Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.4. Vraag - antwoord : Notaris Marc Goedbevonden, met standplaats te Halle, wordt verzocht een verkoopakte op te stellen van een in opbouw zijnde appartement (slechts de fundering is afgewerkt) in een pand onderworpen aan het stelsel van de gedwongen mede-eigendom. De aannemer is niet
erkend en treuzelt met de waarborg opgelegd door de Belgische wet. Zowel de verkoper als de
koper dringen bij de notaris aan om de akte te verlijden.

Welke keuze zou u als notaris maken?

A. De notaris moet zijn ambt weigeren, zolang de waarborg niet bekomen wordt.

B. De notaris mag zijn ambt verlenen, maar hij moet de partijen inlichten dat de koper
steeds het recht heeft de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, zolang de
waarborg niet bekomen wordt.

C. De notaris mag zijn ambt verlenen, mits de koper, door de notaris degelijk en
voorafgaandelijk voorgelicht, vrijwillig en schriftelijk afstand doet van het recht om
de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

D. De notaris mag zijn ambt slechts verlenen indien de koper hem schriftelijk en
voorafgaandelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid.