Examen voorjaar 2002 om kandidaat notaris benoemd te worden in Belgie

VERGELIJKEND EXAMEN 2002 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-NOTARISSEN - SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 9 maart 2002

I. open vragen (22 punten)

II. Te verbeteren akte: koop-verkoopakte

III. Consultaties (28 punten)

IV. meerkeuzevragen (namiddag)

2747.com / law / notary / exam

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

 

VRAGENLIJST nr I - OPEN VRAGEN - Deze vragenlijst wordt op 22 punten gekwoteerd. De eerste negen vragen worden elk op 2 punten gekwoteerd, de tiende op 1 punt en de elfde op 3 punten.Geef uw antwoorden in de voorziene vakjes.


I.1.    In het kader van een uitvoerend beslag op onroerend goed werd Mter Jaak Kalthart, met standplaats te Hasselt, op 25 november 2001 door de rechtbank aangesteld. Het bevel werd zes dagen later overgeschreven. Maar de notaris stelt vast dat het in beslag genomen goed door een huurder bezet wordt, die het goed sedert meer dan zes maand bewoont, d.w.z. sinds de ondertekening van een huurcontract van hoofdverblijfplaats, dat op 25 april 2001 werd getekend. Nochtans heeft dit huurcontract geen vaste datum.
Moet Mter Kalthart het bestaan van dit huurcontract in zijn lastencohier vermelden ? Motiveer uw antwoord.
    JA / NEEN
    Motivering : De notaris moet er melding van maken. meer info
 
I.2.    Bij de opening, kort na zijn overlijden, van de kluis die Rik Buffel gehuurd had in de Belgabank te Antwerpen, wordt een reeks certificaten aangetroffen, uitgegeven door de vennootschappen Goudmaker NV en Het Zilverfonds NV. Deze certificaten worden overhandigd aan notaris Maarten Boterham, met standplaats te Bornem die door de enige erfgenaam belast werd met de afhandeling van de nalatenschap. Die certificaten bevestigen dat de overleden titularis was van 325 aandelen op naam in de eerste vennootschap en 148 op naam in de tweede vennootschap. Daaruit blijkt ook dat Rik Buffel als zodanig was ingeschreven in de registers van elk van deze vennootschappen.
Is notaris Boterham onderworpen aan enige verplichting die certificaten in open bewaring te geven aan een kredietinstelling of aan de Deposito- en Consignatiekas ?
Motiveer uw antwoord.
    JA / NEEN
    Motivering : NEEN, want artikel 34bis van de hervormde Ventosewet heeft het enkel over effecten en geldswaardige papieren aan toonder, en niet ("over" fout in de modelantwoorden?) nominatieve inschrijvingsbewijzen. Noot voor de correctoren: Een enkele verwijzing naar artikel 98 van W. Succ. of naar het recent gepubliceerde KB van 10 januari 2002 over het beheer van gelden door de notaris, is dus fout. Deze beide bronnen doen voor deze kwestie niets ter zake. meer info


I.3.    In de loop van het laatste trimester van het jaar 2001 heeft Mter Louis Kabeljauw, notaris met standplaats te Brugge, van de heer Philip Deprins, zijn schoonzoon, achtereenvolgens 43520 BEF (§ 1103,61), 25250 BEF (§ 625,93) en 30108 BEF (§ 746,36) ontvangen en dit voor aktekosten van een akte van verkoop van een onroerend goed verleden door de voornoemde notaris aan gezegde Heer Deprins. De notaris heeft die sommen niet gestort op een rubriekrekening op naam van de Heer Deprins.
Klacht wordt bij de Kamer van notarissen ingediend tegen de notaris, door een van zijn vroegere medewerkers die onlangs ontslagen werd. Uit het onderzoek van de klacht blijkt de juistheid van de aangehaalde feiten.
Heeft de notaris inderdaad een fout begaan waarvoor de syndicus voor de Kamer een tuchtstraf kan vorderen ? Motiveer uw antwoord.
    JA / NEEN
    Motivering : De notaris mag geen akte voor zijn schoonzoon verlijden.
I.4.    Stefan Vandaar en Maurits Vanhier richten samen een naamloze vennootschap naar Belgisch recht op met een kapitaal van 100 miljoen, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder nominale waarde. Stefan Vandaar tekent in op 680 aandelen en Maurits Vanhier op 320 aandelen.
Op het ogenblik van de ondertekening van de oprichtingsakte door Mter Prudent Upperscriver, met standplaats te Zottegem, wordt aan deze laatste door een advocaat, lasthebber van de oprichters, een bankattest overhandigd waaruit blijkt dat het geplaatste kapitaal volgestort werd ten belope van 75%, dat Stefan Vandaar zijn aandelen in totaliteit volgestort heeft, terwijl Maurits Vanhier zijn aandelen volgestort heeft ten belope van 7.500.000.
Mag de notaris de akte verlijden ? Motiveer uw antwoord.
    JA / NEEN
    Motivering : NEEN. Volgens artikel 448 van het vennootschaps-wetboek moet elk aandeel ten belope van minstens 1/4de volstort zijn, wat niet het geval is voor de aandelen van Maurits Vanhier  meer info

I.5.    Maria Bernard, weduwe, is overleden op 2 november 2001, op de gezegende leeftijd van 99 jaar. Haar enige erfgenamen zijn haar zoon Andrť, en haar twee kleinkinderen, Louisa en Kevin Vanbinnen, weeskinderen van de oudste dochter van Maria. Zij zijn allen meerderjarig, en geven opdracht aan de bank Delux om het batig saldo van de lopende rekening van de overledene over te schrijven op een bankrekening van Mter Jan Denis, notaris te Herstal, die belast is met de afhandeling van de nalatenschap.
Op 7 december 2001 wordt diens rekening gecrediteerd met 6.310 euro. De erfgenamen hebben de notaris verzocht de begrafeniskosten te betalen (1.800 euro), wat hij gedaan heeft. Behalve de kosten en ereloon van de akte van bekendheid (150 euro) heeft de notaris geen verdere uitgaven gedaan voor rekening van de nalatenschap of van de erfgenamen.
Op 6 januari 2002 stuurt de notaris een ontwerp van verdeling aan de erfgenamen, waaruit blijkt dat hij voornemens is hen de volgende bedragen uit te betalen : aan Andrť 2.180 euro, en aan Louisa en Kevin, elk  1.090 euro. Andrť en Louisa geven hun akkoord per kerende post. Na twee weken heeft Kevin nog steeds niet geantwoord. Uit voorzichtigheid heeft de notaris de drie overschrijvingsformulieren ingehouden, en hij stuurt een herrinneringsbrief aan Kevin.
Was notaris Denis wettelijk verplicht om het totaalbedrag dat in zijn bezit gebleven was, over te schrijven op een speciale rekening (rubriekrekening ?) Motiveer uw antwoord.
    JA - NEEN
    Motivering : JA. Het feit dat de notaris de verdeling voorstelt van deze som onder de erfgenamen ... sluit de toepassing niet uit van artikel 34 van de ventosewet ... meer info
   
I.6.    De Burgerlijke Rechtbank van Dendermonde heeft op 7 mei 2001 de echtscheiding van de echtgenoten Leon Arnieul - Sophie Meyer uitgesproken. In het kader van de gerechtelijke verdeling die door de rechtbank bevolen werd, vraagt de ex-echtgenote de toewijzing van de gezinswoning.
Leon Arnieul vraagt zelf niet om zulke toewijzing (voor zichzelf), doch hij verzet zich tegen de vraag van zijn ex-echtgenote. Hij beweert dat het verzoek van preferentiŽle toewijzing slechts uit loutere boosaardigheid ingediend werd, om hem te benadelen. Als argument voert hij tevens aan dat Sophie Meyer de opleg niet zou kunnen betalen. Hij dreigt met het instellen van een vordering tegen de notaris die belast werd met de verdeling van de goederen van de ex-echtgenoten indien de notaris de laatste preferentiŽle toewijzing aanvaardt in zijn ontwerp van verdeling.
Wat moet de notaris doen ingeval van zulke " post-echtelijke ruzie " ?
Modelantwoord: De notaris moet stelling nemen. Ofwel neemt hij de preferentiele toebedeling op in zijn definitieve staat van vereffening. Ofwel, als hij meent dat dit niet mogelijk is alvorens dit probleem wordt geregeld, stelt hij een tussentijds proces-verbaal van zwarigheden op.


I.7.    Notaris A. Smulpaap, met standplaats te Antwerpen, ontvangt in zijn kantoor, in tegenwoordigheid van twee getuigen, de heer Dirk Coullois die hem zijn internationaal testament in een open omslag overhandigt en als voorwaarde stelt dat niemand er kennis mag van nemen.
Moet Mter Smulpaap deze testamentaire beschikkingen integraal voorlezen in tegenwoordigheid van de twee door de wet vereiste getuigen ? Motiveer uw antwoord
    JA / NEEN
    Motivering : NEEN, De notaris en de getuigen moeten evenwel het testament tekenen. Daarna steekt de notaris het testament in een enveloppe en stelt hij het attest op voorzien door de uniforme wet en door de goedkeuringswet.

I.8.    Achiel Van Achter, een rijke en ongehuwde grondeigenaar, is overleden te Veurne op 28 februari laatsleden. Vier dagen later begeven zijn drie neven en nicht, Arnold, Anton en Anna, zijn enige wettige erfgenamen, zich naar het kantoor van notaris Philippe Schicks, met standplaats te Koksijde, voor de voorlezing van het testament van hun oom. Mr Schicks licht hen in over de testamentaire beschikkingen van de overledene. Achiel Van Achter stelt er zijn nicht Anna als algemeen legataris aan voor alle goederen die deel uitmaken van zijn nalatenschap; voorts laat hij zijn katten na aan Arnold en zijn parkieten aan Anton… Nadat de neven het kantoor verlaten hebben met slaande deuren, overhandigt de notaris aan Anna een expeditie van het testament die hij voor haar had klaargemaakt.
Gisteren kwam Arnold Van Achter bij de notaris en vroeg vriendelijk of hij de handtekening van zijn oom mocht nakijken. Mr Schicks, ontstemd maar toch inschikkelijk, vroeg zijn secretaresse de minuut van de akte te gaan halen. Op het ogenblik dat de secretaresse het testament wil overhandigen, rukt Arnold het uit haar handen en scheurt het in vier stukken. Aan de verbouwereerde notaris en secretaresse verklaart hij vervolgens : "Nu is er geen testament meer! Ik eis mijn wettelijk deel : ťťn derde van het vermogen van Nonkel Achiel!"
Mr Schiks vraagt U vandaag wat hij in dergelijk geval mag en wat hij niet mag doen, om deze zaak te regelen. Wat zou U hem antwoorden?
    A.    Wat hij mag doen : .

    A.    Wat hij niet mag doen :


I.9.    Notaris Jan Precies, met standplaats te Gent, wordt door zijn cliŽnt Charles Lechauve belast met het verlijden van een verkoopsakte van een studio, gelegen te Oostende, met een kadastraal inkomen van minder dan 740 euro. De onderhandse verkoopsovereenkomst werd op 8 maart 2002 getekend. De verkoper, Charles Lechauve, en de koper, Pierre Bougon, zijn beiden gedomicilieerd in Brugge.
Wat is het gewoon tarief van de registratierechten ? In welke gevallen kan de koper aanspraak maken op een verlaagd tarief van de registratierechten ?
Motiveer uw antwoord.
    A.    Tarief van de registratierechten :


B.    Hypothesen waarin vermindering van de heffingsgrondslag
    (abattement) kan worden bekomen :

  

I.10.    Welke formaliteit moet de kandidaat-notaris vervullen op straffe van verval, na zijn benoeming tot notaris-titularis ? Motiveer uw antwoord.
De eed afleggen. De andere formaliteiten zijn niet op straffe van verval opgelegd.

I.11.    Archibald Haddock, 55 jaar jong, echtgenoot van Bianca Castaflore, wenst aan zijn enige dochter van een onroerend goed te schenken gelegen te Koksijde en dat zijn persoonlijke eigendom is.
De echtgenoten Haddock (van Belgische nationaliteit) - Castaflore (van Italiaanse) nationaliteit), zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel naar Belgisch recht overeenkomstig de wet van 14 juli 1976.
In welke gevallen is de tussenkomst van zijn echtgenote Bianca Castaflore in de schenkingsakte, om haar akkoord ermee te geven,
a)    enkel en alleen nuttig ?
b)    aanbevolen om de eventuele nietigverklaring van de schenking te vermijden ?
c)    door wet absoluut vereist, op straffe van nietigheid van de akte ?
    A.    Enkel nuttig :
De tussenkomst van Bianca is nuttg indien Archibald wil vermijden dat, na zijn dood, zijn weduwe zou eisen van zijn dochter dat ze haar een niet-geindexeerde rente uitkeert ter vervanging van het vruchtgebruik (858bis BW).
    B.    Aanbevolen :
Indien de echtgenoten een belangrijk deel van hun inkomen uit dit goed betrekken: de schenkingen die de belangen van het gezin in gevaar brengen kunnen vernietigd worden (artikel 224 par.1 ten 3de BW)
    C.    Wettelijk vereist :
Indien het goed de voornaamste gezinswoning is. (artikel 215 BW)
   

 

 

 


VERGELIJKEND EXAMEN 2002 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-NOTARISSEN - SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 9 maart 2002 (voormiddag) - VRAGENLIJST nr II - AKTE TE VERBETEREN - Deze vraag wordt op 20 punten gekwoteerd.

    Mter Arnold Arendsoog, notaris te Gent, komt na 14 dagen welverdiende rust terug uit ski-verlof.

    Zijn jonge stagiair Gust Flater legt hem het ontwerp voor van een belangrijke verkoopakte. Mter Arendsoog leest dit ontwerp zorgvuldig na. Hij staat niet stil bij taal- of spellingfouten. Evenmin heeft hij er zorg aan besteed om de redactie van de akte te verbeteren als hij er niet wettelijk toe verplicht was. Toch ontdekt hij er meer dan een twintigtal fouten, onjuistheden of vergetelheden in. Sommigen zijn fouten van juridische aard, anderen zijn vergetelheden, nog anderen druisen in tegen de wettelijke regels inzake het opstellen van notariŽle akte.
   
    Aan U om twintig (niet meer) fouten, onjuistheden of vergetelheden op te sporen, en voor elk ervan een korte uitleg te geven.


ONTWERP VAN VERKOOPAKTE
HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWEE,
Op tweeŽntwintig februari.
Voor Mij, Pierre VAN KRAAN, notaris met standplaats te Mechelen, die de akte inschrijft in zijn repertorium, en Johanna KOELHOOFT, geassocieerd notaris met standplaats Brussel.
ZIJN VERSCHENEN :
Enerzijds :
A)    De Heer Frans-Jozef-Gerardus DE BUSSCHERE, gepensioneerde, geboren te Gent op 17 mei 1937, deze identiteit werd vastgesteld op zicht van zijn rijbewijs nr 147821 ; Rijksregister 370517-504-94, echtgenoot van Mevrouw BUISSERET Maureen Claudia, huishoudster, geboren te Leuven op zes januari negentienhonderd vierenvijftig, hierna tussenkomend (de identiteit werd vastgesteld op zicht van identiteitskaart nummer 012 0026520 78), gedomicilieerd te Lier, Florastraat, 95 ; gehuwd te Mechelen op vijftien april negentienhonderd achtenzeventig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkskontrakt en verklarend dit stelsel op heden noch gehandhaafd noch gewijzigd te hebben ; en :
B)    De Heer VAN CALOEN Jan Edward, geboren te Mechelen op negen januari negentienhonderd vijfentachtig, ongehuwd, wonende te Mechelen, Vaartstraat, 5 ; hier vertegenwoordigd door zijn moeder en wettige voogdes, Mevrouw VERBIST Karolien Carmen, geboren te Erps-Kwerps, op acht januari negentienhonderd achtenvijftig (Rijksregister 580108-323-16), juriste, wonende te Mechelen, Vaartstraat, 5,
Hierna samen onveranderlijk "de verkoper" genoemd ;
En anderzijds :
De naamloze vennootschap MEGIC, waarvan de zetel gevestigd is te Kortrijk, Izegemsesteenweg, 5, waarvan de inschrijving in het handelsregister te Kortrijk aangevraagd werd, vennootschap opgericht ingevolge akte ontvangen door notaris Pierre VAN KRAAN, ondergetekende, op twintig januari tweeduizend en twee, waarvan een uittreksel eerstdaags zal neergelegd worden ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, met het oog op de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad ; hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 der statuten door haar gedelegeerd-bestuurder, zijnde de Heer Thierry,Charles, Koen MEGANCK, bestuurder van vennootschappen, wonende te Kortrijk, Leiestraat, 2, tot deze funkties benoemd blijkens de hierboven vermelde oprichtingsakte ;
Hierna onveranderlijk genoemd "de koper" ;
Dewelke komparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd de instrumen-terende notaris verzocht hebben authentieke akte op te stellen van de volgende overeen-komst, rechtstreeks tussen partijen gesloten :
    Bij deze verklaart de verkoper te hebben verkocht, onder de gewone waarborgen als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van alle bevoorrechte of hypothecaire lasten of bezwarende in- en overschrijvingen hoegenaamd, aan de naamloze vennootschap MEGIC, komparante anderzijds, het hierna beschreven onroerend goed :
STAD LIER (tweede afdeling Lier)
Een opbrengsthuis met aanhorigheden en grond, gelegen Florastraat, 95, gekadastreerd volgens titel sektie B, nummers 154/T/3 en 153/N/3 voor een oppervlakte volgens titel van vijf aren achtenvijftig centiaren.


