Notarieel examen 2006

Consultaties-Clausules

3. vraag - antwoord

U wordt geraadpleegd door twee, onder het wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten, die u vragen om de akte voor te bereiden van de schenking van een gedeelte van hun roerend vermogen ten gunste van hun twee meerderjarige kinderen. Voorwerp van de schenking zijn kapitalisatie-sicavs, ter beurze genoteerde aandelen en obligaties, alsook alle aandelen op naam in hun familievennootschap, die zij samen hebben opgericht toen ze nog maar pas getrouwd waren.
Laatstgenoemde vennootschap is een NV, waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de koop en verkoop
van kledingstukken. Beide schenkers zijn de enige bestuurders van de vennootschap (beiden actief)
en wensen dit te blijven. De NV is daarenboven ook eigenares van het onroerend goed dat door de
schenkers bewoond wordt (gezinswoning). Het koppel is zeer bemiddeld.
U bent van oordeel dat een schenking beantwoordt aan een optimale successieplanning. Alle elementen zijn verenigd: goede familiale verstandhouding, twee meerderjarige kinderen, geen schuldeisers en een schenking die de economische situatie van de schenkers niet in het gedrang brengt.
Hoe zal u aan de ouders een voldoende en gelijkmatig inkomen waarborgen?
Schrijf de clausules (zonder hierbij de fiscale aspecten te behandelen).