Notarieel examen 2005 : (ochtend) te verbeteren akte

Notaopgesteld door Pieter Ganzenveer, notaris te Brugge, tijdens het bezoek van de heer en mevrouw Eric De Meester

De echtgenoten Eric De Meester wensen aan hun drie kinderen, waarvan de jongste nog minderjarig is, hun twee onroerende goederen en een effectenportefeuille te schenken.

Zij wensen de schenkingen bij vooruitmaking en buiten erfdeel te doen en zich het vruchtgebruik ervan voor te behouden, met aanwast ervan ten voordele van de langstlevende schenker.

De kinderen wensen niet in onverdeeldheid te blijven, en komen mondeling overeen de goederen in drie loten onder elkaar te verdelen : één onroerend goed gelegen te Brussel, één onroerend goed te Namen en de effectenportefeuille.

Zoon Laurent De Meester is gehuwd onder het belgische stelsel van de algehele gemeenschap van goederen, doch de ouders wensen dat de geschonken goederen hem eigen blijven en niet in gemeenschap vallen.

De schenkers verzoeken U te zorgen voor een maximale rechtszekerheid, alsook voor een minimum aan schenkings- en successierechten.

Ontwerp van akte