Allereerste examen om benoemd te worden tot kandidaat-notaris

Dit examen werd georganiseerd te Brussel op zaterdag 28 april 2001 in de lokalen van SELOR, de overheidsdienst voor overheidsexamen. In de namiddag volgenden de meerkeuzevragen.

I. Open vragen (15 punten)

II. Juist-Fout / Ja-neen (15 punten)

III. Te verbeteren akte: koop-verkoop akte (20 punten)

IV. Consultaties - Clausules  (20 punten)

V. Meerkeuzevragen (30 punten)

In het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2001 wordt de lijst gepubliceerd van de 115 benoemde kandidaat-notarissen.

2747.com / law / notary / exam

contact

Notarieel recht

 

Burgerlijk recht
I. OPEN VRAGEN

Deze vragenlijst wordt op 15 punten gekwoteerd, volgens het aantal punten opgegeven voor elke vraag. Geef uw antwoorden in de voorziene vakjes.

I.1. (1,5 punt) Bepaal het toepasselijke tarief van de registratierechten, zonder hierbij rekening te houden met de eventuele verminderingen die zouden kunnen van toepassing zijn. (Zet een kruisje in de juiste kolom) : 1.000 BEF  of  0,2%  of  1%   of  12,5%
A.    Omzetting van vruchtgebruik op onroerend goed(art.745quinquies B.W.).                
B.    Inbreng van woning in vennootschap door eennatuurlijke persoon.                
C.    Toestaan van een recht van opstal, op een onroerend goed als werkhuis bestemd, voor 20    jaar, mits een jaarlijkse vergoeding van 1.000 Euro                
D.    Toebedeling van een onroerend goed van een CVin vereffening aan de vennoot die het ingebracht had.                
E.     Toebedeling van een onroerend goed van een BVBA in vereffening aan de vennoot die het ingebracht had.                
F.    Verhuring van de woning als hoofdverblijfplaatsvan de huurder.                

I.2. (1 punt) Jaak Janssen deelt aan zijn notaris mee dat zijn ongehuwde broer Jozef onlangs overleden is, zonder ascendenten of descendenten na te laten. Hij overhandigt aan de notaris een omslag die het eigenhandig testament van Jozef bevat, en vraagt de neerlegging en beschrijving hiervan.
    Het testament luidt als volgt :
"Ik vermaak
- aan mijn neef Jules Jansssen mijn grond gelegen te Roeselare ;
- aan mijn nicht Amelie Janssen, mijn chalet in Durbuy ;
- aan mijn nicht Isabelle Peters, geboren Janssen, de helft van mijn meubels, namelijk die die van mijn moeder komen ;
- aan mijn tweelingzuster Armelle Deprins, geboren Janssen, de andere helft van mijn meubels, namelijk die die van mijn vader komen ;
- aan mijn petekind Rafaël Makumba, mijn andere onroerende goederen, dat zijn de landbouwgronden te Lampernisse ;
- aan het petekind van mijn dierbare echtgenote, Rodolf Goetgebuur, al mijn rekeningen bij de Bank van Kortrijk.
    Ik draag aan mijn buurman Arthur Devriend op, om mijn begafenis te regelen en de familiale begraafkelder zo nodig te herstellen, en ik vermaak hem mijn jachtgeweren en de rest van mijn bezittingen. Ik vraag hem ervoor te zorgen dat ik gecremeerd wordt.
    Ik stel mijn broer Jaak aan als mijn testamentuitvoerder.
    Eigenhandig geschreven te Roeselare, op 28 februari 2001.
            (volgt de handtekening)"
    Welke persoon heeft, voor de uitvoering van het testament, het recht om aan de rechtbank de inbezitstelling van de nalatenschap te vragen ? Waarom ?

I.3. (1,5 punt) Wat is de beste reactie van de notaris bij een hierna beschreven gebeurtenis. Een van zijn cliënten, die de reputatie heeft zeer opvliegend te zijn is erg ontevreden over — wat naar zijn mening — een ernstige fout is van een van de secretaressen van het kantoor ; hij begint haar op een agressieve manier uit te schelden, en daarna dreigt hij haar klappen te geven :

I.4. (1 punt) Kan notaris Aristide Fijnpen, waarvan het kantoor gevestigd is te Brugge, in zijn kantoor een akte verlijden waarbij Charles Lecoq, gedomicilieerd te Luik, aan Nele Uilenspiegel, gedomicilieerd te Kortrijk, de chalet verkoopt die hij bezit te Durbuy ? Waarom?

I.5. (2 punten) Suzy Delaire, van Franse nationaliteit, is op 8 januari 1988 in het huwelijk getreden te Santiago ( Chili ) met Juan Binochett, van Chileense nationaliteit. Zij hebben gedurende tien jaar hun gemeenschappelijke verblijfplaats in Santiago gehad. De echtgenoten geraken uitgekeken op mekaar en aangezien ze toch geen kinderen uit hun huwelijk hebben en er ook er ook geen geadopteerd hebben, gaan ze met gemeen akkoord uit elkaar. Aangezien het Chileens recht geen echtscheiding kent werd er geen enkele procedure van echtscheiding ingeleid.
De echtgenote komt op 12 april 1997 terug naar Europa en vestigt zich van dan af in Brussel. Ze leert er Jan Pannekoek kennen en met het oog op een nieuw huwelijk met hem wenst ze nu uit de echt te scheiden. Op 28 april 2001 vraagt ze raad aan een vriend die notaris is te Brussel en stelt hem de twee volgende vragen. Wat moet de notaris antwoorden ?
    A.    Welke wettelijke basis moet ze inroepen om de Belgische internationale rechtsbevoegdheid te kunnen aantonen ?
    B.    Kan zij zich beroepen op art 232 van het Belgisch burgerlijk wetboek om de echtscheiding te vragen op grond van feitelijke scheiding van meer dan twee jaar?

I.6. (1 punt) Een Belgische notaris heeft voor een akte die hij verleden heeft betreffende de aankoop van een onroerend goed minder dan het wettelijk ereloon gevraagd, omdat de koopster zijn schoondochter is. De zaak wordt voorgelegd aan de Kamer. Kan deze een tuchtstraf opleggen ? Waarom ?

I.7. (2 punten) Richard Krésusse verkoopt een bouwgrond gelegen te Waver aan Innocent Tartempion; beide partijen verzoeken de notaris de akte op te stellen.
    De partijen verduidelijken dat de grond in gebruik is bij Aristisde Agricola, een oude boer die weldra met pensioen gaat en beloofd heeft de grond vrij te maken tegen het einde van het seizoen, te weten op 1 november 2001. Een onderhands document in deze zin, ondertekend door Aristide Agricola, wordt door de partijen aan de notaris ter hand gesteld.
    De notaris als raadgever van partijen moet de partijen inlichten over de waarde van dit document en hen een antwoord geven op de volgende vragen:
A. Kan een dergelijk document volstaan ? Zo ja in welke veronderstelling ?
B.    Zo dit document niet voldoende is zou Innocent Tartempion alsnog het genot kunnen bekomen van de grond en een einde stellen aan de pacht ?

I.8. (2 punten) De Belg Henri Goethaals, een vrijgezel, wenst een klein huisje te kopen dat gelegen is in Bornem. Hij doet navraag bij zijn notaris om te weten of er een kans bestaat op vermindering van rechten bij aankoop van een bescheiden woning, en zo ja, of hij van deze vermindering kan genieten.
    Welke zijn de vragen die de notaris aan Henri Goethaals moet stellen om te kunnen uitmaken of hij van de vermindering kan genieten ?

I.9. (2 punten) Op 5 april 2001 overleed de rijke rentenier Paul-Henri Pâque; hij was vrijgezel en liet geen enkele voorbehouden erfgenaam na. Notaris Guy Delpotte, met standplaats te Mechelen, opent het eigenhandig testament – waarvan de formele geldigheid niet kan betwist worden – en leest letterlijk:
a)    de volgende clausule: “ Ik legateer, vrij van alle rechten, mijn obligaties E.I.B. 97 (Europese Investeringsbank 1997) per gelijke delen aan mijn neven Jean en Jules Piccard , en André Lerue.” (De vermelde obligaties vertegenwoordigen samen een waarde van bij benadering 6 miljoen BEF) ;
b)    En dat de testamentmaker als algemene legataris zijn vriendin Sophie Marssot aanstelt.
    Ziet u enig probleem in de uitvoering van het testament ?

I.10. (1 punt) Wanneer en vanaf welk bedrag is de notaris verplicht de gelden van derden te rubriceren ?

 

VRAGENLIJST nr II - JUIST-FOUT / JA-NEEN

Elke vraag wordt op 1 punt gekwoteerd. Totaal : 15 punten voor deze vragenlijst. Antwoord in de daartoe voorziene vakken.

II.1.    Een Belgisch Notaris wordt gelast met het verlijden van een verkoopakte van een vakantiewoning te Barvaux, door een Nederlands echtpaar sedert meer dan 10 jaar gehuurd als vakantieverblijf, zonder geschreven huurovereenkomst. De huurders verblijven er tijdens de zomer.De koper is een Belg.
    Eén van de volgende voorstellen is fout. Dewelke ?
A.    De verkoopakte kan bepalen dat de verkoper de koper heeft ingelicht over het feit dat er geen geschreven overeenkomst bestaat, en dat de koper dus niet gehouden is de mondelinge huur te eerbiedigen.
B.    In de verkoopakte kan een clausule ingelast worden waardoor de verkoper aan de koper de verplichting oplegt de huur van de huurders te eerbiedigen.
C.    De notaris heeft een bijzondere voorlichtingsplicht de partijen in te lichten over de draagwijdte van de clausule aangaande het gebruik en het genot van het goed en de huurvoorwaarden.
D.    De notaris kan in de akte gewoon de bepaling opnemen dat de koper de bestaande huur zal verder zetten of zich er tegen zal verzetten, op eigen kosten en risico's en zonder verhaal tegen de verkoper.

Antwoord: A?
   
II.2.    Volgens Belgisch recht, is het thans door de wet opgelegd minimum kapitaal :
A.    2.500.000 BEF voor een NV
B.    1.250.000 BEF voor een CVBA
C.    750.000 BEF voor een BVBA
D.    onbeperkt voor een CVOA
Eén van deze antwoorden is fout. Hetwelke en waarom ?

Antwoord: B?

II.3.    Hierna volgen 4 formules die de betaling vaststellen, in een Belgische notariële akte, van de verkoopprijs van een woonhuis, verkocht mits de prijs van 100.000 Euro :
A.    Welke prijs betaald werd, namelijk ten belope van 12.500 Euro vóór heden langs de boekhouding van ondergetekende notaris, en het saldo, zij 87.500 Euro, bij het verlijden dezer door middel van een cheque nr. 5543-78 op de Fortich Bank.
B.    Welke prijs betaald werd, namelijk ten belope van 20.000 Euro vóór heden en het saldo, zij 80.000 Euro door de koper betaald werd door middel van een overschrijving van zijn rekening 000-0645333-33 op de rekening van ondergetekende notaris. Ondergetekende notaris heeft aan ieder van de verkopers zijn aandeel in de verkoopprijs overgemaakt door middel van cheques getrokken op de Bank PlusX.
C.    Welke prijs betaald werd, te weten 20.000 Euro vóór het verlijden dezer, en het saldo door middel van een financiering door de StarBank waarvoor heden door ondergetekende notaris een hypothecaire lening werd verleden, en waarvan het bedrag door gemelde bank op de bankrekening van ondergetekende notaris voor rekening van de koper werd overgeschreven.
D.    Welke prijs vóór heden werd betaald door overschrijving op rekening van de verkoper door de koper per debet van zijn bankrekening bij de FlotjesBank. Waarover volle en definitieve kwijting, dubbel gebruik makend met alle andere.
    Eén enkel van deze formules is fout. Dewelke en waarom ?

II.4.    Het minimum aantal vennoten is:
A.    drie voor een CVOA
B.    drie voor een NV
C.    twee in een VOF
D.    één in een BVBA
Eén enkel van deze antwoorden is fout. Hetwelke en waarom ?

Antwoord: B

II.5.    Om de verkoper, de hr Jef Kazak, en de koper, de hr Ivo Acrobat, te vereenzelvigen, verklaart de notaris :
A.    ze te vereenzelvigen op zicht van hun identiteitskaart.
B.    ze persoonlijk te kennen.
C.    zich te baseren, met hun instemming, op de gegevens van het rijksregister.
D.    de verkoper persoonlijk te kennen en de koper te vereenzelvigen op vertoning van zijn identiteitskaart.
Welke van deze vermeldingen is fout. Dewelke en waarom ?

Antwoord: C ... info, info

II.6.    Albert Grotenbril overlijdt en laat na, naast zijn echtgenote en zijn drie kinderen geboren uit hun huwelijk, zijn buiten het huwelijk geboren, door hem erkend kind, Cesar Battar. In zijn testament heeft hij bepaald dat Cesar zijn voorbehouden erfdeel in waarde zou ontvangen, ter uitsluiting dus van goederen in natura. Dit testamentair beding :
A.    Moet door Cesar geëerbiedigd worden.
B.    Moet door Cesar slechts geëerbiedigd worden indien hij overspelig kind is.
C.    Moet door Cesar niet geërbiedigd worden: hij heeft altijd het recht zijn voorbehouden erfdeel in natura op te eisen.
D.    Moet door Cesar slechts geëerbiedigd worden wanneer hij niet meer bij zijn ouders gedomicilieerd is bij het overlijden van zijn vader.
E.    Moet door Cesar slechts geëerbiedigd worden indien hij overspelig kind is geboren tijdens het huwelijk, indien hij tijdens zijn minderjarigheid niet in het gezin van zijn vader werd opgevoed en indien de kinderen geboren uit het huwelijk het vragen.
F.    Moet door Cesar slechts geëerbiedigd worden in het geval hij geboren is vóór het Arrest Marx van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.
Eén enkele bewering is juist. Dewelke en waarom ?

Antwoord: C ... info De erflater kan het niet in zijn testament zetten. Het is de langstlevende die het recht heeft het overspelige kind uit de verdeling van de nalatenschap in natura te weren.

II.7.    Een vader van drie kinderen heeft een onroerend goed aan zijn oudste zoon geschonken, en heeft zich het vruchtgebruik ervan voorbehouden. De andere kinderen hebben er geen weet van. De vader overlijdt zonder laatste wilsbeschikkingen na te laten. Bij de vereffening van zijn nalatenschap is deze schenking:
A.    in de nalatenschap in natura te brengen .
B.    in de nalatenschap in minder ontvangst in te brengen (waarde ten tijde van de schenking).
C.    vrijgesteld van inbreng in natura.
D.    vrijgesteld van inbreng en aan te rekenen op het beschikbaar deel.
E.    in te brengen in waarde rekening houdend met de waarde in blote eigendom ten tijde van de schenking.
F.    in te brengen in waarde rekening houdend met de waarde in blote eigendom, geactualiseerd op datum van het overlijden.
Eén enkele bewering is juist. Dewelke en waarom ?

Antwoord: A ...

II.8.    Het verlijden van een notariële voor twee notarissen is één van de vereisten om authenticiteit te verlenen aan :
A.    alle plechtige akten
B.    de akten waarbij één der comparanten, partij in de akte, niet kan tekenen ingevolge een lichamelijk gebrek, of blind of doofstom is, alsook in de authentieke testamenten
C.    de notariële testamenten (authentieke of internationale testamenten) en de akten waarvoor deze verplichting is opgelegd omwille van een fysieke on-bekwaamheid van een comparant, partij in de akte (blind, doofstom, of die niet in staat is te ondertekenen of niet kan ondertekenen)
D.    de akten waarbij één of meer comparanten de taal van de akte niet verstaan
Eén enkele van deze beweringen is juist. Dewelke en waarom ?

II.9.    In België moet een financieel plan opgesteld worden vóór de oprichting van een handelsvennootschap. Dit financieel plan:
A.    Moet onder de minuten van de notaris neergelegd worden
B.    Moet het voorwerp uitmaken van een akte waarvan het brevet aan de partijen wordt overhandigd
C.    Het financieel plan wordt aan de notaris in bewaring gegeven
D.    Het financieel plan mag door de notaris vernietigd worden na verloop van een termijn van drie jaar na de inbewaringgeving   
Eén enkel van deze beweringen is juist. Dewelke en waarom ?

