Examen 2001: open vragen

SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 28 april 2001 (voormiddag) - VRAGENLIJST nr I - OPEN VRAGEN Deze vragenlijst wordt op 15 punten gekwoteerd, volgens het aantal punten opgegeven voor elke vraag. Geef uw antwoorden in de voorziene vakjes.


I.1. (1,5 punt) Bepaal het toepasselijke tarief van de registratierechten, zonder hierbij rekening te houden met de eventuele verminderingen die zouden kunnen van toepassing zijn. (Zet een kruisje in de juiste kolom) : :

    1.000 BEF    0,2%    1%     12,5%
A.    Omzetting van vruchtgebruik op onroerend goed(art.745quinquies B.W.).                
B.    Inbreng van woning in vennootschap door eennatuurlijke persoon.                
C.    Toestaan van een recht van opstal, op een    onroerend goed als werkhuis bestemd, voor 20    jaar, mits een jaarlijkse vergoeding van 1.000Euro                
D.    Toebedeling van een onroerend goed van een CVin vereffening aan de vennoot die het ingebrachthad.                
E.     Toebedeling van een onroerend goed van een BVBA in vereffening aan de vennoot die het ingebracht had.                
F.    Verhuring van de woning als hoofdverblijfplaatsvan de huurder.                

I.2. (1 punt) Jaak Janssen deelt aan zijn notaris mee dat zijn ongehuwde broer Jozef onlangs overleden is, zonder ascendenten of descendenten na te laten. Hij overhandigt aan de notaris een omslag die het eigenhandig testament van Jozef bevat, en vraagt de neerlegging en beschrijving hiervan.
    Het testament luidt als volgt :
"Ik vermaak
- aan mijn neef Jules Jansssen mijn grond gelegen te Roeselare ;
- aan mijn nicht Amelie Janssen, mijn chalet in Durbuy ;
- aan mijn nicht Isabelle Peters, geboren Janssen, de helft van mijn meubels, namelijk die die van mijn moeder komen ;
- aan mijn tweelingzuster Armelle Deprins, geboren Janssen, de andere helft van mijn meubels, namelijk die die van mijn vader komen ;
- aan mijn petekind RafaŽl Makumba, mijn andere onroerende goederen, dat zijn de landbouwgronden te Lampernisse ;
- aan het petekind van mijn dierbare echtgenote, Rodolf Goetgebuur, al mijn rekeningen bij de Bank van Kortrijk.
    Ik draag aan mijn buurman Arthur Devriend op, om mijn begafenis te regelen en de familiale begraafkelder zo nodig te herstellen, en ik vermaak hem mijn jachtgeweren en de rest van mijn bezittingen. Ik vraag hem ervoor te zorgen dat ik gecremeerd wordt.
    Ik stel mijn broer Jaak aan als mijn testamentuitvoerder.
    Eigenhandig geschreven te Roeselare, op 28 februari 2001.
            (volgt de handtekening)"
    Welke persoon heeft, voor de uitvoering van het testament, het recht om aan de rechtbank de inbezitstelling van de nalatenschap te vragen ? Waarom ?

I.3. (1,5 punt) Wat is de beste reactie van de notaris bij een hierna beschreven gebeurtenis. Een van zijn cliŽnten, die de reputatie heeft zeer opvliegend te zijn is erg ontevreden over - wat naar zijn mening - een ernstige fout is van een van de secretaressen van het kantoor ; hij begint haar op een agressieve manier uit te schelden, en daarna dreigt hij haar klappen te geven :

I.4. (1 punt) Kan notaris Aristide Fijnpen, waarvan het kantoor gevestigd is te Brugge, in zijn kantoor een akte verlijden waarbij Charles Lecoq, gedomicilieerd te Luik, aan Nele Uilenspiegel, gedomicilieerd te Kortrijk, de chalet verkoopt die hij bezit te Durbuy ? Waarom?

