Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.13. Vraag - antwoord : De heer Patrick Van de Putte (86 jaar) heeft een voorlopige bewindvoerder. Hij wenst zijn goederen aan zijn nicht (43 jaar) te legateren, in een authentiek testament. Maar hij twijfelt of het testament dat hij wil tekenen wel uitwerking zal hebben, daar hij getroffen is door een milde vorm van de ziekte van Alzheimer.

De notaris moet hem antwoorden dat :

A. Het testament onaanvechtbaar zal zijn, inzoverre de notaris vermeldt dat de testator gezond van geest is, en dat de vrederechter machtiging verleent, na beoordeling van de geldigheid van de wilsuiting van de testator.

B. Het testament onaanvechtbaar zal zijn inzoverre de notaris, na voorlegging van een medisch attest door de testator, vermeldt dat de testator gezond van geest is, en dat na beoordeling van de geldigheid van de wilsuiting van de testator de vrederechter machtiging verleent.

C. Het testament steeds aanvechtbaar blijft om reden van krankzinnigheid, ondanks alle vermeldingen dienaangaande in de authentieke akte, en zelfs, indien de vrederechter toelating gaf, na zich vergewist te hebben van de geldige wilsuiting van de testator.

D. Het testament steeds aanvechtbaar blijft om reden van krankzinnigheid, daar de vrederechter, tot wie men zich richt om een toelating te bekomen, geen kennis mag nemen van de inhoud van het testament.