Antwoord:  info

II.10.    Een Belgisch notaris wordt gevraagd om een authentiek testament te ontvangen.
    Eén van de vier hierna volgende beweringen is fout: Dewelke en waarom ?
A.    Het testament is nietig wanneer het op gewoon papier (geen formaatzegel) wordt geschreven.
B.    Na het testament, gedicteerd door de testator, geschreven te hebben, moet de notaris hem vragen of het wel overeenstemt met zijn laatste wil, en de gestelde vraag en het er op gegeven antwoord opnemen in de akte.
C.    De notaris is verplicht het testament te registreren in het C.R.T. zelfs indien de testator hem er uitdrukkelijk van ontslaat.
D.    De notaris moet alleen de door de testator gedicteerde tekst van het testament eigenhandig schrijven. De aanhef, de identiteit, en de andere elementen van het testament mogen door zijn klerk geschreven of getypt worden.

Antwoord: A ... info

II.11. Juul Papeter, Belgisch rijksinwoner en camionchauffeur, komt in een auto-ongeval te overlijden. (frontale botsing met een personenwagen waarin een jonge moeder en haar twee kinderen omgekomen zijn). Na bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte in het bloed van de overleden chauffeur ver het toegelaten maximum oversteeg. Zijn verantwoordelijkheid lijkt evident.
    Juul had drie dochters, Clementine, Louise (beiden ongehuwd en bij hun vader inwonend) en Mathilde. Deze laatste is reeds acht jaar overleden en heeft twee zonen nagelaten, Boudewijn en Leopold. De kinderen en kleinkinderen van Juul beslissen zijn nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden.
    Eén van de volgende beweringen is juist. Dewelke en waarom ?
A.    De kinderen en kleinkinderen kunnen zich ontlasten van de vereffening van de nalatenschap door een beheerder te laten aanstellen door de rechtbank
B.    De onroerende goederen van de nalatenschap moeten verplichtend openbaar verkocht worden.
C.    De aanvaarding onder voorrecht heeft slechts boedelscheiding tot gevolg wanneer zij geakteerd wordt binnen de drie maanden en veertig dagen na het overlijden
D.    De vereffening van de nalatenschap moet aangevangen worden binnen de termijn van drie maanden en veertig dagen na het overlijden

II.12.    Het aantal bestuurders of zaakvoerders in een vennootschap is minimum:
A.    één bij een BVBA
B.    twee bij een CVBA
C.    drie bij een NV met drie of meer vennoten
D    één bij een VOF
    Eén van deze beweringen is niet juist, dewelke ?

Antwoord: B ... info

II.13. Kan een Belgische notaris volgende functie uitoefenen ?
    A.    Plaatsvervangend vrederechter ?
    B.    Vereffenaar van een handelsvennootschap?    
    C.    Voorlopig bewindvoerder van een meerderjarige die niet instaat is zijn goederen te beheren (art. 488bisA B.W.) ?
    D.    Beheerder van een VZW ?

II.14.    Mag een Belgische notaris een akte van kwijting-handlichting in brevet verlijden ?

II.15.    Julie en Hortense FOLIE zijn enige kinderen van de echtgenoten FOLIE-CALINE. Hun vader is meer dan 10 jaar geleden overleden. Hun moeder is een terminale kanker-patiente. Julie wenst haar jongere zus Hortense, licht mentaal gehandicapt, te bevoordeligen en ook geen successierechten te moeten betalen bij het overlijden van haar moeder.
    Zij verzoekt haar notaris een akte op te stellen waarbij zij nu reeds verzaakt aan haar voorbehouden erfdeel op de nalatenschap van haar moeder.
        Mag de notaris ingaan op haar wens ?

 

III. AKTE TE VERBETEREN
Deze vraag wordt op 20 punten gekwoteerd.
    Mter Arnold ARENDSOOG, notaris te Gent, komt na 14 dagen welverdiende rust terug uit ski-verlof.
    Zijn jonge stagiair legt hem het ontwerp voor van een belangrijke verkoopakte. Mter Arendsoog leest dit ontwerp zorgvuldig na. Hij staat niet stil bij taal- of spellingfouten. Toch ontdekt hij er een twintigtal fouten, onjuistheden of vergetelheden in.
    Aan U om deze op te sporen, en voor elk ervan een korte uitleg te geven.


