Examen 2002: meerkeuzevragen

VERGELIJKEND EXAMEN 2002 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-NOTARISSEN - SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 9 maart 2002 (namiddag) - VRAGENLIJST nr IV - MEERKEUZEVRAGEN -  Voor elk van de dertig vragen van deze vragenlijst is er maar ťťn juist of een " beste" antwoord. Een juist of het beste antwoord levert 3 punten op. Een fout antwoord levert een verlies van maximum twee punten op. Als U een vraag niet beantwoordt, worden geen punten afgetrokken. Het totaal aantal punten wordt door drie gedeeld, omdat deze vragenlijst voor dertig punten telt in het totaal van honderd punten van het schriftelijk examen. - Gelieve de vragen enkel en alleen te beantwoorden op in het rood gedrukt blad, volgens de richtlijnen opgenomen in de "praktische onderrichtingen".


IV.1.    Jan Plezier heeft beslist een handgifte te doen van 5 miljoen BEF aan elk van zijn twee kinderen de dag dat zij meerderjarig worden. De eerste, Prosper, ontvangt deze som op 22 december 1989 en de tweede, Carmen, op 25 juli 1999. De twee kinderen hebben een ontvangstbewijs getekend, gedateerd en met de vermelding " gelezen en goedgekeurd ". Het ontvangstbewijs is als volgt opgesteld : " Ik erken vandaag ontvangen te hebben van mijn vader het bedrag van 5.000.000 BEF, als voorschot op de erfenis van vaderszijde".
    De vader overlijdt op 7 februari 2002. De notaris Pol Caburras, met standplaats te Gent, die belast is met de afhandeling van de nalatenschap moet Prosper en Carmen inlichten over hun respectieve rechten in de nalatenschap van de vader. Wat moet hij hen melden in verband met de voorvermelde handgiften ?
A.    Er zou geen enkele rekening gehouden worden met het feit dat Prosper de schenking tien jaar voor zijn zuster Carmen heeft gekregen.
B.    Prosper en Carmen moeten elk de intrest, aan de wettelijke rentevoet, berekend vanaf de datum van de handgifte waarvan zij genoten hebben, inbrengen in de te verdelen massa van hun vaders erfenis.
C.    Prosper zou aan Carmen een intrest aan de wettelijke rentevoet moeten betalen op het bedrag van 5 miljoen voor de periode begrepen tussen 22 december 1989 en 25 juli 1999.
D.    Prosper zal aan Carmen een intrest aan de wettelijke rentevoet moeten betalen berekend voor de periode begrepen tussen 22 december 1989 en 25 juli 1999, op de helft van het bedrag van 5 miljoen BEF dat hij gekregen heeft.

IV.2.    Zoe Robinson, 26 jaar oud, is onbekwaam verklaard op 6 februari 2002 wegens haar toestand van geestelijk onvermogen. Notaris Jan Onzeker, met standplaats te Brugge, moet een akte verlijdenvan de verkoop van een appartement gelegen te Edegem dat aan deze dame toebehoort. Voor de vermelding van haar woonplaats in de akte moet hij haar beschouwen als gedomicilieerd zijnde :
A.    in de woning van Evert De Boer, oom langs vaderszijde en toeziende voogd, gelegen Wijnrankenlaan 3 te 8000 Brugge.
B.    in de Boslaan 9, te 1180 Ukkel, plaats aangeduid in het vonnis van de rechter waarbij de betrokkene onbekwaam werd verklaard, als het adres van Zoe Robinson.
C.    Boulevard Eddy Merckx 13, te 1330 Rixensart, woonplaats van Louis Lebon, de voogd van de betrokkene.
D.    In het huis " Prinses Elisabeth " gelegen Zeezichtlaan 20, te 8300 Zeebrugge, adres dat vermeld wordt op de identiteitskaart van Zoe Robinson en de plaats waar ze effectief haar hoofdverblijfplaats heeft.

IV.3.    Elke Belgische notaris die een akte verlijdt in zijn kantoor moet deze integraal voorlezen :
A.    indien zijn ontwerp slechts 6 dagen vůůr het verlijden van de akte werd voorgelegd aan alle partijen, en partijen met betrekking tot deze termijn geen verklaring hebben afgelegd.
B.    als een van de partijen doofstom is.
C.    als de akte een huwelijkscontract is en een contractuele erfstelling bevat.
D.    als de akte verleden wordt door meer dan ťťn notaris.