OORSPRONG VAN EIGENDOM
Oorspronkelijk behoorde bovenbeschreven goed toe aan de Heer Frans DE BUSSCHERE, verkoper enerzijds sub A, op dat ogenblik ongehuwd, voor een onverdeelde helft in volle eigendom, en aan de Heer Jozef Fernand VAN CALOEN, ingenieur te Wilrijk, voor de wederhelft in volle eigendom, om het aangekocht te hebben van de heer Jan HOET, ambtenaar te Gent, ingevolge akte verleden voor Meester Olivier DEWEERDT, met standplaats te Gent, op zesentwintig juli negentienhonderd zeven en zestig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op een augustus volgend, volume 7857, nummer 12.
De Heer Jozef VAN CALOEN, voornoemd, in leven ongehuwd, is overleden te Wilrijk, op acht april negentienhonderd vijfennegentig, zonder reservataire erfgenamen na te laten. En blijkens zijn onderhands testament, gedagtekend te Wilrijk, op negen december negentienhonderd tweeŽnnegentig, neergelegd onder de minuten van notaris VAN DER STOCK, te Wilrijk, blijkens akte van zijn ambt de dato twee mei negentienhonderd vijfennegentig, heeft de overledene zijn broeder, de Heer Victor-Leopold VAN CALOEN, jurist, te Antwerpen tot zijn algemeen legataris aangesteld, op last voor hem verschillende bijzondere legaten af te leveren, waaronder een legaat van zijn onverdeelde helft in volle eigendom in bovenbeschreven goed ten voordele van zijn neef, de Heer Jan Edward VAN CALOEN, verkoper voornoemd sub B.
De koper zal zich moeten vergenoegen met de eigendomsvestiging die voorafgaat en zal geen andere eigendomstitel kunnen eisen dan een uitgifte dezer.
VOORWAARDEN
De onderhavige verkoop werd toegestaan en aanvaard onder de volgende lasten, bedingen en voorwaarden :
1.    Eigendom - Genot - Lasten
Het verkocht goed is in gebruik door de verkoper enerzijds voornoemd sub A).
De koper zal er de eigendom van verkrijgen, te rekenen vanaf heden, en het genot, door daadwerkelijke inbezitneming, binnen de vijf maanden te rekenen vanaf heden, op last voor hem alle op het verkochte goed geheven of te heffen belastingen, taksen en lasten hoegenaamd te moeten dragen en betalen vanaf de ingenottreding.
2.    Staat van het verkochte goed - Erfdienstbaarheden
Onder voorbehoud van het hetgeen hierna bepaald is, zal de koper het verkochte goed nemen in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder waarborg voor de gebreken van de grond of de ondergrond, en zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding noch prijsvermindering wegens slechte staat der gebouwen, zichtbare of verborgen gebreken, herstellingen, gebrek aan onderhoud, sleet of andere oorzaken.
De electriciteitscabine en de twee verwarmingsketels met medegaande stookolietanks, die door de zorgen van de verkoper enerzijds sub A in de maand juli tweeduizend en ťťn in het verkochte goed werden ingebouwd door de zorgen van de naamloze vennootschappen Electrochock te Antwerpen en Burnoil, te Hoboken, zijn defect en maken het voorwerp uit van een procedure dat door deze verkoper werd ingeleid voor de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, waarvan de koper verklaart volledig op de hoogte te zijn. Laatstgenoemde wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van deze verkoper met betrekking tot deze procedure, en alle waarborgen die door de aannemers, onderaannemers en architecten desgevallend nog aan de verkoper zouden verschuldigd zijn wegens verbouwings-werkzaamheden of andere bouwwerken aan bovenbeschreven goed worden aan de koper overgedragen.
Bovendien zal de koper het verkochte goed moeten nemen met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden, heersende of lijdende, zichtbare of onzichtbare, voortdurende of niet voortdurende, die ten bate of ten laste van het verkochte zouden bestaan, behoudens het recht voor de koper de ene in zijn voordeel te doen gelden en zich tegen de andere de verzetten, maar dit op eigen kosten en risico's, zonder tussenkomst van de verkoper,noch verhaal tegen hem en zonder dat onderhavige clausule aan eender wie meer rechten zou kunnen verlenen dan deze verkregen krachtens regelmatige en niet verjaarde titels, of krachtens de wet.

Hieromtrent verklaart de verkoper dat hij het verkochte goed niet bezwaard heeft met enige erfdienstbaarheid, dat hij zelf geen kennis heeft van erfdienstbaarheden en dat de eigendomstitel van de verkoper geen specifieke erfdienstbaarheden of bijzondere voorwaarden vermeldt.
3.    Oppervlakte
De hierboven aangeduide oppervlakte is niet gewaarborgd en het verschil in min of meer, al overtrof het ťťn/twintigste, zal tot voor- of nadeel van de koper strekken, zonder vergoeding noch prijsvermindering.
4.    Verzekeringen
De koper zal zijn eigen zaak maken van de verzekering van het bij deze verkocht goed tegen alle risico's die hij wenst te verzekeren en verklaart vanaf heden alle schikkingen dienaangaande te nemen, zonder tussenkomst van de verkoper noch verhaal tegen hem.
Laatstgenoemde zal de bestaande verzekeringspolis mogen opzeggen vanaf heden.
5.    Stedenbouw
Dit deel van het ontwerp van de stagiair werd hier niet weergegeven ; hij heeft zonder fouten noch weglatingen de clausules overgenomen opgelegd door de regionale wetgeving inzake stedenbouw. De weglating van dit deel mag niet beschouwd worden als een fout.
6.    Bodemdecreet
De verkoper doet opmerken dat de onderhavige verkoopsovereenkomst moet aanzien worden als een "overdracht van gronden", zoals bedoeld in artikel 36 van het Bodem-saneringsdecreet.
De verkoper verklaart dan ook dat de koper voor heden op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest betreffende het bij deze verkocht goed, waaruit blijkt dat de grond niet verontreinigd is.
De verkoper verklaart en bevestigt uitdrukkelijk dat, voor zover hem bekend, op de grond, voorwerp van huidige overeenkomst, geen inrichting gevestigd is of was, noch een activiteit wordt of werd uitgeoefend, die opgenomen is op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in voormeld Decreet. Voor zover deze verklaring door de verkoper te goeder trouw werd afgelegd, bevestigt de koper dat hij persoonlijk zal instaan voor alle gevolgen van een eventuele bodemverontreiniging die zich later zou kunnen voordoen met betrekking tot de bij deze verkochte grond.
PRIJS
Partijen hebben ondergetekende notarissen verklaard dat de tegenwoordige verkoping werd afgesloten voor en mits de prijs van VIERHONDERD VIJFTIENDUIZEND EURO.

KWIJTING
Voor het verlijden dezer erkent de verkoper ten titel van voorschot van de koper de som ontvangen te hebben van EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO.
Waarvan kwijting, dubbel gebruik uitmakend met alle dienaangaande voorafgegeven kwijtingen.


Thans erkent de verkoper het saldo van de verkoopprijs ontvangen te hebben als volgt:
-    DRIEňNZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO in kontanten; waarvan kwijting.
-    En DRIEHONDERDDUIZEND EURO, bij middel van een check nummer 75.064 getrokken op de Maxima Bank, te Brussel; waarvan kwijting onder voorbehoud van inkassering.