I.5. (2 punten) Suzy Delaire, van Franse nationaliteit, is op 8 januari 1988 in het huwelijk getreden te Santiago ( Chili ) met Juan Binochett, van Chileense nationaliteit. Zij hebben gedurende tien jaar hun gemeenschappelijke verblijfplaats in Santiago gehad. De echtgenoten geraken uitgekeken op mekaar en aangezien ze toch geen kinderen uit hun huwelijk hebben en er ook er ook geen geadopteerd hebben, gaan ze met gemeen akkoord uit elkaar. Aangezien het Chileens recht geen echtscheiding kent werd er geen enkele procedure van echtscheiding ingeleid.
De echtgenote komt op 12 april 1997 terug naar Europa en vestigt zich van dan af in Brussel. Ze leert er Jan Pannekoek kennen en met het oog op een nieuw huwelijk met hem wenst ze nu uit de echt te scheiden. Op 28 april 2001 vraagt ze raad aan een vriend die notaris is te Brussel en stelt hem de twee volgende vragen. Wat moet de notaris antwoorden ?
    A.    Welke wettelijke basis moet ze inroepen om de Belgische internationale rechtsbevoegdheid te kunnen aantonen ?
    B.    Kan zij zich beroepen op art 232 van het Belgisch burgerlijk wetboek om de echtscheiding te vragen op grond van feitelijke scheiding van meer dan twee jaar?

I.6. (1 punt) Een Belgische notaris heeft voor een akte die hij verleden heeft betreffende de aankoop van een onroerend goed minder dan het wettelijk ereloon gevraagd, omdat de koopster zijn schoondochter is. De zaak wordt voorgelegd aan de Kamer. Kan deze een tuchtstraf opleggen ? Waarom ?

I.7. (2 punten) Richard Krťsusse verkoopt een bouwgrond gelegen te Waver aan Innocent Tartempion; beide partijen verzoeken de notaris de akte op te stellen.
    De partijen verduidelijken dat de grond in gebruik is bij Aristisde Agricola, een oude boer die weldra met pensioen gaat en beloofd heeft de grond vrij te maken tegen het einde van het seizoen, te weten op 1 november 2001. Een onderhands document in deze zin, ondertekend door Aristide Agricola, wordt door de partijen aan de notaris ter hand gesteld.
    De notaris als raadgever van partijen moet de partijen inlichten over de waarde van dit document en hen een antwoord geven op de volgende vragen:
A. Kan een dergelijk document volstaan ? Zo ja in welke veronderstelling ?
B.    Zo dit document niet voldoende is zou Innocent Tartempion alsnog het genot kunnen bekomen van de grond en een einde stellen aan de pacht ?

I.8. (2 punten) De Belg Henri Goethaals, een vrijgezel, wenst een klein huisje te kopen dat gelegen is in Bornem. Hij doet navraag bij zijn notaris om te weten of er een kans bestaat op vermindering van rechten bij aankoop van een bescheiden woning, en zo ja, of hij van deze vermindering kan genieten.
    Welke zijn de vragen die de notaris aan Henri Goethaals moet stellen om te kunnen uitmaken of hij van de vermindering kan genieten ?

I.9. (2 punten) Op 5 april 2001 overleed de rijke rentenier Paul-Henri P‚que; hij was vrijgezel en liet geen enkele voorbehouden erfgenaam na. Notaris Guy Delpotte, met standplaats te Mechelen, opent het eigenhandig testament - waarvan de formele geldigheid niet kan betwist worden - en leest letterlijk:
a)    de volgende clausule: " Ik legateer, vrij van alle rechten, mijn obligaties E.I.B. 97 (Europese Investeringsbank 1997) per gelijke delen aan mijn neven Jean en Jules Piccard , en Andrť Lerue." (De vermelde obligaties vertegenwoordigen samen een waarde van bij benadering 6 miljoen BEF) ;
b)    En dat de testamentmaker als algemene legataris zijn vriendin Sophie Marssot aanstelt.
    Ziet u enig probleem in de uitvoering van het testament ?

I.10. (1 punt) Wanneer en vanaf welk bedrag is de notaris verplicht de gelden van derden te rubriceren ?