IV.4.    Notaris Jan Peeters, met standplaats te Antwerpen, moet een akte verlijden van verkoop door Jo Deman aan Julia Lievens, van een deel van een eigendom van eerstgenoemde, gelegen te Wilrijk en gebruikt als tuin. Julia Lievens wil aankopen om haar eigendom te vergroten.
De notaris mag de akte verlijden :
A.    zonder de splitsing te betekenen aan het gemeentebestuur en aan de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar.
B.    nadat hij de splitsing betekend heeft aan het gemeentebestuur en aan de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar, met vermelding van de opmerkingen die deze besturen hem overmaken en met naleving van de wettelijke termijnen.
C.    na de splitsing te hebben betekend aan het gemeentebestuur en aan de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar, maar enkel zo de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar geen bezwaren heeft geformuleerd tegen het splitsingsplan.
D.    na een verkavelingsvergunning te hebben gevraagd en verkregen.

IV.5.    Mohammed Bin Nedal, van Algerijnse afkomst, is geboren op 12 juni 1965 te Tizi Ouzou (Algerije) als wettig kind van algerijnse ouders. Op negentienjarige leeftijd verwerft hij vrijwillig de franse nationaliteit maar behoudt niettemin zijn oorspronkelijke nationaliteit.
Van 1968 tot 1991 leefde hij in Dijon (Frankrijk) waar hij studeerde, zijn militaire verplichtingen volbracht en er zijn eerste professionele ervaring opdeed. Hij trouwde er met Jeanne Lapusselle, van franse nationaliteit. Eind 1991 vestigde hij zich in Brussel met echtgenote en zijn twee kinderen uit het huwelijk, Salsabil en Ali. Sedertdien woont hij in Schaarbeek. Vandaag vraagt notaris James Verbruggen, met standplaats te Brussel, zich af welk persoonlijk statuut Mohammed heeft in BelgiŽ, vermits deze hier een neef van zijn vrouw wil adopteren.
De notaris weet dat hij eerst een oplossing moet vinden voor een positief conflict van nationaliteiten, maar hij twijfelt tussen vier oplossingen. Welk is de juiste ?
A.    de notaris moet Mohammed vragen de kwestie voor te leggen aan de "Dienst nationaliteiten" bij het Ministerie van Justitie, die waakt over de nationaliteit in BelgiŽ en als enige bevoegd is om conflicten inzake nationaliteit te beslechten.
B.    De notaris moet Mohammed uitsluitend als belg beschouwen, met name de nationaliteit van de staat waar hij sedert meer dan tien jaar zijn gebruikelijke hoofdverblijfplaats heeft.
C.    De notaris kan Mohammed als Fransman beschouwen, namelijk de nationaliteit van de staat waarmee hij, gelet op de omstandigheden, het meeste verbonden is
D.    De notaris kan Mohammed uitsluitend als Algerijn beschouwen, zijnde de nationaliteit van het land waarmee de betrokkene verbonden is door geboorte.IV.6.    Notaris Gaston Bergmans heeft van zijn oom, ooit een wat bijzondere handelaar, een mooi onroerend goed geŽrfd in Brussel. De oom heeft laten verklaren dat dit goed slechts geheel of gedeeltelijk kan verhuurd worden door handelshuur. Uiteraard wenst Mr Bergmans zich te houden
aan deze verbintenis. Vier personen reageerden op de affiche " te huur ". Welke kandidaat moet hij kiezen om tegemoet te komen aan de wens van zijn oom :
A.    Een tandarts, die er zijn praktijk wil vestigen.
B.    Een zelfstandige loodgieter, die echter zijn winkel, gevestigd op 50 m van het gebouw, op de oorspronkelijke locatie wil verderzetten.
C.    Een advocaat die er zijn kantoor wil onderbrengen omdat het gebouw dichter bij het Justitiepaleis ligt.
D.    Een apotheker die er een apotheek in wil openen.