VRIJSTELLING VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING
De Heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van een uitgifte van onderhavige akte.
KOSTEN
De kosten, rechten en erelonen dezer, zullen gedragen en betaald worden door de koper, die zich ertoe verplicht.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering dezer, doen partijen keuze van woonplaats in hun respectievelijke bovenvermelde woonplaatsen en maatschappelijke zetel.
FISKALE VERKLARINGEN
Nadat de instrumenterende ondergetekende notaris lezing heeft gegeven van artikel 62, paragraaf 2, en artikel 73 van het Wetboek op de Belasting over de Toegevoegde Waarde, verklaren de verkopers, op de vraag die de Notaris hem heeft gesteld, dat alleen Mevrouw Maureen Claudia BUISSERET, voornoemd, ambtshalve onderworpen is aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde, waarvoor zij ingeschreven is onder nummer BE 425.531.674.
Verder erkent de koper dat door de ondergetekende instrumenterende notaris voorlezing werd gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten.
Tenslotte verklaren partijen dat de onderhandse verkoopsovereenkomst tussen hen gesloten werd voor ťťnendertig december tweeduizend en ťťn.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De instrumenterende notaris stelt de identiteit van de verkoper vast, op voorlegging van zijn identiteitskaart en/of rijbewijs.
DIVERSE VERKLARINGEN
Partijen verklaren dat zij tot op heden geen verzoekschrift hebben ingediend tot collectieve schuldenregeling.
Mevrouw Maureen BUISSERET, voornoemd, is in onderhavige akte tussengekomen en erkent uitdrukkelijk kennis te hebben gekregen van de zakelijke inhoud van onderhavige akte.
WAARVAN AKTE
Gedaan, verleden en toegelicht op voormelde plaats en datum.
Partijen verklaren het ontwerp van deze akte s te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen op vijftien januari laatstleden.
En na integrale voorlezing van de door de wet voorziene gedeelten van onderhavige akte en toelichting van het overige, hebben partijen getekend met Mij,
instrumenterende notaris en Meester Koelhooft, tussenkomende notaris


VERGELIJKEND EXAMEN 2002 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-NOTARISSEN - SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 9 maart 2002 (voormiddag) -

VRAGENLIJST nr III - CONSULTATIES - CLAUSULES - Deze vragenlijst bevat 6 keuzevragen. U moet er vier van kiezen; deze tellen elk voor 7 punten. U moet uitsluitend op de gekozen vier vragen antwoorden in de hiervoor voorziene vakjes. Als U meer dan vier vragen beantwoordt, zal alleen met de eerste vier antwoorden rekening gehouden worden. Totaal voor deze vragenlijst : 28 punten.

 

III.1.    Leon Goedaart woonde reeds meer dan zeven jaar samen met Maria Zachthuid toen ze beslisten om met hun beider spaarcenten samen een appartement gelegen te Geraardsbergen te kopen. Ze zijn niet gehuwd. De onderhandse verkoopsovereenkomst voorzag niets wat betreft hun respectievelijke rechten in dat goed.
De authentieke akte moet verleden worden voor notaris G. Dutalant, met stand-plaats te St-Niklaas, aan wie de partijen verzoeken om in de akte te vermelden dat de aankoop gedaan wordt voor 2/3 door Leon en voor 1/3 door Maria.
Doet dit verzoek juridische problemen rijzen waar de notaris de kopers op attent moet maken in hun eigen belang?    A.    Op burgerrechtelijk vlak :


    B.    Op fiscaal gebied :

III.2.    Karel Reyhandt is op 9 maart 1996 getrouwd met Lilly Marlaine zonder huwelijkscontract. De echtgenote heeft nog twee ongehuwde zusters. Op een zekere dag verneemt Lilly Marlaine van haar oudste zuster Olga, dat haar jongste zuster Charlotte en haar man Karel Reyhandt sedert tien maanden een verhouding hebben! Lilly MarlŤne vraagt onmiddellijk de echtscheiding op grond van overspel van haar man. Op 17 oktober 2001 spreekt de Burgelijke Rechtbank van Dendermonde de echtscheiding uit tegen Karel Reyhandt.
Karel Reyhandt en Charlotte Marlaine zijn voornemens binnenkort te trouwen en begeven zich op 9 maart 2002 bij notaris G. Blum, met standplaats te Gent om hem te vragen een huwelijkscontract klaar te maken. Ze willen eerst weten of er juridische bezwaren zijn tegen hun toekomstig huwelijk en of Lilly Marlaine " nog bepaalde rechten kan laten gelden lastens haar ex-echtgenoot... ". Karel wil ook dat Charlotte, in het huwelijkscontract, bevoordeld wordt en dat er bepalingen in opgenomen worden die maximaal de overlevende echtgenoot/echtgenote bevoordelen. Hij preciseert aan de notaris dat hij geen enkele reservataire erfgenaam heeft.
Al deze personen zijn van belgische nationaliteit en verblijven in BelgiŽ.
Welk antwoord moet de notaris daarop geven ?


    A.    Over het geplande huwelijk :

   


    B.    Over de partimoniŽle rechten van Lilly Marlaine tegenover haar ex-echtgenoot :

   

    C.    Over het huwelijkscontract :

   


    D.    Over de inhoud van de clausulen die tot doel heeft de overlevende echtgenoot/
        echtgenote te bevoordelen (Stel de clausulen op) :

   

III.3.    Jan Weetal (Belg) en Florence Smak (van franse nationaliteit) zijn op 15 december 1987 te Veurne gehuwd, zonder huwelijkscontract. Onmiddelijk zijn zij gaan wonen in Londerzeel waar zij in 1988 een kleine villa aankochten. Sedert lange tijd zijn er zware echtelijke problemen. In afwachting op een definitieve regeling van het geschil, hebben zij, drie weken geleden, hun twee minderjarige kinderen, Valerie 12 jaar en Thomas 9 jaar, toevertrouwd aan de ouders van hun moeder (Florence).
Acht dagen geleden heeft Jan Weetal tijdens een hooglopende ruzie zijn vrouw doodgeschoten met zijn geweer en daarna gepoogd zelfmoord te plegen. Thans vertoeft hij in het Sint-Sebastiaanshospitaal te Lennik onder politiebewaking en dit in afwachting van een (waarschijnlijk) voo-rarrest.
Angela Smak, zuster van Florence, heeft haar notaris Philip Wijsman geraad-pleegd met het oog op de afhandeling van de nalatenschap van het slachtoffer. Zij heeft de notaris uitgelegd dat rekening gehouden met de omstandigheden van de zaak en van het door Valerie en Thomas opgelopen trauma, er absoluut moet vermeden worden dat de vader van die kinderen bij de afhandeling van de nalatenschap van hun moeder zou betrokken worden . Het kan volgens haar niet dat hij zijn kinderen zou vertegen-woordigen bij de afhandeling van de vereffening.
Hoe kan Mr Wijsman dit delicaat probleem oplossen ?


    A.    Voorafgaande vraag naar de nationaliteit van de kinderen :

   

    B.    Statuut van de kinderen ingevolge het overleden van hun moeder :

   

    C.    Huwelijksvermogenstelsel van de echtgenoten :

   

    D.    Over de nalatenschap van Florence:

   III.4. Mijnheer en mevrouw Platzak hebben op 9 januari 2002 in aanwezigheid van de medewerker van notaris O. Zodruk een onderhandse overeenkomst ondertekend voor de verkoop van hun huis gelegen te Veurne aan de heer en mevrouw Ryckmans, mits de prijs van § 37.000. De overeenkomst vermeldt dat het goed verkocht wordt " voor vrij en onbelast van alle hypotheken " en stelt de overhandiging vast van een waarborgsom van § 1.860, te blokkeren op het kantoor van de notaris. De medewerker van de notaris heeft geen enkele toelichting gegeven over de draagwijdte van de clausule " voor vrij en onbelast… ".
    Naderhand blijkt uit de hypothecaire en fiscale opzoekingen dat belastingen verschuldigd zijn tbv § 28.400, alsook een saldo van een hypothecaire lening ten belope van § 25.000 ! Vanzelfsprekend wensen noch de fiscus, noch de hypothecaire schuldei-ser te verzaken aan hun rechten. Na nazicht van hun beschikbare tegoeden, blijken de echtgenoten Platzak niet bij machte om behoudens de totale verkoopprijs meer dan § 8.500 op te brengen voor de terugbetaling van de uitstaande schulden.
    De heer en mevrouw Ryckmans dagvaarden notaris Zodruk in aansprakelijkheid omwille van de " fout " van de medewerker, te weten : geen toelichting te hebben ge-geven over de draagwijdte van de clausule " voor vrij en onbelast ".
    Twee vragen worden u gesteld :
A.    Welke clausule had de medewerker in dergelijk geval kunnen toevoegen in de ver-koopovereenkomst om iedere aansprakelijkheid te vermijden omwille van het bes-taan van schulden in hoofde van de verkopers ?
B.    Is de notaris aansprakelijk tegenover de kopers voor het gebrek aan toelichting door zijn medewerker ?