HET JAAR TWEEDUIZEND EN EEN,
Op achtentwintig april.
Voor Meester Arnold ARENDSOOG, notaris te Gent, houder van de minuut, en Meester Ingrid MADELIEFJE, notaris te Elsene.
Verschijnen :
1.    De heer Emile Emilie Joseph Victor Ghislain VAN de PUT,
geboren te Antwerpen op éénendertig april negentienhonderd vijfendertig, echtgenoot van Mevrouw Margareta Berlinda VOGELTJE, ere-magistraat, geboren te Turnhout op vijfentwintig mei negentienhonderd vijfendertig, samen wonende te 9050 Gent-Gentbrugge, Bernard Albrasdreef, 5.
De echtgenoten VAN de PUT- VOGELTJE gehuwd zijnde onder het stelsel van de scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris DONKER, te Aartselaar, op één februari negentienhonderd negenenzeventig, niet behouden noch gewijzigd, zoals verklaard.
Identiteitskaart nr. 282-0987456-67, Nationaal nummer 350430-567 34
Hierna genoemd "verkoper".
En:
2.    a/ De heer DE BOUWER Georges Gaston, promotor, geboren te Brussel op tien november negentienhonderd éénentachtig, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosdreef 56, echtgescheiden,
vertegenwoordigd door de heer Thierry MAGIC, hiernagenoemd, ingevolge volmacht verleden voor notaris Aristide TORCHEPOT, te Roubaix (Frankrijk) op zestien april laatst, waarvan een uitgifte aan deze akte zal gehecht blijven, kopende voor negenennegentig ten honderd onverdeeld.
    b/ De naamloze vennootschap ABC International NV, met zetel te Harelbeke, Heirweg 3, ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk onder nr. 24568, en met BTW nr BE 412.324.567.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Arendsoog op twintig april tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tien mei daarna, nr 20000510-354, kopende voor één ten honderd onverdeeld.
Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 14 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Thierry MAGIC, bestuurder van vennootschap, wonende te Harelbeke, Heirweg 3, (identiteitskaart nr 211 2586999 21) tot die functie benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden in fine van de oprichtingsakte, gepubliceerd als gezegd.
Hierna genoemd "koper".
De verkoper verklaart het hierna beschreven goed te verkopen, tegen de prijs en voorwaarden hierna vermeld, aan de koper, die verklaart te aanvaarden.
BESCHRIJVING VAN HET GOED
Stad GENT 22e afdeling-Gentbrugge 2e afdeling
Een villa met aanhorigheden en bijgebouwen, zijnde stalling, schuur en duiventil, met er aan palende percelen weg weiland, Bernard Albrasdreef, 5, gekadastreerd onder Gent, 22e afdeling, Gentbrugge 2e afdeling, sectie B nummers 432/C, 567/x, 568/z, 570/2/f, 570/c/3, 580/g en 582, voor een gezamenlijke oppervlakte van tien hectare twee aren negentien centiaren (10ha2a19ca), en een kadastraal inkomen van vijfenzeventig duizend honderd frank (75.100 BEF)
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven goed hoort de verkoper als eigen goed toe:
-deels (de woning, voorheen gekadastreerd sectie B nr 432/Q)om het verkregen te hebben blijkens akte verdeling verleden voor ondergetekende notaris Arendsoog, op één maart negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het 1e hypotheekkantoor Gent op twee mei nadien, boek 4532 nr 5, houdende verdeling tussen hem en zijn broers en zusters Roger, Yolande, DÈsirÈ en Violaine Van de Put, betreffende goederen door hen verkregen in de nalatenschap van hun vader Victor Van de Put, weduwnaar van Mevrouw Victorine Dupuis waarvan zij de enige wettige en reservataire erfgenamen waren, testamentloos overleden te Wetteren op vijftien mei negentienhonderd zesentachtig, en die er eigenaar van was sedert meer dan dertig jaar;
-deels (de overige percelen) om ze gevonden te hebben in de nalatenschap van zijn oom, de heer Omer Zoetekoek, te Hasselt, er overleden zonder reservataire erfgenamen na te laten op zeven december negentienhonderd vijfenzestig, en meer bepaald om hem gelegateerd te zijn bij diens eigenhandig testament, neergelegd onder de minuten van ondergetekende notaris Arendsoog bij akte van vijftien december negentienhonderd vijfenzestig.
Genoemde heer Zoetekoek was er eigenaar van sedert meer dan dertig jaar.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1.    Eigendom: De koper bekomt de volle eigendom van het goed vanaf heden .
2.    Genot - Gebruik: De verkoper verklaart dat het goed vrij is van huur en gebruik, behoudens de percelen weiland, die ten titel van gedoogzaamheid gebruikt worden door de heer LAMMETJE als hierna gezegd.
De partijen verklaren dat de woning bewoond blijft door de verkoper tot ten laatste dertig juli tweeduizend en één, zonder vergoeding.
Zo de verkoper het goed niet verlaten heeft op gezegde datum wordt de koper gemachtigd beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder om het goed vrij te maken van gebruik en het ter zijner beschikking te stellen.
De verkoper verklaart en de koper erkent te weten dat de percelen weiland gebruikt worden ten titel van gedoogzaamheid, gratis en zonder pachtovereenkomst, door de heer Piet LAMMETJE, die er zijn schapen laat op grazen. Dit blijkt onder uit een door de heer LAMMETJE ondertekende verklaring en erkenning, waarbij hij zich verbonden heeft de percelen ter vrije beschikking te stellen van de eigenaar binnen de drie maanden van vanaf het eerste verzoek hieromtrent. De koper zal zijn eigen zaak maken van de opzeg van dit gebruik, mits eerbiediging van gezegde opzegtermijn van drie maanden, zonder verhaal op de verkoper en de notaris.
3.    Hypothecaire toestand: Het goed wordt verkocht onder de vrijwaring als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, voorrechten, hypotheken en andere belemmeringen hoegenaamd.
4.    Staat van het goed: Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich heden bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken, met alle eventuele gemeenschappen, zonder waarborg aangaande de staat der gebouwen, grond of ondergrond.
De koper zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding of op enige prijsvermindering noch wegens gebreken in de bouw, zichtbare of onzichtbare, sleet of een andere oorzaak, noch wegens misrekening in de hoger aangeduide oppervlakte, elk verschil tussen deze en de werkelijke, al overtrof het 5%, zal in het voor- of nadeel van de koper blijven, zonder verhaal tegen de verkoper. De kadastrale gegevens geven enkel niet gewaarborgde inlichtingen.
De verkoper verklaart dat geen conformiteitsattest werd uitgereikt noch geweigerd.
5.    Erfdienstbaarheden: Het goed wordt verkocht met al zijn lijdende en heersende, durende en niet-voortdurende, zicht- en niet zichtbare erfdienstbaarheden waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn. Het staat de koper vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico.
Onverminderd hetgeen in voorkomend geval in deze akte uitdrukkelijk is bepaald, verklaart de verkoper zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van het verkochte goed, en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden.
6.    Belastingen: De koper betaalt de belastingen die met betrekking tot het verkochte goed voor het lopende jaar geheven worden, in verhouding tot de nog te lopen tijd vanaf de ingenottreding, zijnde één augustus tweeduizend en één.
De verkoper verklaart dat geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn.
7.    Nutsvoorzieningen - roerende goederen: De verkoop omvat niet de roerende goederen, noch de aan de maatschappijen of regies toebehorende leidingen of meters welke zich eventueel in het verkocht goed bevinden.
Zijn ook niet in de verkoping begrepen de afsluitingen die door de gebruiker van de percelen weiland werden geplaatst.
De koper is verplicht alle bestaande contracten betreffende gas-, water- of elektriciteitsvoorziening of enig andere distributiedienst over te nemen.
8.    Verzekering: De koper verklaart te weten dat, indien het goed verzekerd zou zijn tegen brand en andere gevaren, deze verzekering van rechtswege eindigt drie maanden na de datum van huidige akte, en zelfs vroeger kan eindigen door het verstrijken van de duur of om andere redenen. De koper verklaart met ingang van heden zelf te zullen instaan voor de afsluiting van een verzekering van het verkochte goed en is ervan op de hoogte dat de verkoper zijn eventuele bestaande verzekering opzegt.
9. Kosten: De kosten, rechten en lonen van huidige akte zijn ten laste van de koper.
VERKLARINGEN
De koper zal zich moeten richten naar alle thans van kracht zijnde stedenbouwkundige voorschriften die de bestemming van het goed bepalen en het met administratieve erfdienstbaarheden bezwaren.
De minuuthoudende notaris bevestigt dat hij bij brief van vijftien april tweeduizend en één het Stadsbestuur van de Stad Gent ondervraagd heeft, teneinde de algemene en stedenbouwkundige voorschriften en de eventuele beschermingsmaatregelen met betrekking tot dit goed te kennen. Deze brief werd tot op heden nog niet beantwoord.
De partijen verklaren uitdrukkelijk de akte vandaag te willen verlijden, zonder kennis te hebben gekregen van de stedenbouwkundige informatie. De koper verklaart zelf het nodige te hebben gedaan om zich te vergewissen van de stedenbouwkundige toestand en ontslaat de notarissen van het verstrekken van verdere informatie hieromtrent
De verkoper verklaart dat er geen bouwvergunning of stedenbouwkundig attest is uitgereikt welke laat voorzien dat een bouwvergunning zou kunnen verkregen worden en dat geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het goed te bouwen of een vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, op te richten.
De instrumenterende notaris verklaart:
-    dat de stad waar bovenbeschreven goed is gelegen, nog niet beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister;
-    dat er derhalve voor het onroerend goed geen stedenbouwkundig uittreksel kan worden uitgereikt.
    art. 99 D.O.R.O bepaalt dat: “... (Nota voor de kandidaten : het artikel 99 DORO wordt geacht hier in zijn geheel overgenomen te zijn)”.
Verdeling.
Daar door huidige verkoping de grotere eigendom van de verkoper wordt gesplitst, heeft de minuuthoudende notaris een plan van de verdeling opgestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent en de gemachtigde ambtenaar van de Administratie van Ruimtelijke en Ordening en Stedenbouw, bij aangetekende brieven van één april laatstleden, met opgave van de bestemming van het goed als volgt: villa met aanhorigheden, tuin,en weiland . Deze besturen hebben binnen de wettelijke termijn van twintig dagen niet geantwoord.
De minuuthoudende notaris verklaart dat voor de verdeling geen verkavelingsvergunning of bouwvergunning werd afgegeven en dat, behoudens overlegging van een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkregen, hij geen verzekering geeft betreffende de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.
BODEMSANERINGSDECREET
1.    De partijen erkennen dat ondergetekende notaris Arendsoog hen toelichting gegeven heeft bij artikel 37 en volgende van het Bodemsaneringsdecreet en van zijn uitvoeringsbesluiten, en hen gewezen heeft op de draagwijdte van de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen.
Hierna heeft de verkoper verklaard dat er op de grond van of in voorschreven goed bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3§1 van het Bodemdecreet.
2.    Met betrekking tot voorschreven goed werden door de OVAM op negenentwintig april tweeduizend de bodemattesten afgeleverd voor alle vermelde percelen waarvan de inhoud telkens luidt als volgt: "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM. Opmerking : Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3§1 van het bodemsaneringsdecreet kunnen vanaf 1 oktober 1996 slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. Dit attest vervangt alle vorige attesten.".
De koper wordt erop gewezen dat dergelijke blanco-attesten geen zekerheid geven dat het onroerend goed niet is aangetast door bodemverontreiniging.
Partijen verklaren dat vóór de ondertekening van huidige akte tussen hen een onderhandse overeenkomst werd afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de bodemattesten zullen worden afgeleverd door de OVAM waaruit blijkt hetzij dat voor het goed geen gegevens beschikbaar zijn hetzij dat geen bodemverontreiniging werd vastgesteld.
Partijen verklaren dat de voormelde bodemattesten voldoen aan de gestelde voorwaarde. De koper verklaart dat hij vóór het verlijden van huidige akte op de hoogte werd gebracht van de inhoud van vermelde bodemattesten.
Voorzover voorgaande verklaring ter goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.
PRIJS EN BETALING
Na lezing te hebben gekregen van artikel 203 eerste lid van het Wetboek der Registratierechten verklaren de partijen deze verkoop te hebben gedaan en aangenomen mits de prijs van VIJFENTWINTIG MILJOEN FRANK (25.000.000 BEF).
De verkoper verklaart deze som ontvangen te hebben als volgt:
-    voorafgaandelijk aan deze: tien miljoen frank.
-    op heden het saldo, of 15.000.000 BEF, door middel van een gecertifiÎerde bankcheque op de bank FORTIS, nr 56.9876 van de rekening nr 290-521000-17
Waarover volle en definitieve kwijting, onder voorbehoud van incassering.
VERKLARING PRO FISCO- BEROEPSPERSOON
De koper sub a/, de heer DE BOUWER verklaart te willen genieten voor de vermindering der registratierechten voorzien voor de beroepskoper en verklaart:
-    de hoedanigheid van beroepspersoon te hebben ingevolge verklaring afgelegd op het registratiekantoor Gent 2 op vierentwintig november tweeduizend onder legger 60/3/55;
-    de vereiste waarborg te hebben gesteld.
Hij verklaart dat het op het door hem gekocht onverdeeld deel het toepasselijk tarief inzake registratierechten dus 5% bedraagt.
EINDVERKLARINGEN
Na voorlezing te hebben gekregen van artikelen 62 § 2 en 73 van het BTW-wetboek, heeft de verkoper, op vraag van ondergetekende notaris-minuuthouder, verklaard:
-    dat hij geen belastingplichtige is voor de toepassing van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;
-    dat hij binnen de vijf jaar vóór heden geen gebouw onder BTW-regime heeft vervreemd;
-    geen deel uit te maken van een tijdelijke of feitelijke vereniging die BTW-plichtig is;
-    niet onderworpen te zijn aan collectieve schuldenregeling.
De comparanten bevestigen dat de instrumenterende notarissen hen naar behoren hebben ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte, en hen op een onpartijdige wijze raad hebben verstrekt. Zij verklaren de overeenkomst, voorwerp van deze akte, en de eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig te houden.
De notaris-minuuthouder heeft de comparanten geïdentificeerd aan de hand van opzoekingen in het Rijksregister en waarmerkt de meldingen aangaande de burgerlijke staat van de partijen -natuurlijke personen op zicht van hun trouwboekje.
WAARVAN AKTE
Verleden op plaats en datum als gezegd.
En na gedane voorlezing door de notaris-minuuthouder, hebben de partijen, in persoon of vertegenwoordigd als gezegd, samen met de tussenkomende en wij, notarissen, deze akte getekend.
IV. CONSULTATIES - CLAUSULES


