij zich
bevinden, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, die ze belasten of tot hun voordeel
strekken.
e) De verzekeringscontracten betreffende de geschonken goederen zullen aangegaan worden door
de schenker die de premie zal betalen tot de dag van het overlijden van de langstlevende van de
schenkers.
f) Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de schenker.
ARTIKEL 4.- Recht van conventionele terugkeer
De partijen verklaren deze schenking te onderwerpen aan het recht van conventionele terugkeer,
dat van rechtswege toepassing vindt ten voordele van de schenker, bij vooroverlijden van een
begiftigde zonder kinderen of andere descendenten.
De overlevende echtgenoot van een begiftigde zal zijn rechten in vruchtgebruik op de geschonken
goederen niet mogen vorderen.
ARTIKEL 5.- Schatting voor de Registratie
Voor het heffen van de registratierechten verklaren de partijen de geschonken goederen te
schatten als volgt :
a) het goed sub A, op één miljoen vijfhonderdduizend euro 1.500.000 EUR
b) het goed sub B, op achthonderdduizend euro 800.000 EUR
c) het goed sub C, op vijfhonderd vijftigduizend euro 550.000 EUR

VERDELING
ARTIKEL 6.- Voorwerp
Na hetgeen voorafgaat, hebben de begiftigden – de heer Guy DE MEESTER hier
vertegenwoordigd door zijn hogergenoemde vader – Ons, notaris verzocht, de tussen hen
overeengekomen verdeling aldus te akteren:
a) het goed sub A wordt toegewezen aan de heer Eric DE MEESTER,
b) het goed sub B wordt toegewezen aan de heer LAURENT DE MEESTER,
c) het goed sub C wordt toegewezen aan de heer Guy DE MEESTER.
ARTIKEL 7.- Algemene voorwaarden
a) De goederen worden verdeeld met inachtname van de algemene voorwaarden zoals vermeld in de
schenkingsakte. De partijen verklaren ons te verzaken aan de terugwerkende kracht van de
verdeling.
b) En ingevolge de wet, zullen alle kosten van deze verdeling gedragen worden door ieder van de
toewijzelingen, pro rata de waarde van de hen toegewezen goederen.
ARTIKEL 8.- Opleg
De partijen verklaren ons dat de huidige verdeling gebeurt zonder opleg.
ARTIKEL 9.- Belasting over de toegevoegde waarde
a) De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen lezing gegeven heeft van de artikelen
62 paragraaf 2 en 73 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde die elke
eigenaar of vruchtgebruiker van het geheel of een deel van een goed vatbaar voor hypotheek,
verplichten zijn hoedanigheid van belastingplichtige over de toegevoegde waarde, te doen
kennen, bij vervreemding of hypotheekstelling van zo'n goed.
b) Op uitdrukkelijke vraag van ondergetekende notaris hebben de schenkers verklaard niet
onderworpen te zijn aan voormelde belasting en niet te zijn overgegaan tot vervreemding van
onroerende goederen zoals voorzien bij artikel 8 paragraaf 2 en 3 van het wetboek der belasting
over de toegevoegde waarde en dit binnen de vijf jaren voor heden, noch de hoedanigheid van
belastingplichtige gehad te hebben gedurende deze periode of deel te hebben uitgemaakt van een
feitelijke vereniging, met vermelde hoedanigheid.
ARTIKEL 10.- Stedenbouw
... volgen de correcte en volledige verklaringen terzake.
ARTIKEL 11.- Verklaringen
a) De partijen verklaren ons dat, voor het heffen van de registratierechten, zij verwijzen naar de
hogervermelde pro-fisco schatting van de geschonken goederen. (.....)
b) Zij verklaren eveneens kennis te hebben genomen van het ontwerp van deze akte, sinds meer dan
vijf werkdagen
.
WAARVAN AKTE
Verleden op de plaats en de datum zoals hoger vermeld.
En na voorlezing (....), hebben de partijen en de getuigen, met name, de heer Marcel LUCAS
wonende te Brussel, Louizalaan 100, en zijn echtgenote mevrouw Lucie VERELST, met woonplaats
op hetzelfde adres, samen met ons notaris getekend.

Fouten in te verbeteren akte in andere jaren : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2006 - 2007