    A.    Inhoud van de clausule :

   
    B.    Over de aansprakelijkheid van de notaris
III.5.    Piet Haalman, Jan Griset en Dominique De Ret, allen van Belgische nationaliteit, raadplegen vandaag notaris De Simpelaere met standplaats te Wittekerke. Zij willen samen een naamloze vennoots-chap oprichten met als maatschappelijk doel de ontwikkeling en de exploitatie van een nieuwe zoekmo-tor voor opzoekingen op het internet. In deze NV zouden ze een maatschappelijk kapitaal van § 63.000 inbrengen, volledig onderschreven en volstort. Zij zullen aandeelhouder zijn van de vennootschap ieder ten belope van 1/3de.
    Om de stabiliteit van het aandeelhouderschap te waarborgen en het onderling evenwicht veilig te stellen, wensen zij vooreerst dat gedurende de periode die nodig is voor de ontwikkeling van hun pro-dukt, geen van de drie aandeelhouders zijn aandelen kan overdragen, zowel onderling als aan derden. Daarnaast wenst elk van de drie vennoten een mandaat als bestuurder te bekleden, zodat een breuk in de verstandhouding tussen de aandeelhouders nooit tot een gedwongen ontslag kan leiden.
Wat moet notaris De Simpelaere antwoorden aangaande de juridische mogelijkheid om aan die wensen tegemoet te komen ? Hoe moet hij de clausules of de overeenkomst formuleren die hij ter onder-tekening zal voorleggen ?


    A.    Over de juridische mogelijkheid om de wensen
        van zijn cliŽnten uit te werken :

   
    B.    Over de statutaire bepalingen van de overeenkomst :

   III.6.    Notaris Elvire Lecomte-Courrand, met standplaats te Schaarbeek, vindt dat de boekhouding steeds de dagelijkse toestand van het kantoor moet weergeven. Zij wil derhalve de wettelijke bepalingen op het vlak van de notariŽle boekhouding nauwgezet naleven.
    Afgelopen maandag, 4 maart 2002, werden in haar kantoor de volgende zaken behandeld :
a)    om 9 u. kwam Philip Lebeau, kandidaat koper voor een appartement tekoop gesteld door par Paul Kantonnement, § 2.000 in speciŽn betalen, vermits hij vreest dat de verkoper zou afhaken ;
b)    om 10u30 kwam onverwacht Mevrouw Peggy Alcazar, buurvrouw van de notaris, binnen om te vragen of ze in de brandkoffer van het kantoor een kasbon (met nominale waarde van § 1.000) kon deponeren alsmede haar mooiste juweel : een briljant ter waarde van § 5.000. Zij verklaarde aan de notaris : " U zal dat wel op een rekening van het kantoor plaatsen, maar er is geen haast bij … Zelfs binnen de twee maanden is nog goed! ".
c)    om 12u50, kwam Dr Yvan Baxter langs om aan de notaris de koopsom van § 50.000 in baar geld over te maken voor de aankoop van een onroerend goed, waarvoor de akte moest getekend worden op 7 maart. Hij werd ontvangen door de boekhouder, Fideel Leclerk, vermits de notaris uit eten was.
d)    Tenslotte hebben om 15 u., de Heer en Mevrouw Racamme - Lerouge een cheque ter waarde van § 260.000 aan de notaris overhandigd bij de ondertekening van een authentieke akte houdende aan-koop van een villa gelegen in Ukkel. De notaris verzocht onmiddellijk FidŤle Leclerk om deze che-que te gaan binnen brengen bij de Fortisch Bank.
    Als U in de plaats was van Mr Lecomte-Courrand of Fideel Leclerk, hoe zou U dan deze vier situaties behandeld hebben op boekhoudkundig vlak ?


    A.    Bezoek van Philip Lebeau :

   
    B.    Bezoek van Peggy Alcazar :


    C.    Bezoek van Dr Yvan Baxter :

   
    D.    Bezoek van de Heer en Mevrouw Raccamme - Lerouge :

   

 


VERGELIJKEND EXAMEN 2002 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-NOTARISSEN - SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 9 maart 2002 (namiddag) -

VRAGENLIJST nr IV - MEERKEUZEVRAGEN - 

Voor elk van de dertig vragen van deze vragenlijst is er maar ťťn juist of een " beste" antwoord. Een juist of het beste antwoord levert 3 punten op. Een fout antwoord levert een verlies van maximum twee punten op. Als U een vraag niet beantwoordt, worden geen punten afgetrokken. Het totaal aantal punten wordt door drie gedeeld, omdat deze vragenlijst voor dertig punten telt in het totaal van honderd punten van het schriftelijk examen. - Gelieve de vragen enkel en alleen te beantwoorden op in het rood gedrukt blad, volgens de richtlijnen opgenomen in de "praktische onderrichtingen".


IV.1.    Jan Plezier heeft beslist een handgifte te doen van 5 miljoen BEF aan elk van zijn twee kinderen de dag dat zij meerderjarig worden. De eerste, Prosper, ontvangt deze som op 22 december 1989 en de tweede, Carmen, op 25 juli 1999. De twee kinderen hebben een ontvangstbewijs getekend, gedateerd en met de vermelding " gelezen en goedgekeurd ". Het ontvangstbewijs is als volgt opgesteld : " Ik erken vandaag ontvangen te hebben van mijn vader het bedrag van 5.000.000 BEF, als voorschot op de erfenis van vaderszijde".
    De vader overlijdt op 7 februari 2002. De notaris Pol Caburras, met standplaats te Gent, die belast is met de afhandeling van de nalatenschap moet Prosper en Carmen inlichten over hun respectieve rechten in de nalatenschap van de vader. Wat moet hij hen melden in verband met de voorvermelde handgiften ?
A.    Er zou geen enkele rekening gehouden worden met het feit dat Prosper de schenking tien jaar voor zijn zuster Carmen heeft gekregen.
B.    Prosper en Carmen moeten elk de intrest, aan de wettelijke rentevoet, berekend vanaf de datum van de handgifte waarvan zij genoten hebben, inbrengen in de te verdelen massa van hun vaders erfenis.
C.    Prosper zou aan Carmen een intrest aan de wettelijke rentevoet moeten betalen op het bedrag van 5 miljoen voor de periode begrepen tussen 22 december 1989 en 25 juli 1999.
D.    Prosper zal aan Carmen een intrest aan de wettelijke rentevoet moeten betalen berekend voor de periode begrepen tussen 22 december 1989 en 25 juli 1999, op de helft van het bedrag van 5 miljoen BEF dat hij gekregen heeft.

Antwoord: meer info

IV.2.    Zoe Robinson, 26 jaar oud, is onbekwaam verklaard op 6 februari 2002 wegens haar toestand van geestelijk onvermogen. Notaris Jan Onzeker, met standplaats te Brugge, moet een akte verlijden van de verkoop van een appartement gelegen te Edegem dat aan deze dame toebehoort. Voor de vermelding van haar woonplaats in de akte moet hij haar beschouwen als gedomicilieerd zijnde :
A.    in de woning van Evert De Boer, oom langs vaderszijde en toeziende voogd, gelegen Wijnrankenlaan 3 te 8000 Brugge.
B.    in de Boslaan 9, te 1180 Ukkel, plaats aangeduid in het vonnis van de rechter waarbij de betrokkene onbekwaam werd verklaard, als het adres van Zoe Robinson.
C.    Boulevard Eddy Merckx 13, te 1330 Rixensart, woonplaats van Louis Lebon, de voogd van de betrokkene.
D.    In het huis " Prinses Elisabeth " gelegen Zeezichtlaan 20, te 8300 Zeebrugge, adres dat vermeld wordt op de identiteitskaart van Zoe Robinson en de plaats waar ze effectief haar hoofdverblijfplaats heeft.

Antwoord C: meer info

IV.3.    Elke Belgische notaris die een akte verlijdt in zijn kantoor moet deze integraal voorlezen :
A.    indien zijn ontwerp slechts 6 dagen vůůr het verlijden van de akte werd voorgelegd aan alle partijen, en partijen met betrekking tot deze termijn geen verklaring hebben afgelegd.
B.    als een van de partijen doofstom is.
C.    als de akte een huwelijkscontract is en een contractuele erfstelling bevat.
D.    als de akte verleden wordt door meer dan ťťn notaris.

