law - notary - exam : Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2010.

1° een uittreksel uit de geboorteakte (of een ander wettelijk document afgeleverd ingeval de geboorteakte door overmacht niet kan gereproduceerd worden);

2° een afschrift van het diploma van licentiaat in het notariaat (niet het afschrift van licentiaat in de rechten);

3° een afschrift van het stagecertificaat bedoeld in artikel 36 van de wet van 25 ventôse XI op het notarisambt (te weten het stagecertificaat afgeleverd door de Voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen);

4° een bewijs van nationaliteit daterend van na de bekendmaking van deze oproep tot de kandidaten;

5° een getuigschrift van goed gedrag en zeden daterend van na deze bekendmaking van deze oproep tot de kandidaten;

6° een verklaring op erewoord van de kandidaat met vermelding van de periode(s) en de plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat;

7° een gedetailleerd curriculum vitae houdende voor de uitoefening van het notarisambt relevante informatie, opgesteld volgens het model bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2004 - Editie 3 - pagina 58491 tot en met 58500.