Deze vragenlijst bevat 4 vragen.
Elke beantwoorde vraag telt voor 5 punten. Totaal vvor deze vragenlijst : 20 punten.

Geef uw antwoorden in de hiervoor voorziene vakjes.


IV.1. Ingevolge de op pensioenstelling van Koen Demolder heeft hij zijn woning te Hasselt (goed geërfd in de nalatenschap van zijn vader) ) op compromis verkocht voor de prijs van 20.000.000 BEF. Samen met zijn echtgenote, Hilde Huytings, koopt hij nu een nieuw appartement te Etterbeek (in opbouw) onder het BTW-stelsel, voor de prijs van 14.000.000 BEF, waarvan 1.050.000 BEF voor de grond en 12.950.000 BEF voor de gebouwen. Zij hebben vier meerderjarige dochters (Els, Paola, Betsy en Adriana); de familiale verstandhouding is opperbest.
    De heer Demolder heeft in het tijdschrift “Goedkoper” iets gelezen over successieplanning en het voorkomen van hoge successierechten en heeft, in navolging van de raadgeving van de auteur van het artikel, geopteerd voor een aankoop op naam van hemzelf en zijn echtgenote voor het vruchtgebruik, en op naam van zijn dochters voor de blote eigendom, ieder voor één/vierde onverdeeld deel. Dit werd reeds vermeld in de compromis.
    De compromis bevat ook alle door de Wet Breyne opgelegde gegevens en verklaringen. Bij de ondertekening van de compromis werd een voorschot van 1.000.000 BEF betaald
    Koen Demolder komt U zijn twee compromissen (verkoop en aankoop) overhandigen en laat het aan U over om de zaak “voor het beste te regelen”.

A.    Hoe wordt deze verrichting best practisch verwezenlijkt ?

B.    Welke zijn de eventuele gevolgen op het vlak van de successierechten en welke
        voorzorgsmaatregelen dienen hieromtrent genomen te worden?

IV.2.    Notaris Theofiel Oegeweyd wordt verzocht de overdracht voor te bereiden — authentiek of onderhands — van de handelszaak van een populaire taverne “T'Ongeloof”, uitgebaat door René Pintjesbier, te Halle, Lambikplein, 5.
    René Pintjesbier huurt het onroerend goed waarin hij zijn zaak uitbaat van de Brouwerij Vannaecht, eigenares van het goed. De huur werd ondertekend op 24 november 1972 met ingang op zelfde datum, voor een duur van 9 jaar. Zij werd vernieuwd op de vervaldagen.
    René Pintjesbier is 68 geworden en wenst een welverdiende rust te nemen. Hij heeft een mondeling akkoord met Albertus Roodenbak, die akkoord gaat om zijn handelszaak over te nemen en verder uit te baten. De overdrachtprijs bedraagt 5.000.000 BEF. Albertus Roodenbak neemt uiteraard de huur met alle rechten en verplichtingen over.
A.    Waarop moet de notaris letten en welke formaliteiten dient hij te verrichten vooraleer de overdracht kan ondertekend worden
B.    Stel de clausule op met betrekking tot het voorwerp van de overdracht (beschrijving ervan)

IV.3. Justine Gruutenair wenst een appartement aan te kopen op de 6e verdieping van de Keizer Kareltoren, te Mechelen. Dit appartement is reeds meer dan drie jaar ingekohierd, is vrij van huur, en heeft een KI van 55.000 BEF.
    Justine Gruutenair heeft reeds verschillende eigendommen, maar nog geen appartement, en is totaal onwetend over de bijzonderheden van het medeëigendoms-regime.
    Zij vraagt aan haar notaris raad en voorlichting in verband met het opstellen van de de aankoop-compromis.
    A.    Welke informatie en raadgevingen zou U als notaris, aan de kliënte geven in dit verband?
    B.    Hoe zou U de clausule in de compromis opstellen in verband met de kostenregeling van de medeeigendom ?
C.    Welke bijkomende verplichtingen dient de notaris na te komen bij de voorbereiding van de notariële koopakte ?

IV.4.    De heer en Mevrouw Pieter Vluggeman - Odette Traagkind zijn sedert zes jaar gehuwd, zonder huwelijkscontract. Zij wensen nu uit de echt te scheiden bij onderlinge toestemming en raadplegen notaris Trifon Vannootenbril, in dewelke zij veel vertrouwen hebben. Zij wensen geen beroep te doen op advocaten.
    Zij verklaren aan de notaris dat zij geen onroerende goederen of rechten bezitten, dat al hun roerende goederen, inbegrepen de bankrekeningen reeds onder mekaar verdeeld zijn, dat zij geen schulden hebben, dat zij geen kinderen, geadopteerde kinderen of afstammelingen hebben, en dat zij overeengekomen zijn dat de heer Vluggeman, vanaf de ondertekening van de regelingsakte, aan Mevrouw Traagkind een maandelijks onderhoudsgeld van 20.000 BEF zal betalen.
    Zij vragen de notaris een ontwerp van akte op te stellen en rekenen er op dat de notaris hun overeenkomsten, voornamelijk wat betreft het onderhoudsgeld, zo evenwichtig mogelijk zou formuleren.
A.    Welke bijkomende vragen moet de notaris stellen om de clausule omtrent het onderhoudsgeld te kunnen opstellen ?
B.    Stel een duidelijke en sluitende formulering op voor de regeling van het onderhoudsgeld :

 

V MEERKEUZEVRAGEN

Voor elk van de dertig vragen van deze vragenlijst is er maar één juist antwoord. Een juist antwoord geeft 3 punten. Voor een foutief antwoord zullen maximum 2 punten afgetrokken worden. Bij niet beantwoorden van een vraag worden geen punten afgetrokken. Het totaal aantal behaalde punten wordt gedeeld door drie : deze vragenlijst zal voor dertig punten in aanmerking komen in het totaal aantal punten van de schriftelijke proef.
    Gelieve de vragen enkel en alleen te beantwoorden op in het rood gedrukt blad, volgens de onderrichtingen in de “praktische onderrichtingen” gegeven.