Antwoord:B ... meer info

IV.4.    Notaris Jan Peeters, met standplaats te Antwerpen, moet een akte verlijden van verkoop door Jo Deman aan Julia Lievens, van een deel van een eigendom van eerstgenoemde, gelegen te Wilrijk en gebruikt als tuin. Julia Lievens wil aankopen om haar eigendom te vergroten.
De notaris mag de akte verlijden :
A.    zonder de splitsing te betekenen aan het gemeentebestuur en aan de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar.
B.    nadat hij de splitsing betekend heeft aan het gemeentebestuur en aan de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar, met vermelding van de opmerkingen die deze besturen hem overmaken en met naleving van de wettelijke termijnen.
C.    na de splitsing te hebben betekend aan het gemeentebestuur en aan de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar, maar enkel zo de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar geen bezwaren heeft geformuleerd tegen het splitsingsplan.
D.    na een verkavelingsvergunning te hebben gevraagd en verkregen.

Antwoord: B ...

IV.5.    Mohammed Bin Nedal, van Algerijnse afkomst, is geboren op 12 juni 1965 te Tizi Ouzou (Algerije) als wettig kind van algerijnse ouders. Op negentienjarige leeftijd verwerft hij vrijwillig de franse nationaliteit maar behoudt niettemin zijn oorspronkelijke nationaliteit.
Van 1968 tot 1991 leefde hij in Dijon (Frankrijk) waar hij studeerde, zijn militaire verplichtingen volbracht en er zijn eerste professionele ervaring opdeed. Hij trouwde er met Jeanne Lapusselle, van franse nationaliteit. Eind 1991 vestigde hij zich in Brussel met echtgenote en zijn twee kinderen uit het huwelijk, Salsabil en Ali. Sedertdien woont hij in Schaarbeek. Vandaag vraagt notaris James Verbruggen, met standplaats te Brussel, zich af welk persoonlijk statuut Mohammed heeft in BelgiŽ, vermits deze hier een neef van zijn vrouw wil adopteren.
De notaris weet dat hij eerst een oplossing moet vinden voor een positief conflict van nationaliteiten, maar hij twijfelt tussen vier oplossingen. Welk is de juiste ?
A.    de notaris moet Mohammed vragen de kwestie voor te leggen aan de "Dienst nationaliteiten" bij het Ministerie van Justitie, die waakt over de nationaliteit in BelgiŽ en als enige bevoegd is om conflicten inzake nationaliteit te beslechten.
B.    De notaris moet Mohammed uitsluitend als belg beschouwen, met name de nationaliteit van de staat waar hij sedert meer dan tien jaar zijn gebruikelijke hoofdverblijfplaats heeft.
C.    De notaris kan Mohammed als Fransman beschouwen, namelijk de nationaliteit van de staat waarmee hij, gelet op de omstandigheden, het meeste verbonden is
D.    De notaris kan Mohammed uitsluitend als Algerijn beschouwen, zijnde de nationaliteit van het land waarmee de betrokkene verbonden is door geboorte.

IV.6.    Notaris Gaston Bergmans heeft van zijn oom, ooit een wat bijzondere handelaar, een mooi onroerend goed geŽrfd in Brussel. De oom heeft laten verklaren dat dit goed slechts geheel of gedeeltelijk kan verhuurd worden door handelshuur. Uiteraard wenst Mr Bergmans zich te houden
aan deze verbintenis. Vier personen reageerden op de affiche " te huur ". Welke kandidaat moet hij kiezen om tegemoet te komen aan de wens van zijn oom :
A.    Een tandarts, die er zijn praktijk wil vestigen.
B.    Een zelfstandige loodgieter, die echter zijn winkel, gevestigd op 50 m van het gebouw, op de oorspronkelijke locatie wil verderzetten.
C.    Een advocaat die er zijn kantoor wil onderbrengen omdat het gebouw dichter bij het Justitiepaleis ligt.
D.    Een apotheker die er een apotheek in wil openen.

Antwoord: D

IV.7.    Arthur Anderson is overleden te Mechelen, op 27 november 2001. De erfgenamen van zijn nalatenschap zijn zijn vijf kinderen die voortspruiten uit zijn huwelijk met Monique Vandevel, overleden in 1987 : Albert (geboren in 1974), Julie (geboren in 1978), Margot (geboren in 1982), Eric (geboren in 1985) en tenslotte Benjamin (geboren in 1986).
De erfgenamen gaan akkoord om over te gaan tot de openbare verkoop van het enige onroerend goed in de nalatenschap - een herenhuis dat gewaardeerd wordt op  410.000 euro - om uit onverdeeldheid te treden. Welke procedure moet gevolgd worden ?
A.    Ze moeten zich richten tot de territoriaal bevoegde vrederechter, die een notaris zal aanstellen indien hij beslist om de verkoop toe te staan.
B.    Ze moeten zich wenden tot de territoriaal bevoegde Rechtbank van Eerste aanleg die, indien hij de verkoop toestaat, een notaris zal aanstellen.
C.    Ze moeten hun notaris vragen om een lastencohier op te stellen, en vervolgens deze laten homologeren door de Rechtbank van Eerste aanleg.
D.    Ze moeten de Vrederechter vragen om het lastenkohier opgesteld door hun notaris, goed te keuren.
Antwoord:  meer info


IV.8.    Meester Piet Weetikveel, met standplaats te Oudenaarde, heeft op nauwgezette en deskundige wijze een moeilijke aangifte van nalatenschap opgesteld voor Wim Gierigaard, rentenier. De akte werd verleden op 25 januari 2001. Sedertdien weigert Wim Gierigaard halstarrig om aan de notaris de vergoeding te betalen die deze eist. Het is nu duidelijk dat de partijen niet tot een minnelijke schikking zullen komen. Tot welke overheid of rechtscollege moet notaris Weetikveel zich eerst wenden om dit probleem op te lossen tot de :
A.    kamer van notarissen van de provincie Oost-Vlaanderen, om haar advies te vragen.
B.    voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg van Oudenaarde om hem te vragen de vergoeding te taxeren.
C.    vrederechter van Oudenaarde opdat hij het geschil in billijkheid zou beoordelen na tegensprekelijk debat.
D.    Rechtbank van Eerste aanleg van Oudenaarde, door dagvaarding in betaling, zodat deze een uitvoerbaar vonnis zou vellen.

IV.9.    Mter Pieter Willems, notaris te Diepenbeek, is door de beslagrechter aangesteld om een ťťngezinswoning te verkopen, toebehorend aan Jan Sukkelaar, die grote bedragen verschuldigd is aan drie schuldeisers.
    De notaris moet een lastencohier opstellen :
A.    waarin hij aangeeft de dag van de verkoop, het gedwongen karakter van de verkoop en de publiciteitsmaatregelen die genomen werden.
B.    waarin hij eenvoudig verwijst naar de beschikking van de rechter die hem aangesteld heeft om tot de openbare verkoop over te gaan.
C.    alleen wanneer de schuldeisers van Jan Sukkelaar dit uitdrukkelijk gevraagd hebben dit lastencohier op te stellen aan de beslagrechter.
D.    waarin hij vermeldt de dag van de verkoop, de afstand van de prijs van aan de schuldeisers, alsook de publiciteitsmaatregelen.IV.10.    Welk is het toepasselijk percentage registratierechten in geval van toewijzing van een onroerend goed door een BVBA met drie vennoten, in vereffening, aan een vennoot die het had ingebracht ?
A.    0,5 %
B.    1 %
C.    3 %
D.    12,5 %

IV.11.    De Heer Armand De Becker, bestuurder van vennootschappen, komt Meester Luc Van Keerbergen , notaris te Kampenhout, raadplegen. Hij wil een vennootschap oprichten met twee kapitaalschieters, met het oog op de import en export van Noritakť en Bosh porceleinen.
De statuten zouden het maatschappelijk doel ruim moeten omschrijven. Hij stelt de volgende formule voor aan zijn notaris : " de vennootschap heeft tot doel de handel van handgemaakte goederen van allerlei aard, in fabricage of afgewerkt, en - meer in het algemeen - de invoer en uitvoer alsmede de groot- en kleinhandel in dergelijke goederen ".
    Voor een dergelijk maatschappelijk doel zal de notaris de volgende rechtsvorm aanbevelen :
A.    een CVBA.
B.    een ESV.
C.    een LV.
D.    een NV.