IV.7.    Arthur Anderson is overleden te Mechelen, op 27 november 2001. De erfgenamen van zijn nalatenschap zijn zijn vijf kinderen die voortspruiten uit zijn huwelijk met Monique Vandevel, overleden in 1987 : Albert (geboren in 1974), Julie (geboren in 1978), Margot (geboren in 1982), Eric (geboren in 1985) en tenslotte Benjamin (geboren in 1986).
De erfgenamen gaan akkoord om over te gaan tot de openbare verkoop van het enige onroerend goed in de nalatenschap - een herenhuis dat gewaardeerd wordt op § 410.000 - om uit onverdeeldheid te treden. Welke procedure moet gevolgd worden ?
A.    Ze moeten zich richten tot de territoriaal bevoegde vrederechter, die een notaris zal aanstellen indien hij beslist om de verkoop toe te staan.
B.    Ze moeten zich wenden tot de territoriaal bevoegde Rechtbank van Eerste aanleg die, indien hij de verkoop toestaat, een notaris zal aanstellen.
C.    Ze moeten hun notaris vragen om een lastencohier op te stellen, en vervolgens deze laten homologeren door de Rechtbank van Eerste aanleg.
D.    Ze moeten de Vrederechter vragen om het lastenkohier opgesteld door hun notaris, goed te keuren.

IV.8.    Meester Piet Weetikveel, met standplaats te Oudenaarde, heeft op nauwgezette en deskundige wijze een moeilijke aangifte van nalatenschap opgesteld voor Wim Gierigaard, rentenier. De akte werd verleden op 25 januari 2001. Sedertdien weigert Wim Gierigaard halstarrig om aan de notaris de vergoeding te betalen die deze eist. Het is nu duidelijk dat de partijen niet tot een minnelijke schikking zullen komen. Tot welke overheid of rechtscollege moet notaris Weetikveel zich eerst wenden om dit probleem op te lossen tot de :
A.    kamer van notarissen van de provincie Oost-Vlaanderen, om haar advies te vragen.
B.    voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg van Oudenaarde om hem te vragen de vergoeding te taxeren.
C.    vrederechter van Oudenaarde opdat hij het geschil in billijkheid zou beoordelen na tegensprekelijk debat.
D.    Rechtbank van Eerste aanleg van Oudenaarde, door dagvaarding in betaling, zodat deze een uitvoerbaar vonnis zou vellen.

IV.9.    Mter Pieter Willems, notaris te Diepenbeek, is door de beslagrechter aangesteld om een ťťngezinswoning te verkopen, toebehorend aan Jan Sukkelaar, die grote bedragen verschuldigd is aan drie schuldeisers.
    De notaris moet een lastencohier opstellen :
A.    waarin hij aangeeft de dag van de verkoop, het gedwongen karakter van de verkoop en de publiciteitsmaatregelen die genomen werden.
B.    waarin hij eenvoudig verwijst naar de beschikking van de rechter die hem aangesteld heeft om tot de openbare verkoop over te gaan.
C.    alleen wanneer de schuldeisers van Jan Sukkelaar dit uitdrukkelijk gevraagd hebben dit lastencohier op te stellen aan de beslagrechter.
D.    waarin hij vermeldt de dag van de verkoop, de afstand van de prijs van aan de schuldeisers, alsook de publiciteitsmaatregelen.IV.10.    Welk is het toepasselijk percentage registratierechten in geval van toewijzing van een onroerend goed door een BVBA met drie vennoten, in vereffening, aan een vennoot die het had ingebracht ?
A.    0,5 %
B.    1 %
C.    3 %
D.    12,5 %

IV.11.    De Heer Armand De Becker, bestuurder van vennootschappen, komt Meester Luc Van Keerbergen , notaris te Kampenhout, raadplegen. Hij wil een vennootschap oprichten met twee kapitaalschieters, met het oog op de import en export van Noritakť en Bosh porceleinen.
De statuten zouden het maatschappelijk doel ruim moeten omschrijven. Hij stelt de volgende formule voor aan zijn notaris : " de vennootschap heeft tot doel de handel van handgemaakte goederen van allerlei aard, in fabricage of afgewerkt, en - meer in het algemeen - de invoer en uitvoer alsmede de groot- en kleinhandel in dergelijke goederen ".
    Voor een dergelijk maatschappelijk doel zal de notaris de volgende rechtsvorm aanbevelen :
A.    een CVBA.
B.    een ESV.
C.    een LV.
D.    een NV.

IV.12.    Notaris Jan Peperkoek, met standplaats te Vilvoorde, is gelast met een onroerende beslagprocedure van een woning die eigendom is van de Heer Veldekens. Na het opstellen en betekenen van de verkoopsvoorwaarden en het verspreiden van de aankondigingen laat hij de aanplakbiljetten al hangen. Dan verneemt hij dat de beslagene gisteren failliet werd verklaard!
    Wat moet de notaris doen ?
A.    hij moet hoe dan ook onmiddellijk de procedure stopzetten.
B.    hij mag met de procedure doorgaan voor rekening van de massa.
C.    hij mag met de procedure doorgaan als hij handelt op uitdrukkelijk verzoek van de vervolgende schuldeiser(s), betekend bij ter post aangetekende brief.
D.    de curator contacteren en hem verzoeken aan de voorzitter van de handelsrechtbank zetelend in kort geding, te vragen of de procedure openbare verkoop al dan niet moet worden stopgezet.

IV.13.    Het ereloon voor de uitvoering van een authentieke testament :
A.    komt uitsluitend ten laste van de algemene erfgenamen.
B.    is geen last van de nalatenschap die van het actief kan worden afgetrokken voor de berekening van successierechten.
C.    komt gezamelijk ten laste van de legatarissen, ten bijzondere titel en aan de algemene legatarissen, in verhouding tot de waarde van hun aandelen.
D.    heeft als oorzaak de uitvoering van de laatste beschikkingen van de overledene.

IV.14.    Bij de afsluiting van een boedelbeschrijving van de goederen die wijlen Richard Leeuwenhart nalaat aan zijn kinderen Gerard (26 jaar), Sylvie (22 jaar) en Luk (17 jaar), stelt de instrumenterende notaris, Mr Liliane St-Pierre, met standplaats te Mechelen vast dat Gerard weigert de eed, die volgens de wet verplicht is, af te leggen.
    Hoe moet de notaris dit probleem oplossen?
A.    hij neemt enkel de eed af van de partijen die vrijwillig tot deze formaliteit overgaan en akteert in zijn proces-verbaal de weigering van Gerard om de eed af te leggen ;
B.    hij neemt de eed af van de partijen die dit willen doen, akteert dat een partij dit weigert en wendt zich tot de vrederechter om dit probleem te regelen
C.    hij legt klacht neer tegen de weigerende partij bij de procureur des koningsD.    hij nodigt de weigerende partij uit bij gerechtsdeurwaardersexploot om de eed af te leggen en, in geval van weigering, stelt hij een proces-verbaal op van afwezigheid of weigering dat hij neerlegt bij de rechtbank van eerste aanleg.

IV.15.    Een onroerend goed van zes verdiepingen, gelegen in de Louisonlaan, 387 te Brussel, maakt het voorwerp uit van een basisakte dd 28 november 2000 opgesteld door Notaris Louis Bidonville met standplaats te Ukkel. De constructie bevindt zich momenteel in de afwerkingsfase. Meerdere eigenaars van appartementen gevestigd in dat onroerend goed komen bij U te rade want stellen zich

vragen over de wettelijke formaliteiten op het vlak van de medeŽigendom. Wat moet U hen antwoorden ?
A.    Het gebouw moet, naast de bepalingen van de basisakte, het voorwerp uitmaken van een reglement van de medeŽigendom en van een huishoudelijk reglement die, zowel de ťťn als de ander, opgesteld moeten worden bij authentieke akte.
B.    Het gebouw moet, naast de bepalingen van de basisakte, het voorwerp uitmaken van een reglement van de medeŽigendom dat bij onderhandse akte kan worden gesteld, getekend door alle mede-eigenaars.
C.    Benevens de bepalingen van de basisakte moet voor het gebouw tevens een reglement van medeŽigendom opgesteld worden bij authentieke akte.
D.    De eigendom wordt beheerst door de bepalingen van de basisakte; deze kan worden aangevuld door een huishoudelijk reglement opgesteld bij authentieke akte.

IV.16.    Sommige schulden mogen nooit opgenomen worden in een aangifte van nalatenschap. Welke schulden, uit de lijst die volgt, behoren to deze categorie ?
A.    belastingsschulden, pro rata temporis.
B.    schulden jegens erfgenamen erkend door de overledene bij onderhandse akte
C.    huishoudelijke schulden, aangegaan in de loop van de burgelijke jaren voorafgaand aan het overlijden.
D.    schulden die door de testator, alleen bij testament erkend werden