V.1.    Wanneer echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap, een stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten en toebedeling van de gemeenschap aan de langstlevende, willen aannemen
A.    moeten zij de grote procedure volgen met name inventaris en homologatie door de rechtbank.
B.    kunnen zij de kleine procedure volgen, met name zonder inventaris en zonder homologatie door de rechtbank.
C.    moeten zij de grote procedure volgen, met publicatie in het Belgisch Staatsblad en homologatie door de rechtbank, maar zonder voorafgaande inventaris.
D.    moeten zij een voorafgaande inventaris opstellen en de grote procedure volgen, maar zijn zij vrijgesteld van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

V.2.    Een minderjarig kind, zes jaar oud, overlijdt en laat goederen na. De grootouders van moederszijde komen op in de wettelijke nalatenschap van hun kleinzoon
A.    als de vader en de moeder van het kind vooroverleden zijn.
B.    in alle gevallen.
C.    als het kind geen broer of zuster van moederszijde (uit dezelfde moeder geboren) nalaat, en de moeder vooroverleden is.
D.    als het kind geen broer of zuster nalaat en de moeder vooroverleden is.

V.3.    Schenkingen tussen samenwonenden zijn
A.    onherroepbaar, behalve in geval van beëindiging van de samenwoning.
B.    in alle gevallen herroepbaar overeenkomstig artikel 1096 B.W.
C.    onherroepbaar.
D.    onderworpen aan het stilzwijgend ontbindend beding van het voortduren van de samenwoning.

V.4.    Arthur Dikhuid heeft voor 100.000 Euro de blote eigendom van zijn aandelen in de b.v.b.a."Garage groene zone", waarvan hij de enige aandeelhouder is, aan de oudste van zijn drie kinderen, Michel, verkocht. Onlangs is Arthur die zich het levenslang vruchtgebruik heeft voorbehouden, overleden. De koop is stilgehouden en de twee andere kinderen, Henri en Jozef, zijn niet op de hoogte ervan. U moet de nalatenschap afwikkelen. Welke rechtsregeling vindt toepassing.
A.    de verkoop blijft alleen beheerst door het gemeen recht van de koopovereenkomsten.
B.    de koopprijs moet in ieder geval als een schenking worden ingebracht in de nalatenschap bij het overlijden van Arthur, als in te brengen schenking.
C.    de koopprijs wordt beschouwd als een schenking vrijgesteld van inbreng.
D.    de aandelen in de b.v.b.a. worden beschouwd als zijnde het voorwerp van een schenking bij vooruitmaking aan Michel; hun waarde moet toegevoegd worden aan de massa bedoeld in artikel 922 B.W.voor de berekening van het voorbehouden gedeelte, en de schenking wordt aangerekend op het beschikbaar gedeelte.

V.5.    Prosper Dupont schenkt bij authentieke akte aan zijn kleinzoon Louis, zes jaar oud, een aan hem toebehorende bouwgrond. De schenking mag aanvaard worden door zijn echtgenote, grootmoeder van het kind:
A.    alleen als de vader en de moeder van het kind niet aanwezig zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren zich te verplaatsen naar het notariskantoor.
B.    in geval de vader en de moeder van het kind gescheiden leven of uit de echt gescheiden zijn.
C.    in alle gevallen.
D.    als alleen de vader of de moeder van het kind in leven is.

V.6.    De ouders Wittebol-Suiker hebben zich borg gesteld voor de verbintenissen aangegaan door hun zoon Felix, wegens een hypothecaire lening die Felix en zijn echtgenote Francine hebben afgesloten bij de Geefhier Bank, kredietinstelling erkend om hypothecaire leningen toe te staan in België. Ten gevolge van de financiële moeilijkheden van Felix en zijn echtgenote, moeten de ouders de achterstallige betaling van 3.000 Euro op zich nemen.
A.    Zij kunnen de wettelijke indeplaatsstelling verkrijgen wanneer zij de maandelijkse afbetalingen in naam van hun kinderen betalen.
B.    Zij kunnen de wettelijke indeplaatsstelling verkrijgen wanneer zij de maandelijkse afbetalingen in eigen naam betalen en aan de kredietinstelling vragen om in de plaats gesteld te worden.
C.    Zij kunnen de wettelijke indeplaatsstelling verkrijgen als de schuld solidair bedongen werd.
D.    Zij kunnen de wettelijke indeplaatsstelling niet verkrijgen.

V.7.    Horst Bieger, van Duitse nationaliteit, is gehuwd te Monaco op 30 oktober 1986 met Mevrouw Marianne Pinson, van Monegaskische nationaliteit. Zij hebben geen huwelijksovereenkomsten gesloten, noch vóór noch na het huwelijk. Op het ogenblik van het huwelijk woonde de heer Horst te Aix-en-Provence, alwaar de echtgenoten zich gevestigd hebben na het huwelijk, en waar zij een tiental jaren verbleven. Nadien kwamen zij in Brussel wonen, waar zij thans nog steeds verblijven.
    Zij hebben besloten bij onderlinge overeenkomst uit de echt te scheiden in België, daar al hun roerende en onroerende goederen zich in dit land bevinden. Zij stellen U de vraag welk hun huwelijksstelsel is. U antwoordt hen dat, in toepassing van het Belgisch internationaal privaatrecht, zij gehuwd zijn onder het:
A.    Duits wettelijk stelsel.
B.    Belgisch wettelijk stelsel.
C.    Frans wettelijk stelsel.
D.    Monegaskisch wettelijk stelsel.

V.8.    In een testament dat men aan u voorlegt, komt het volgende beding voor in aansluiting op een bijzonder legaat : "Als bij het overlijden van de legataris het onroerend goed dat ik hem vermaak nog in natura aanwezig is in zijn nalatenschap,, zal dat onroerend goed toekomen aan de Koning Boudewijnstichting". De legataris vraagt u of dit beding is:
A.    een verboden erfstelling over de hand.
B.    een last die de legataris belet over het goed te beschikken en hem verplicht het goed bij zijn overlijden aan de Koning Boudewijnstichting over te laten.
C.    een beding dat voor de legataris geen enkele verplichting met zich meebrengt, maar als het goed bij zijn overlijden nog in natura in zijn nalatenschap aanwezig is, komt het toe aan de Koning Boudewijnstichting.
D.    een beding dat slechts de wens uitdrukt dat de legataris het goed aan de Koning Boudewijnstichting legateert.

V.9.    Een kredietinstelling verstrekt een hypothecair krediet aan een rijksinwoner voor de aankoop van zijn woning. Om bekleed te zijn met de uitvoerbare kracht
A.    kan de akte opgesteld worden als kredietakte of als leningsakte.
B.    moet de akte, onder andere, de termijn en de eisbaarheidsvoorwaarden vermelden.
C.    moet de akte niet noodzakelijk de interestvoet en de termijn en de eisbaarheidsvoorwaarden preciseren.
D.    kan de akte onderhands verleden worden, vergezeld van een volmacht tot hypothekeren.

V.10. Een erfdienstbaarheid van riolering om het afvalwater over de eigendom van de buurman te laten afvloeien
A.    is altijd een niet voortdurende en een niet zichtbare erfdienstbaarheid.
B.    is een niet zichtbare erfdienstbaarheid, voor zover ze niet veruitwendigd is door platen en zichtbare constructies.
C.    is in alle gevallen een zichtbare erfdienstbaarheid.
D.    is nooit een een erfdienstbaarheid in de juridische betekenis van het woord.