IV.12.    Notaris Jan Peperkoek, met standplaats te Vilvoorde, is gelast met een onroerende beslagprocedure van een woning die eigendom is van de Heer Veldekens. Na het opstellen en betekenen van de verkoopsvoorwaarden en het verspreiden van de aankondigingen laat hij de aanplakbiljetten al hangen. Dan verneemt hij dat de beslagene gisteren failliet werd verklaard!
    Wat moet de notaris doen ?
A.    hij moet hoe dan ook onmiddellijk de procedure stopzetten.
B.    hij mag met de procedure doorgaan voor rekening van de massa.
C.    hij mag met de procedure doorgaan als hij handelt op uitdrukkelijk verzoek van de vervolgende schuldeiser(s), betekend bij ter post aangetekende brief.
D.    de curator contacteren en hem verzoeken aan de voorzitter van de handelsrechtbank zetelend in kort geding, te vragen of de procedure openbare verkoop al dan niet moet worden stopgezet.

Antwoord: meer info

IV.13.    Het ereloon voor de uitvoering van een authentieke testament :
A.    komt uitsluitend ten laste van de algemene erfgenamen.
B.    is geen last van de nalatenschap die van het actief kan worden afgetrokken voor de berekening van successierechten.
C.    komt gezamelijk ten laste van de legatarissen, ten bijzondere titel en aan de algemene legatarissen, in verhouding tot de waarde van hun aandelen.
D.    heeft als oorzaak de uitvoering van de laatste beschikkingen van de overledene.

IV.14.    Bij de afsluiting van een boedelbeschrijving van de goederen die wijlen Richard Leeuwenhart nalaat aan zijn kinderen Gerard (26 jaar), Sylvie (22 jaar) en Luk (17 jaar), stelt de instrumenterende notaris, Mr Liliane St-Pierre, met standplaats te Mechelen vast dat Gerard weigert de eed, die volgens de wet verplicht is, af te leggen.
    Hoe moet de notaris dit probleem oplossen?
A.    hij neemt enkel de eed af van de partijen die vrijwillig tot deze formaliteit overgaan en akteert in zijn proces-verbaal de weigering van Gerard om de eed af te leggen ;
B.    hij neemt de eed af van de partijen die dit willen doen, akteert dat een partij dit weigert en wendt zich tot de vrederechter om dit probleem te regelen
C.    hij legt klacht neer tegen de weigerende partij bij de procureur des koningsD.    hij nodigt de weigerende partij uit bij gerechtsdeurwaardersexploot om de eed af te leggen en, in geval van weigering, stelt hij een proces-verbaal op van afwezigheid of weigering dat hij neerlegt bij de rechtbank van eerste aanleg.

IV.15.    Een onroerend goed van zes verdiepingen, gelegen in de Louisonlaan, 387 te Brussel, maakt het voorwerp uit van een basisakte dd 28 november 2000 opgesteld door Notaris Louis Bidonville met standplaats te Ukkel. De constructie bevindt zich momenteel in de afwerkingsfase. Meerdere eigenaars van appartementen gevestigd in dat onroerend goed komen bij U te rade want stellen zich

vragen over de wettelijke formaliteiten op het vlak van de medeŽigendom. Wat moet U hen antwoorden ?
A.    Het gebouw moet, naast de bepalingen van de basisakte, het voorwerp uitmaken van een reglement van de medeŽigendom en van een huishoudelijk reglement die, zowel de ťťn als de ander, opgesteld moeten worden bij authentieke akte.
B.    Het gebouw moet, naast de bepalingen van de basisakte, het voorwerp uitmaken van een reglement van de medeŽigendom dat bij onderhandse akte kan worden gesteld, getekend door alle mede-eigenaars.
C.    Benevens de bepalingen van de basisakte moet voor het gebouw tevens een reglement van medeŽigendom opgesteld worden bij authentieke akte.
D.    De eigendom wordt beheerst door de bepalingen van de basisakte; deze kan worden aangevuld door een huishoudelijk reglement opgesteld bij authentieke akte.

IV.16.    Sommige schulden mogen nooit opgenomen worden in een aangifte van nalatenschap. Welke schulden, uit de lijst die volgt, behoren to deze categorie ?
A.    belastingsschulden, pro rata temporis.
B.    schulden jegens erfgenamen erkend door de overledene bij onderhandse akte
C.    huishoudelijke schulden, aangegaan in de loop van de burgelijke jaren voorafgaand aan het overlijden.
D.    schulden die door de testator, alleen bij testament erkend werden

IV.17.    Notaris Johan Daisne met standplaats te Tervuren, wordt verzocht een verkoopakte te verlijden bij dewelke de vereniging zonder winstbejag "Notariaat Tennisclub" met zetel te Brussel een huis waarvan zij eigenaar is verkoopt aan een particulier. De onderhandse verkoopovereenkomst werd getekend op 24 januari 2002. De authentieke akte zal verleden worden op 12 maart 2002.
    Een clausule in de statuten bepaalt dat de Raad van Beheer exclusief bevoegd is voor al wat niet door de wet voorbehouden is aan de Algemene Vergadering. De statuten voorzien eveneens dat het dagelijks bestuur van de vereniging uitsluitend en gezamelijk uitgeoefend wordt door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Geen enkele bepaling in de statuten vereist de gekwalificeerde meerderheid voor stemmingen in de schoot van de Algemene Vergadering en van de Raad van Beheer.
Wie moet de akte tekenen in naam van de V.Z.W.?
A.    de meerderheid van de werkende leden.
B.    de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
C.    De meerderheid van de beheerders.
D.    Een gevolmachtigde die hiertoe door de Algemene Vergadering wordt aangesteld

IV.18.    Jules Canon, eigenaar van een landbouwgrond in Klemskerke, heeft het voorstel aanvaard van Achiel Deboer, landbouwer, om een authentieke pachtovereenkomst te sluiten met betrekking tot de grond, op voorwaarde dat Achiel Deboer in de akte afstand zou doen van het recht van voorkoop. Zij dragen de notaris Jean Marie Detweedekker met standplaats te Klemskerke om de akte te passeren.
    Wat moet de notaris doen ?A.    Zijn ambt weigeren indien de partijen volharden in hun eis om in de akte een clausule op te nemen van afstand van recht van voorkoop.
B.    De akte verlijden en hierbij de wil van de partijen eerbiedigen, zonder hen echter de clausule af te raden vermits hij weet dat deze toch als niet geschreven zal worden beschouwd.
C.    De akte verlijden en de gewenste clausulen erin te lassen op vraag van de partijen met vermelding dat deze behoorlijk geÔnformeerd werden over de juridische draagwijdte van de clausule.
D.    De akte verlijden en hierin de clausule die door de partijen gevraagd werd inlassen, na de partijen zowel mondeling als schriftelijk (per aangetekend schrijven) te hebben gewezen op de nietigheid van de clausule.

IV.19.    De heer Josse Barabas, die niet zeer tevreden is over de diensten verleend door notaris Omer d'Alors, met standplaats te Ronse, wil klacht neerleggen tegen deze laatste omdat de diensten van de notaris niet aan het criterium van integrale kwaliteitszorg beantwoorden. Hij wil deze klacht neerleggen om principiŽle redenen en niet om geld terug te vorden. Welke van de vier volgende organen is wettelijk bevoegd om deze klacht te behandelen ?
A.    de Nationale Kamer van notarissen.
B.    de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat.
C.    de Voorzitter van de Kamer van notarissen van de provincie Oost-Vlaanderen.
D.    de Rechtbank van Eerste Aanleg.

IV.20.    Een naamloze vennootschap begint :
A.    Op de dag van de bekendmaking van de statuten in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad.
B.    Op de dag van zijn inschrijving in het handelsregister.
C.    Van het ogenblik dat de overeenkomst is aangegaan, tenzij daarbij een ander tijdstip is bepaald.
D.    Op datum van de volstorting van het door de wet vereiste kapitaal.

IV.21.    Het Notarieel Fonds werd recent door de Belgische wetgever werd opgericht. Het is een organisme gefinancierd door bijdragen lastens alle belgische notarissen en waarvan het maatschappelijk doel erin bestaat :
A.    de gedeeltelijke financiering van de werking van de Nationale Kamer van notarissen.
B.    de financiering van de werking van de Benoemingscommissies voor het Notariaat.
C.    De betaling van een percentage (vastgesteld bij Koninklijk Besluit) van de verhoging van de premies ter dekking van de verplichte verzekering van de Burgerlijke aansprakelijkheid van de notarissen, omwille van de toegenomen professionele risico's van notarissen.
D.    De terugvordering toe te laten door de notarissen van de vermindering van het ereloon dat zij hebben toegestaan voor akte van aankoop van bescheiden woningen overeenkomstig de voorwaarden voorzien bij de wet.

