Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.15. Vraag - antwoord : Bij onderhandse akte dd. 20 mei 2002 heeft Leon een onroerend goed te Kortrijk aangekocht, voor de prijs van 245.000 EUR. De notariële akte werd verleden op 20 juli 2002, en zes dagen later geregistreerd. De registratierechten aan 12,5 % bedragen 30.625 EUR. Dit onroerend goed werd door Leon aan Albert doorverkocht voor de prijs van 215.000 EUR., blijkens akte voor dezelfde notaris dd. 20 juni 2004 (prijs in overeenstemming met de venale waarde op het ogenblik van de herverkoping). De registratierechten aan 5% beliepen 10.750 EUR.

Heeft Leon recht op een teruggave van de registratierechten die in 2002 betaald werden?
En in bevestigend geval, hoeveel bedraagt de teruggave?

A. Neen, hij heeft er geen recht op, daar de herverkoop onderworpen is aan het registratierecht van 5%.

B. Neen, hij heeft er geen recht op, daar het goed meer dan twee jaar na de aankoop door Leon, herverkocht werd.

C. Ja, hij heeft er wel recht op, en de teruggave bedraagt 16.125 EUR.

D. Ja, hij heeft er wel recht op, en de teruggave bedraagt 12.375 EUR.