V.11. Wanneer een notaris een erfenisaangifte opstelt op verzoek van een cliënt
A.    moet hij dezelfde formaliteiten vervullen als voor een authentieke akte en is hij aansprakelijk zoals bij het opstellen van een elke zodanige akte.
B.    stelt hij slechts een onderhandse akte op waarvoor hij niet aansprakelijk is.
C.    is hij aansprakelijk wanneer hij aanvaardt dat in de aangifte gegevens vermeld worden waarvan hij weet dat ze niet juist zijn.
D.    kan hij aan de partijen geen raad geven over de inhoud van de aangifte en moet hij zich beperken tot de rol van opsteller.

V.12. Wanneer een man drie kinderen heeft uit een vorig huwelijk en die bij geldig testament aan zijn partner (waarmee hij niet gehuwd is) het vruchtgebruik nalaat van het huis dat hij bewoonde bij zijn overlijden
A.    dan zijn de kinderen in alle gevallen verplicht deze testamentaire beschikking te eerbiedigen.
B.    de kinderen kunnen weigeren het legaat van het vruchtgebruik af te leveren wanneer de waarde van het huis meer bedraagt dan het beschikbaar deel, maar zij moeten het beschikbaar gedeelte aan de partner van hun vader afstaan.
C.    de kinderen kunnen de omzetting van het vruchtgebruik vragen binnen de vijf jaar na het overlijden van hun vader.
D.    de kinderen kunnen vragen dat het vruchtgebruik beperkt wordt tot het beschikbaar gedeelte, door het vruchtgebruik in de tijd te beperken tot een vruchtgebruik dat gelijk is in waarde aan het beschikbaar gedeelte.

V.13. Robert Thérieur overlijdt op 2 februari 2001en laat als enige wettige erfgenamen achter zijn twee kleinzonen Alain en Alex, die bij plaatsvervulling voor zijn enige, vooroverleden, zoon opkomen. Bij eigenhandig testament heeft hij het beschikbaar gedeelte van zijn nalatenschap vermaakt aan Alex. Deze verkrijgt van de nalatenschap:
A.    drie zesden van de nalatenschap.
B.    vier vijfden van de nalatenschap,
C.    vier zesden van de nalatenschap.
D.    zes achtsten van de nalatenschap.

V.14. In de juridische betekenis van het woord beoogt de formaliteit van de apostille
A.    een soort van bevestiging van de handtekening die betrekking heeft op de parafen of handtekeningen van onderhandse akten.
B.    het aanbrengen van een officiële zegel waardoor een Belgische rechter bevestigt dat een buitenlandse notariële akte, die met dat zegel bekleed is, van de verbindende kracht in België geniet.
C.    een formule opgelegd door een internationale overeenkomst om de echtheid te bevestigen van handtekeningen van openbare akten verleden in een van de Staten die de overeenkomst ondertekend hebben.
D.    een visa door de Administratie van het kadaster aangebracht op de documen-ten die bestemd zijn voor een notaris die belast is met het verlijden van een akte die betrekking heeft op een in België gelegen onroerend goed.

V.15.    Alhoewel niet wettelijk gesanctioneerd, houdt de notariële confraterniteitsplicht in dat een Belgische notaris:
A.    zich onthoudt aan een collega die een akte-ontwerp heeft opgesteld te doen opmerken dat het ontwerp een onjuistheid bevat.
B.    zijn ambt kosteloos te verlenen aan een collega die op hem beroep doet om een akte te verlijden waarvoor hijzelf ratione personae niet bevoegd is.
C.    weigert in rechte te getuigen, om reden van het beroepsgeheim, indien zijn getuigenis een collega in het gedrang kan brengen.
D.    zijn kandidaatstelling bij de verkiezing van de voorzitter van de Kamer van notarissen intrekt wanneer een oudere collega zich ook kandidaat stelt.

V.16. Op 1 mei 1998 heeft Paul Brugmans aan Lode Hardemans een woning verhuurd waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen. Paul en Lode hebben een schriftelijke overeenkomst gesloten, die geregistreerd werd voor een termijn van 18 maanden, zonder indexclausule. De overeenkomst bepaalde alleen dat zij voor een jaar verlengd werd wanneer ze niet beëindigd werd bij het verstrijken van de termijn van 18 maanden. Lode betrekt de woning vandaag nog steeds en hij betaalt nog altijd de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs van 20.000 fr. per maand. Paul raadpleegt u want hij wil de huurprijs indexeren. U moet hem antwoorden.
A.    er is geen indexatie.
B.    indexatie te rekenen vanaf 1 november 2001.
C.    jaarlijkse indexatie volgens de index van de consumptieprijzen, vanaf 1 mei 2002.
D.    jaarlijkse indexatie volgend de gezondheidsindex.

V.17. Vader Omer Goedhart schenkt 2.000.000 BEF aan zijn dochter Bertha onder de vorm van gift van hand tot hand. Hij heeft samen met zijn dochter het volgend onderhands document ondertekend :
“Ik, ondertekende Omer Goedhart verklaar op heden 28 april 2001 een som van 2.000.000 BEF in speciën te hebben geschonken aan mijn dochter Bertha als voorschot op mijn nalatenschap.
Ik ondertekende Bertha Goedhart erken deze som als schenking op voorschot op de nalatenschap van mijn vader ontvangen te hebben. Brussel, 28/04/2001 (Handt.)”.
    Daar vader Goedhart aan het document vaste datum wil geven, vraagt hij raad aan zijn notaris, en vraagt hem of hij niet best het ondertekend document zou laten registreren. Welk is het juiste antwoord van de notaris ?
A.    Dit document is verplichtend te registreren binnen de vier maanden, tegen het vast recht (1.000 BEF).
B.    Dit document is niet verplichtend te registreren, doch als het geregistreerd wordt zal het schenkingrecht verschuldigd zijn.
C.    Dit document dient verplichtend geregistreerd te worden binnen de vier maanden tegen het schenkingrecht.
D.    Steek het document in een gesloten en gezegelde omslag en laat de omslag registreren tegen het vast recht van 1.000 frank.

V.18. Om in België tegenover derden gevolgen te hebben moet de echtscheiding door onderlinge toestemming van de Belg Prosper Dumont en zijn Portugese echtgenote Teresa Bileza de Oliveira, op 10 november 2000 uitgesproken door de burgerlijke rechtbank van Lissabon, verplichtend
A.    voorafgegaan zijn door een inventaris opgesteld door een Belgische notaris, van alle roerende en onroerende goederen die de echgenoten in België bezitten.
B.    aan de vijf voorwaarden, vermeld in artikel 570, alinea 2 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, voldoen.
C.    voldoen aan de grondvoorwaarden voor de echtscheiding door onderlinge toestemming opgelegd door het interne recht dat door de Belgische IPR regel wordt aangewezen.
D.    overgeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand van de laatste gemeenschappelijke woonplaats in België of bij gebreke van een dergelijke woonplaats in België, in de registers van de burgelijke stand van het eerste district van Brussel.

V.19. Om de partijen te identificeren in een akte die moet worden overgeschreven in de registers van het hypotheekkantoor, moet de Belgische notaris
A.    zich ertoe beperken de artikels 11 en 12 van de wet van 25 Ventôse van het jaar XI, zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, in acht te nemen.
B.    de identiteit en de woonplaats van de partijen vermelden uitsluitend op grond van de verklaringen die zij onder ede voor hem afleggen of door twee personen die aan de voorwaarden voldoen om instrumenterende getuigen te zijn.
C.    de artikels 11 en 12 van de wet van 25 Ventôse van het jaar XI in acht nemen, zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, en door een bijzondere vermelding de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte van de partijen bevestigen.
D.    de artikels 11 en 12 van de wet van 25 Ventôse van het jaar XI in acht nemen, zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, en bovendien de nationaliteit van de partijen, zo zij vreemdeling zijn, vermelden door de formaliteit van de inschrijving ervan.

V.20.    Alleen een Belgische notaris is bevoegd voor het verlijden, in België, van :
A.    een akte van bekendheid.
B.    een huwelijkscontract tussen twee Marokkanen.
C.    een eenvoudige adoptie-akte door een Belg van Belgisch kind.
D.    een akte van nederlegging en beschrijving van een eigenhandig testament.

V.21. Wanneer dient een notaris zijn repertorium te laten viseren door de registratie ?
A.    Vóór 31 januari van ieder jaar.
B.    Binnen de eerste 10 dagen van de maanden januari, april, juli en oktober van ieder jaar.
C.    Binnen de eerste 15 dagen van januari en juli van ieder jaar.
D.    Binnen de 15 dagen volgend op het verzoek van de bevoegde Inspecteur van de Administratie van Registratie.

V.22.    Op welk ogenblik heeft de fiscale Administratie het recht om kennis te nemen van de inhoud van een eigenhandig geschreven testament ?
A.    Vanaf de inschrijving in het repertorium van de notaris.
B.    Vanaf de inschrijving in het C.R.T.
C.    Vanaf het overlijden van de testator.
D.    Vanaf de de datum van de akte die de neerlegging onder de minuten vaststelt en waarin de notaris het testament beschrijft.

V.23.    De aanwezigheid van de vrederechter is vereist bij een van de volgende gerechtelijke verkopingen. Dewelke ?
A.    Verkoping uit de hand van een onroerend goed na uitvoerend beslag tegen een meerderjarige schuldenaar.
B.    Verkoping uit de hand van een onroerend goed van een gefailleerde.
C.    Openbare verkoping van een onroerend goed dat gedeeltelijk toebehoort aan een onder voorlopig bewind gestelde meerderjarige.
D.    Openbare verkoping van een onroerend goed, eigendom van een verkwister.

V.24.    Het recht op toewijzing bij voorrang, ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek door de Wet van 14 juli 1976 :
A.    slaat uitsluitend op de voornaamste gezinswoning.
B.    is voorbehouden aan de echtgenote (vrouw) ten aanzien van de voornaamste gezinswoning in het gemeenschappelijk vermogen ingebracht door de echtgenoot (man).
C.    is van toepassing ongeacht het huwelijksstelsel.
D.    mag ten aanzien van een gemeenschappelijk onroerend goed gevraagd worden door de echtgenoot die een echtscheiding wegens feiten vordert en bekomt ten laste van de andere echtgenote.

V.25.    Jef Debel gaat een krediet aan bij de Fortich Bank ter financiering van de aankoop van zijn villa. Er wordt hem een kredietopening van 12.000.000 BEF toegestaan onder de volgende modaliteiten :
a) hypothecaire kredietakte met verwijzing naar een onderhands bijvoegsel waarin worden vermeld: bedrag van het krediet, opnamemodaliteiten, intrestvoet, aflossingstabellen ; deze akte houdt hypotheekvestiging in tot zekerheid van een bedrag van 2.500.000 BEF in hoofdsom en 250.000 BEF bijhorigheden ;
b) hypothecaire volmachtakte voor een hoofdsom van 9.500.000 BEF en 500.000 BEF bijhorigheden.
    Hoe wordt het ereloon berekend voor de kredietakte {eerste akte, sub a)] ?
A.    Barema G op 12.000.000 BEF.
B.    Barema G op 12.250.000 BEF.
C.    Barema F op 2.500.000 BEF.
D.    Barema F op 2.750.000 BEF.

V.26. Notaris Gaston Notamus, te Hekelgem, is er in geslaagd, na maanden discussies in een ingewikkeld erfenisdossier, een minnelijk vereffeningsakkord te laten onder-tekenen tussen de 28 legatarissen. De notaris heeft hierbij :
A.    als derde-beslisser gehandeld.
B.    een arbitrage-opdracht volbracht, in de zin aan dat woord gegeven door de Belgische wetgever.
C.    een bemiddelingsopdracht uitgevoerd, in de zin van de wet van de wet van 19 februari 2001 (Belg. Staatsbl., 3 april 2001).
D.    gehandeld zoals in de notariële praktijk gebruikelijk is en gestreefd naar een consensus tussen de partijen.

V.27.    Juffrouw Elsa Trollet werd in 1992 aangeworven als secretaresse van notaris Jan Blomme. Het bediendencontract voorziet in de betaling van een veertiende maand. In december 1999 heeft notaris Blomme deze veertiende maand niet uitbetaald aan de betrokkene. Na maanden geduld te hebben uitgeoefend, besluit Elsa Trollet om een geding in te spannen voor de arbeidsrechtbank, maar intussen werd notaris Blomme op 25 maart 2000 opgevolgd door notaris Marc De Vrucht.
    Elsa Trollet moet de zaak inleiden :
A.    tegen Jan Blomme
B.    tegen Marc De Vrucht
C.    tegen zowel Jan Blomme als Marc De Vrucht
D.    naar keuze van de aanlegster hetzij tegen Jan Blomme hetzij tegen Marc De Vrucht.

V.28. Bij een vrijwillige openbare verkoping wordt een goed toegewezen aan de heer Henry Lecomte, onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van een conventioneel recht van hoger bod (geregeld volgens de bepalingen van art. 1592 en volgende Ger.W.). De heer Henry Lecomte verklaart aan de notaris dat hij waarschijnlijk command zal verklaren en vraagt hem hoe te werk te gaan.
    Wat moet de notaris hem antwoorden om te vermijden dat een registratierecht geheven wordt op een tweevoudige eigendomsoverdracht?
A.    De akte van commandsverklaring moet verleden worden binnen de 24 uur na de toewijzing en binnen dezelfde termijn ter registratie worden aangeboden of betekend aan de ontvanger van Registratierechten betekend bij deurwaardersexploot.
B.    Er kan in dit geval geen akte van kommand verklaring verdelen worden doch kan een akte van overdracht van het voorwaardelijk recht verleden worden vóór het verstrijken van de termijn van hoger bod.
C.    De akte van kommandsverklaring moet verleden worden bij gerechtsdeur-waarder exploot of bij notariële akte en betekend worden aan de Ontvanger van Registratierechten uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag waarop de termijn voor het hoger bod verstrijkt.
D.    De akte van kommandsverklaring moet verleden worden door de notaris die het Proces-Verbaal van hoger bod opstelde of aan hem betekend worden, en moet ontvangen / verleden worden voor het verstrijekn van de termijn voor hoger bod.

V.29.    In welk van de hierna volgende gevallen heeft de pachter een recht van voorkoop ingevolge de Landpachttwet ?
A.    in geval van ruiling met opleg.
B.    Wanneer een mede-eigenaar in overdeeldheid die conventioneel toegetreden is tot de onverdeelde eigendom van de landbouwgrond, de aandelen van de andere mede-eigenaars in de onverdeeldheid inkoopt.
C.    in geval van verkoop van de landbouwgrond aan een gemeente,

D.    bij inbreng in vennootschap.

V.30.    Dokter No verkocht een woonhus aan James Bond die er zijn voornaamste verblijfplaats wil vestigen. De verkoopbelofte dd 1 februari 2001 is als volgt opgesteld “Tussen Julius No, woonachtig te Laken, en James Bond, woonachtig te Waterloo, werd overeengekomen dat de eerstgenoemde aan de tweede een huis met grond verkoopt gelegen in Goldfingerstraat nr 7 te Laken, voor de prijs van 34 miljoen BEF. Akte te verlijden voor 30 april en onder de opschortende voorwaarde dat ingeval de koper zijn hypothecaire lening niet bekomt vóór 10 april 2001, de verkoop zonder gevolg blijft ”.
    Bij brief van 10 april 2001 laat de Fortich Bank weten dat de lening wordt toegekend. De authentieke verkoopakte werd verleden voor notaris Albert Leroy, te Laeken, op heden 28 april 2001, om 9 u.
    De eigendomsoverdracht van dit goed is gebeurd op :
A.    1 februari 2001.
B.    10 april 2001.
C.    19 april 2001, bij de afgifte van de sleutels en de ingenottreding.
D.    28 april 2001.

 

2747.com / law / notary / exam

contact

Notarieel recht

 

Burgerlijk recht