IV.22.    Ludwig von Herthoven, van Duitse nationaliteit, is gehuwd te Monte Carlo (Monaco) op 30 oktober 1972 met Mevrouw Carline Pomodor, van Monegaskische nationaliteit. Zij hebben geen huwelijkscontract gesloten, noch vůůr noch na het huwelijk.
    Op het ogenblik van het huwelijk woonde de heer von Herthoven te Aix-en-Provence, alwaar de echtgenoten zich gevestigd hebben na het huwelijk, en waar zij een tiental jaren verbleven. Nadien kwamen zij in Brussel wonen, waar zij thans nog steeds verblijven.
    Zij hebben besloten bij onderlinge overeenkomst uit de echt te scheiden in BelgiŽ, daar al hun roerende en onroerende goederen zich in dit land bevinden. Zij stellen U de vraag welk hun huwelijksstelsel is. U antwoordt hen dat, in toepassing van het Belgisch internationaal privaatrecht, zij gehuwd zijn onder het:
A.    Duits wettelijk stelsel.
B.    Belgisch wettelijk stelsel.C.    Frans wettelijk stelsel.
D.    Monegaskisch wettelijk stelsel.

IV.23.    Notaris Constant Meunier wordt door de heer Luc Raak, zaakvoerder van het rusthuis Ad Vitam Eternam, uitgenodigd om de uiterste wilsbeschikkingen op te nemen van Mevrouw Margriet Boersenaar, 87 jaar oud, ťťn van zijn trouwe klanten. Hij begeeft zich ter plaatse met Julien Klerk, een oud medewerker van het kantoor, die gewoonlijk optreedt als getuige, in de hoop om ter plaatse iemand te vinden die als tweede getuige zou kunnen dienen. Mevrouw Boersenaar eist dat Luc Raak zou aanwezig zijn bij het opstellen van de uiterste wilsbeschikkingen want, zegt ze tot de notaris : "Ik heb hem beloofd dat ik hem in mijn testament, mijn huis in Knokke zou nalaten!".
    Wat moet de notaris doen ?
A.    Kordaat weigeren zijn ambt te verlenen zolang Luc Raak de kamer niet heeft verlaten.
B.    Het testament van Margriet Yourcenar akteren in aanwezigheid van twee getuigen, zijnde Julien Klerk en Luc Raak.
C.    Het testament akteren in aanwezigheid van Julien Klerk en van een verpleegster van de home, die optreden als getuigen, alsook van Luc Raak.
D.    Vooreerst sterk aandringen bij Margriet Yourcenar en Luc Raak opdat deze laatste de kamer zou verlaten; indien de testator volhardt in haar eis en de zaakvoerder weigert de
kamer te verlaten, handelen zoals gezegd in punt C hiervoor, maar bij het begin van de akte vermelden dat de aanwezigheid van Luc Raak bij het opstellen van het testament geŽist werd door de testator.

IV.24.    Morris Raveel wenst aan Steven Sterk een huis te verkopen gelegen in de Tuchtstraat 13, te Schaarbeek. Bij nalezing van de hypothecaire staat gehecht aan het ontwerp van de verkoopakte, opgesteld door notaris Renť Grosse met standplaats te Schaarbeek, stelt Steven Sterk vast dat het goed bezwaard is ten behoeve van de bank Krap, Bey & Cas (KBC), ten belope van een bedrag van § 21.000 tot zekerheid van een kredietopening die op 22 mei 1998 werd vastgesteld door notaris Luc Vertongeren te Jette. Steven Sterk eist van de verkoper dat hij naar de KBC zou schrijven om toelating te vragen om het goed te verkopen.
    Kies tussen de vier formuleringen hierna, deze welke het meeste juridische zekerheid biedt aan de notaris belast met het verlijden van de verkoopakte.
A.    "Morris Raveel is aan de KBC op datum van 28 februari 2002 de som verschuldigd van § 10.000 en - onder voorbehoud van een eventuele verhoging van de schuld - verbinden wij ons ertoe , mits storting van deze som, handlichting te geven van de hypotheek ten onze gunste".
B.    "Morris Raveel moet op datum van 28 februari 2002 een bedrag van § 10.000, daarnaast zijn er borgstellingen voor diverse commerciŽle en fiduciaire verbintenissen namens Morris Rabeel mits storting van een som van § 10.000 zullen wij niettemin handlichting geven van de hypotheek ".
C.    "We delen U mede dat de schuld van Morris Raveel volledig is terugbetaald en dat hij indien hij wenst op heden een einde kan stellen aan het krediet dat we hem hebben toegestaan, en de schrapping kan vorderen van de hypotheek".
D.    "We hebben in onze boeken geen vermelding teruggevonden van een schuld op naam van de heer Morris Raveel. Wij kunnen U niet meer informatie geven maar bij ons weten is Morris Raveel geen schuldenaar ten opzichte van onze bank".

IV.25.    In 1976 heeft Bernard Van den Bossche, toenmalig eigenaar van een bouwgrond te Zonhoven toestemming gegeven aan Leo Vandercruysse, zijn buurman, om een afloopsysteem voor afvalwater van zijn onroerend goed te laten lopen over zijn tuin (die van Bernard Van den Bossche).
    Ik heb deze bouwgrond / deze woning gekocht van Bernard Van den Bossche in 1990. Dit afloopsysteem loopt dus vandaag over hetgeen mijn tuin is geworden ! Deze toelating waarvan mijn buur Leo Vandercruysse sinds 26 jaar geniet,
A.    is noodzakerlijkerwijs een niet-zichtbare erfdienstbaarheid.B.    is een niet-zichtbare erfdienstbaarheid voor zover zij niet vooruitwendigd werd door platen of zichtbare installaties en dat zij ten permanente titel werd verleend.
C.    Is geen erfdienstbaarheid, maar een feitelijk voordeel dat ik in vraag kan stellen.
D.    Maakt nooit een erfdienstbaarheid uit, want zij heeft nooit het voorwerp uitgemaakt van een geschreven contract, hetzij een onderhandse akte, hetzij bij notariŽle akte.

IV.26.    In het belgisch vennootschapsrecht mag het bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet lager zijn dan hetgeen bij wet is voorzien. Van de vier volgende beweringen is er ťťn juist. Dewelke ?
A.    Dit bedrag beloopt § 62.000 voor een NV.
B.    Dit bedrag beloopt § 18.550 voor een CVBA.
C.    Dit bedrag beloopt § 18.650 voor een BVBA.
D.    Dit bedrag beloopt § 6.200 voor een LV.

IV.27.    Zowel in het Vlaamse Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het gewoon tarief van de registratierechten bij overgang van een familie-onderneming of aandelen in een familievennootschap is, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, vastgesteld op
A.    0 %
B    1 %
C.    1,5 %
D.    3 %

IV.28.    De jonge Pieter Plankgas, acht jaar oud, heeft net zijn vader verloren in een verkeersongeval. Zijn moeder raadpleegt notaris Jan Goederaard om zich te informeren over het juridische statuut van haar zoon. De notaris moet antwoorden aan deze vrouw dat door het overlijden van de vader :
A.    Pieter van rechtswege onder de voogdij van zijn moeder is geplaatst.
B.    Pieter van rechtswege geplaatst is onder het ouderlijk gezag en het wettelijk beheer van zijn moeder.
C.    Pieter geplaatst is onder de voogdij van een oom, Jef Gezien, die in het testament van de overledene uitdrukkelijk wordt aangesteld als voogd over het kind.
D.    De vrederechter van het Kanton zal de voogd aanduiden.

IV.29.    Om te kunnen genieten van de vermindering van registratierechten (6 % in plaats van 12,5 %) bij de aankoop van een bescheiden woning, moet aan verscheidene voorwaarden worden voldaan. Een van de vier voorwaarden hierna is onjuist. Welke ?
A.    De koper of zijn echtgenote mag niet reeds eigenaar zijn van een woning, behoudens uitzondering bij wet bepaald.
B.    Het netto maandelijks beroepsinkomen van de koper mag niet hoger zijn van § 745.
C.    De koper moet in de akte verklaren dat hij zelf of de echtgenote de inschrijving zal vragen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de gekochte eigendom.
D.    De koper moet er gedurende drie ononderbroken jaren zijn woonplaats houden.

IV.30.    Opdat een CVBA onderworpen zou zijn aan het Belgische Recht, moet :
A.    zij haar werkelijke zetel in BelgiŽ houden.
B.    deze vennootschap bij (authentieke of onderhandse) akte opgericht zijn geweest in BelgiŽ.
C.    de absolute meerderheid van de Raad van Bestuur van Belgische nationaliteit zijn.
D.    twee derde van de coŲperanten van belgische nationaliteit zijn of gedomicilieerd in BelgiŽ.

2747.com / law / notary / exam

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht