Open vragen - examen kandidaat - notaris 8 maart 2003

 

Open vragen

Vraag 1

 

Notaris moet wijzen op

- art 793 ev BW

- art 1175 Ger.W.

- art. 73 Succ.

- art. 7

- art. 108

 

Vraag 2

a art 11 Notariswet

- huwelijkscontract

 

art. 1389 BW

art 4 Conventie van Bazel 17 mei 1972, wegens toebedelingsclausule inschrijving in CRT

 

Vraag 3

Diefstal van minuut is niet geregeld in de notariswet

a) Procureur des Konings verwittigen

b) de Voorzitter van de kamer van notarissen verwittigen

c) de verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengen

d) voor zoveel als nodig de getuigen vragen een verklaring te ondertekenen over het verloop van het dictee, en over de inhoud (er kan immers geen gelijkvormig afschrift afgeleverd worden van een verdwenen testament)

2. Wat niet doen:

Een nieuw testament reconsititueren met de tussenkomst van de getuigen en laten doorgaan voor testament

 

Vraag 4

ten gronde: De rechtspraak aanvaardy dat een geding tot opheeffing van de gerechtelijke raadsman subsidiair een aanvraag tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder inhoudt, zelfs indien niet uitdrukkelijk aangevraagd.

Zodra de Rechtbank de mening is toegedaan dat de betrokkenen - waarover het geding voert - niet volledig meer beantwoordt aan de gestelde voorwaarden voor de onbekwaamverklaring, doch wel nog bescherming nodig heeft, dan mag de rechtbank ambtshalve een voorlopig bewindvoerder aanstellen, zelfs indien er niet uitdrukkelijk om verzoeken.

procedure:

enerzijds: verzoek bij de Rechtbank van eerste aanleg om opheffing van de onbekwaamverklaring (met vermelding van het verzoek een voorlopige bewindvoerder toegevoegd te krijgen)

b) anderzijds verzoek bij de Vrederechter door de moeder of Didier zelf om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen (met vermelding van het verzoek tot opheffing van de onbekwaamverklaring art 488 bis BW)

3. Testament: De aanwijzing van een persoon als voorlopige bewindvoerder is slechts de uitdrukking van een wens, waarmee de Vrederechter evenwel rekening zou kunnen houden.

Vraag 5

577 - 7 par. 1 - 2 lettera e  Tenware strengere bepalingen in de basisakte en in het reglement van mede-eigendom beslist de algemene vergadering van mede-eigenaars met 4/5de van de stemmen over alle beschikkingsdaden met betrekking op de gedwongen onverdeelde gedeelten van het pand en de eigenaar van de 3de verdieping beschikt    slechts over 1/5de deel.

PS Artikel 577 - 7 par. 3 dient hier niet aangehecht te worden. De vraag gaat niet over een wijziging van duidendsten. Deze vraag kan logischerwijze slechts gesteld worden na de beslissing van verkoop van een onverdeeld deel.

 

Vraag 6

Artikel 1278 Gerechtelijk wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat het vonnis van een echtscheiding ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terugwerkt tot op de dag waarop de vordering is ingesteld.

De aanvraag werd ingesteld door n van beide echtgenoten wegens feitelijke scheiding sinds meer dan 2 jaar. Ingeval van betwisting zal de notaris standpunt moeten innemen in de vereffeningsstaat en moeten handelen zoals door de wet bepaald (artikel 1278 Ger.W). Hij zal de betwisting moeten acteren in een preces verbaal van tegenspraak (eventueel tiussentijds proces verbaal van moeilijkheden) en dit op de rechtbank neer te leggen om alle vertraging te vermijden.

Dit proces verbaal is de enige manier om de rechtbank te vatten over deze moeilijkheid.

Nochthans zouden de partijen ingevolge artikel 1278 laatste lid deze vordering kunnen instellen in de loop van de vereffening.

Cass. 5 november 1993 Rev. Trim. Droit familial

Luik 8 maart 1999, Rev. du Not. Belge 2000 , p. 496.

 

Vraag 7

Aandelen op de beurs te Brussel worden verplichtend gewaardeerd volgens de door de regering uitgegeven Prijs-Courrant (artikel 21 Wetboek Successierechten)

Erfgenamen hebben de keuze tussen 3 maandelijkse bekendmakingen die gepubliceeerd worden binnen de maand die volgt op de maand van het overlijden. Slechts 1 prijscourant mag worden gekozen en deze is toepasselijk op al de nagelaten waarden.

Ingeval van een andere waardering in de aangifte zal de administratie ambtshalve de verbetering berekenen op grond van de prijs courant van de maand na het overlijden. Er wordt wel geen boete gend bij de ontoereikende aangifte. Andere waarderingsmethodes zijn niet toegelaten en alle uitleg of discussies terzake helpen niet. En de erfgenamen die de nalatenschap aanvaarde, betalen de daarop berekende successierechten.

 

Vraag 8

De notaris zou een opmerking van de Kamer, binne de perken van haar disciplinaire bevoegdheden moeten krijgen.

Immers, hij mocht op de eis van de echtgenoot niet ingaan: de clausule van onpartijdigheid schrappen is een impliciete erkenning van de partijdigheid vanwege de notaris, en de akte mocht niet verleden worden.

Indien de echtgenoot in zijn eis van de schrapping volhardt, heeft de notaris de plicht de client naar een advookaat te verwijzen of hem aan te raden een tussenkomende notaris aan te wijzen.

 

Vraag 9

het antwoord is NEEN

Enerzijds is de koepr bijkomende registratierechten verschuldigd 6,5% daar de normale rechten van 12,5% opgeeist worden, want de voorwaarde van zelf het huis te bewonen heeft hij niet vervuld.

Anderzijds verkoopt hij het huis verder binnen de 2 jaar en heeft hij recht op teruggave van 3/5de van de normale rechten (artikel 212 Wetboek registratierechten)

Derhalve is in dit geval compensatie mogelijk. 3/5de van 12,5 is 7,5 min de bijrechten 6,5. Hij bekomt dus 1% op 100 000 of 1000. Dus moet hij niet spontaan de bijkomende rechten betalen, maar wel een verzoek indienen voor de teruggave van de 1000.

Het antwoord is NEEN.

Boete is niet verschuldigd. Boete kan slechts opgelegd worden bij niet betaling van bijkomende rechten. In casu worden geen bijkomende rechten betaald, wel een ristorno aangevraagd.

 

Vraag 10

De berekeningen gebeuren in euro

1 Berekenen van het beschikbaar deel inachtgenomen de gedane giften

- voorhanden bij het overlijden    200 000

- schenkingen (16.113,08 + 4957,87 + 10.000) 31.070,95

Fictieve massa  231.070,95

Beschikbaar deel:  57.767,74

2 Berekening van de inbreng van de gedane giften

- Het vermogen bij overkijden bedraagt 200 000

Blijft te verdelen (200.000 - 57.767,74)  142.232,26

Inbrengen verschuldigd wegens de onrechtstreekse schenkingen (geen vrijstelling van inbreng) 31.070,95

Te verdelen tussen de respectieve erfgenamen 173.330,21

Ieder voor 1/3de deel 57.767,74

 

3 Berekening van de aandelen:

Emiel :  41.654,66

Youri:   52.809,87

Pol:  47.767,74

de legataris: 57.767,74

totaal: 200.000

 

 

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com