IV.17.    Notaris Johan Daisne met standplaats te Tervuren, wordt verzocht een verkoopakte te verlijden bij dewelke de vereniging zonder winstbejag "Notariaat Tennisclub" met zetel te Brussel een huis waarvan zij eigenaar is verkoopt aan een particulier. De onderhandse verkoopovereenkomst werd getekend op 24 januari 2002. De authentieke akte zal verleden worden op 12 maart 2002.
    Een clausule in de statuten bepaalt dat de Raad van Beheer exclusief bevoegd is voor al wat niet door de wet voorbehouden is aan de Algemene Vergadering. De statuten voorzien eveneens dat het dagelijks bestuur van de vereniging uitsluitend en gezamelijk uitgeoefend wordt door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Geen enkele bepaling in de statuten vereist de gekwalificeerde meerderheid voor stemmingen in de schoot van de Algemene Vergadering en van de Raad van Beheer.
Wie moet de akte tekenen in naam van de V.Z.W.?
A.    de meerderheid van de werkende leden.
B.    de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
C.    De meerderheid van de beheerders.
D.    Een gevolmachtigde die hiertoe door de Algemene Vergadering wordt aangesteld

IV.18.    Jules Canon, eigenaar van een landbouwgrond in Klemskerke, heeft het voorstel aanvaard van Achiel Deboer, landbouwer, om een authentieke pachtovereenkomst te sluiten met betrekking tot de grond, op voorwaarde dat Achiel Deboer in de akte afstand zou doen van het recht van voorkoop. Zij dragen de notaris Jean Marie Detweedekker met standplaats te Klemskerke om de akte te passeren.
    Wat moet de notaris doen ?A.    Zijn ambt weigeren indien de partijen volharden in hun eis om in de akte een clausule op te nemen van afstand van recht van voorkoop.
B.    De akte verlijden en hierbij de wil van de partijen eerbiedigen, zonder hen echter de clausule af te raden vermits hij weet dat deze toch als niet geschreven zal worden beschouwd.
C.    De akte verlijden en de gewenste clausulen erin te lassen op vraag van de partijen met vermelding dat deze behoorlijk geÔnformeerd werden over de juridische draagwijdte van de clausule.
D.    De akte verlijden en hierin de clausule die door de partijen gevraagd werd inlassen, na de partijen zowel mondeling als schriftelijk (per aangetekend schrijven) te hebben gewezen op de nietigheid van de clausule.

IV.19.    De heer Josse Barabas, die niet zeer tevreden is over de diensten verleend door notaris Omer d'Alors, met standplaats te Ronse, wil klacht neerleggen tegen deze laatste omdat de diensten van de notaris niet aan het criterium van integrale kwaliteitszorg beantwoorden. Hij wil deze klacht neerleggen om principiŽle redenen en niet om geld terug te vorden. Welke van de vier volgende organen is wettelijk bevoegd om deze klacht te behandelen ?
A.    de Nationale Kamer van notarissen.
B.    de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat.
C.    de Voorzitter van de Kamer van notarissen van de provincie Oost-Vlaanderen.
D.    de Rechtbank van Eerste Aanleg.

IV.20.    Een naamloze vennootschap begint :
A.    Op de dag van de bekendmaking van de statuten in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad.
B.    Op de dag van zijn inschrijving in het handelsregister.
C.    Van het ogenblik dat de overeenkomst is aangegaan, tenzij daarbij een ander tijdstip is bepaald.
D.    Op datum van de volstorting van het door de wet vereiste kapitaal.

IV.21.    Het Notarieel Fonds werd recent door de Belgische wetgever werd opgericht. Het is een organisme gefinancierd door bijdragen lastens alle belgische notarissen en waarvan het maatschappelijk doel erin bestaat :
A.    de gedeeltelijke financiering van de werking van de Nationale Kamer van notarissen.
B.    de financiering van de werking van de Benoemingscommissies voor het Notariaat.
C.    De betaling van een percentage (vastgesteld bij Koninklijk Besluit) van de verhoging van de premies ter dekking van de verplichte verzekering van de Burgerlijke aansprakelijkheid van de notarissen, omwille van de toegenomen professionele risico's van notarissen.
D.    De terugvordering toe te laten door de notarissen van de vermindering van het ereloon dat zij hebben toegestaan voor akte van aankoop van bescheiden woningen overeenkomstig de voorwaarden voorzien bij de wet.

