Notarieel examen 2006

Open vragen

3. Vraag - antwoord : U verlijdt een akte, waarbij een bestuurder met een-handtekeningsbevoegdheid in naam en voor rekening van de familiale patrimoniumvennootschap N.V. Martovan een hypothecaire kredietopening afsluit, met het oog op de ter beschikkingstelling van de ontleende sommen aan een andere exploitatievennootschap van de familie, nl. N.V. Tricotagewerk Martens. Laatstgenoemde vennootschap wordt korte tijd nadien failliet verklaard.

Het maatschappelijk doel van de NV Martovan is "het beheren en valoriseren van een onroerend
patrimonium door het stellen van alle beheersdaden, o.m. aankopen, verkopen, verhuren, in huur nemen, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken, in de ruimste zin van het woord; Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur en dit zowel voor nieuw op te richten ondernemingen als voor bestaande. De vennootschap kan ook persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen in het voordeel van derden"

U krijgt een telefoon van een advocaat van een derde-schuldeiser van Martovan, die u meldt dat u in de fout gegaan bent door de hypothecaire kredietakte voor Martovan te verlijden. Wat denkt u hiervan?