IV.22.    Ludwig von Herthoven, van Duitse nationaliteit, is gehuwd te Monte Carlo (Monaco) op 30 oktober 1972 met Mevrouw Carline Pomodor, van Monegaskische nationaliteit. Zij hebben geen huwelijkscontract gesloten, noch vůůr noch na het huwelijk.
    Op het ogenblik van het huwelijk woonde de heer von Herthoven te Aix-en-Provence, alwaar de echtgenoten zich gevestigd hebben na het huwelijk, en waar zij een tiental jaren verbleven. Nadien kwamen zij in Brussel wonen, waar zij thans nog steeds verblijven.
    Zij hebben besloten bij onderlinge overeenkomst uit de echt te scheiden in BelgiŽ, daar al hun roerende en onroerende goederen zich in dit land bevinden. Zij stellen U de vraag welk hun huwelijksstelsel is. U antwoordt hen dat, in toepassing van het Belgisch internationaal privaatrecht, zij gehuwd zijn onder het:
A.    Duits wettelijk stelsel.
B.    Belgisch wettelijk stelsel.C.    Frans wettelijk stelsel.
D.    Monegaskisch wettelijk stelsel.

IV.23.    Notaris Constant Meunier wordt door de heer Luc Raak, zaakvoerder van het rusthuis Ad Vitam Eternam, uitgenodigd om de uiterste wilsbeschikkingen op te nemen van Mevrouw Margriet Boersenaar, 87 jaar oud, ťťn van zijn trouwe klanten. Hij begeeft zich ter plaatse met Julien Klerk, een oud medewerker van het kantoor, die gewoonlijk optreedt als getuige, in de hoop om ter plaatse iemand te vinden die als tweede getuige zou kunnen dienen. Mevrouw Boersenaar eist dat Luc Raak zou aanwezig zijn bij het opstellen van de uiterste wilsbeschikkingen want, zegt ze tot de notaris : "Ik heb hem beloofd dat ik hem in mijn testament, mijn huis in Knokke zou nalaten!".
    Wat moet de notaris doen ?
A.    Kordaat weigeren zijn ambt te verlenen zolang Luc Raak de kamer niet heeft verlaten.
B.    Het testament van Margriet Yourcenar akteren in aanwezigheid van twee getuigen, zijnde Julien Klerk en Luc Raak.
C.    Het testament akteren in aanwezigheid van Julien Klerk en van een verpleegster van de home, die optreden als getuigen, alsook van Luc Raak.
D.    Vooreerst sterk aandringen bij Margriet Yourcenar en Luc Raak opdat deze laatste de kamer zou verlaten; indien de testator volhardt in haar eis en de zaakvoerder weigert de
kamer te verlaten, handelen zoals gezegd in punt C hiervoor, maar bij het begin van de akte vermelden dat de aanwezigheid van Luc Raak bij het opstellen van het testament geŽist werd door de testator.

IV.24.    Morris Raveel wenst aan Steven Sterk een huis te verkopen gelegen in de Tuchtstraat 13, te Schaarbeek. Bij nalezing van de hypothecaire staat gehecht aan het ontwerp van de verkoopakte, opgesteld door notaris Renť Grosse met standplaats te Schaarbeek, stelt Steven Sterk vast dat het goed bezwaard is ten behoeve van de bank Krap, Bey & Cas (KBC), ten belope van een bedrag van § 21.000 tot zekerheid van een kredietopening die op 22 mei 1998 werd vastgesteld door notaris Luc Vertongeren te Jette. Steven Sterk eist van de verkoper dat hij naar de KBC zou schrijven om toelating te vragen om het goed te verkopen.
    Kies tussen de vier formuleringen hierna, deze welke het meeste juridische zekerheid biedt aan de notaris belast met het verlijden van de verkoopakte.
A.    "Morris Raveel is aan de KBC op datum van 28 februari 2002 de som verschuldigd van § 10.000 en - onder voorbehoud van een eventuele verhoging van de schuld - verbinden wij ons ertoe , mits storting van deze som, handlichting te geven van de hypotheek ten onze gunste".
B.    "Morris Raveel moet op datum van 28 februari 2002 een bedrag van § 10.000, daarnaast zijn er borgstellingen voor diverse commerciŽle en fiduciaire verbintenissen namens Morris Rabeel mits storting van een som van § 10.000 zullen wij niettemin handlichting geven van de hypotheek ".
C.    "We delen U mede dat de schuld van Morris Raveel volledig is terugbetaald en dat hij indien hij wenst op heden een einde kan stellen aan het krediet dat we hem hebben toegestaan, en de schrapping kan vorderen van de hypotheek".
D.    "We hebben in onze boeken geen vermelding teruggevonden van een schuld op naam van de heer Morris Raveel. Wij kunnen U niet meer informatie geven maar bij ons weten is Morris Raveel geen schuldenaar ten opzichte van onze bank".

IV.25.    In 1976 heeft Bernard Van den Bossche, toenmalig eigenaar van een bouwgrond te Zonhoven toestemming gegeven aan Leo Vandercruysse, zijn buurman, om een afloopsysteem voor afvalwater van zijn onroerend goed te laten lopen over zijn tuin (die van Bernard Van den Bossche).
    Ik heb deze bouwgrond / deze woning gekocht van Bernard Van den Bossche in 1990. Dit afloopsysteem loopt dus vandaag over hetgeen mijn tuin is geworden ! Deze toelating waarvan mijn buur Leo Vandercruysse sinds 26 jaar geniet,
A.    is noodzakerlijkerwijs een niet-zichtbare erfdienstbaarheid.B.    is een niet-zichtbare erfdienstbaarheid voor zover zij niet vooruitwendigd werd door platen of zichtbare installaties en dat zij ten permanente titel werd verleend.
C.    Is geen erfdienstbaarheid, maar een feitelijk voordeel dat ik in vraag kan stellen.
D.    Maakt nooit een erfdienstbaarheid uit, want zij heeft nooit het voorwerp uitgemaakt van een geschreven contract, hetzij een onderhandse akte, hetzij bij notariŽle akte.

IV.26.    In het belgisch vennootschapsrecht mag het bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet lager zijn dan hetgeen bij wet is voorzien. Van de vier volgende beweringen is er ťťn juist. Dewelke ?
A.    Dit bedrag beloopt § 62.000 voor een NV.
B.    Dit bedrag beloopt § 18.550 voor een CVBA.
C.    Dit bedrag beloopt § 18.650 voor een BVBA.
D.    Dit bedrag beloopt § 6.200 voor een LV.

IV.27.    Zowel in het Vlaamse Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het gewoon tarief van de registratierechten bij overgang van een familie-onderneming of aandelen in een familievennootschap is, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, vastgesteld op
A.    0 %
B    1 %
C.    1,5 %
D.    3 %

IV.28.    De jonge Pieter Plankgas, acht jaar oud, heeft net zijn vader verloren in een verkeersongeval. Zijn moeder raadpleegt notaris Jan Goederaard om zich te informeren over het juridische statuut van haar zoon. De notaris moet antwoorden aan deze vrouw dat door het overlijden van de vader :
A.    Pieter van rechtswege onder de voogdij van zijn moeder is geplaatst.
B.    Pieter van rechtswege geplaatst is onder het ouderlijk gezag en het wettelijk beheer van zijn moeder.
C.    Pieter geplaatst is onder de voogdij van een oom, Jef Gezien, die in het testament van de overledene uitdrukkelijk wordt aangesteld als voogd over het kind.
D.    De vrederechter van het Kanton zal de voogd aanduiden.

IV.29.    Om te kunnen genieten van de vermindering van registratierechten (6 % in plaats van 12,5 %) bij de aankoop van een bescheiden woning, moet aan verscheidene voorwaarden worden voldaan. Een van de vier voorwaarden hierna is onjuist. Welke ?
A.    De koper of zijn echtgenote mag niet reeds eigenaar zijn van een woning, behoudens uitzondering bij wet bepaald.
B.    Het netto maandelijks beroepsinkomen van de koper mag niet hoger zijn van § 745.
C.    De koper moet in de akte verklaren dat hij zelf of de echtgenote de inschrijving zal vragen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de gekochte eigendom.
D.    De koper moet er gedurende drie ononderbroken jaren zijn woonplaats houden.

IV.30.    Opdat een CVBA onderworpen zou zijn aan het Belgische Recht, moet :
A.    zij haar werkelijke zetel in BelgiŽ houden.
B.    deze vennootschap bij (authentieke of onderhandse) akte opgericht zijn geweest in BelgiŽ.
C.    de absolute meerderheid van de Raad van Bestuur van Belgische nationaliteit zijn.
D.    twee derde van de coŲperanten van belgische nationaliteit zijn of gedomicilieerd in BelgiŽ.