Examen 2001: open vragen

SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 28 april 2001 (voormiddag) - VRAGENLIJST nr II - JUIST-FOUT / JA-NEEN

Elke vraag wordt op 1 punt gekwoteerd. Totaal : 15 punten voor deze vragenlijst.
Antwoord in de daartoe voorziene vakken.

II.1.    Een Belgisch Notaris wordt gelast met het verlijden van een verkoopakte van een vakantiewoning te Barvaux, door een Nederlands echtpaar sedert meer dan 10 jaar gehuurd als vakantieverblijf, zonder geschreven huurovereenkomst. De huurders verblijven er tijdens de zomer.De koper is een Belg.
    En van de volgende voorstellen is fout. Dewelke ?
A.    De verkoopakte kan bepalen dat de verkoper de koper heeft ingelicht over het feit dat er geen geschreven overeenkomst bestaat, en dat de koper dus niet gehouden is de mondelinge huur te eerbiedigen.
B.    In de verkoopakte kan een clausule ingelast worden waardoor de verkoper aan de koper de verplichting oplegt de huur van de huurders te eerbiedigen.
C.    De notaris heeft een bijzondere voorlichtingsplicht de partijen in te lichten over de draagwijdte van de clausule aangaande het gebruik en het genot van het goed en de huurvoorwaarden.
D.    De notaris kan in de akte gewoon de bepaling opnemen dat de koper de bestaande huur zal verder zetten of zich er tegen zal verzetten, op eigen kosten en risico's en zonder verhaal tegen de verkoper.
   
II.2.    Volgens Belgisch recht, is het thans door de wet opgelegd minimum kapitaal :
A.    2.500.000 BEF voor een NV
B.    1.250.000 BEF voor een CVBA
C.    750.000 BEF voor een BVBA
D.    onbeperkt voor een CVOA
En van deze antwoorden is fout. Hetwelke en waarom ?

II.3.    Hierna volgen 4 formules die de betaling vaststellen, in een Belgische notarile akte, van de verkoopprijs van een woonhuis, verkocht mits de prijs van 100.000 Euro :
A.    Welke prijs betaald werd, namelijk ten belope van 12.500 Euro vr heden langs de boekhouding van ondergetekende notaris, en het saldo, zij 87.500 Euro, bij het verlijden dezer door middel van een cheque nr. 5543-78 op de Fortich Bank.
B.    Welke prijs betaald werd, namelijk ten belope van 20.000 Euro vr heden en het saldo, zij 80.000 Euro door de koper betaald werd door middel van een overschrijving van zijn rekening 000-0645333-33 op de rekening van ondergetekende notaris. Ondergetekende notaris heeft aan ieder van de verkopers zijn aandeel in de verkoopprijs overgemaakt door middel van cheques getrokken op de Bank PlusX.
C.    Welke prijs betaald werd, te weten 20.000 Euro vr het verlijden dezer, en het saldo door middel van een financiering door de StarBank waarvoor heden door ondergetekende notaris een hypothecaire lening werd verleden, en waarvan het bedrag door gemelde bank op de bankrekening van ondergetekende notaris voor rekening van de koper werd overgeschreven.
D.    Welke prijs vr heden werd betaald door overschrijving op rekening van de verkoper door de koper per debet van zijn bankrekening bij de FlotjesBank. Waarover volle en definitieve kwijting, dubbel gebruik makend met alle andere.
    En enkel van deze formules is fout. Dewelke en waarom ?

II.4.    Het minimum aantal vennoten is:
A.    drie voor een CVOA
B.    drie voor een NV
C.    twee in een VOF
D.    n in een BVBA
En enkel van deze antwoorden is fout. Hetwelke en waarom ?

II.5.    Om de verkoper, de hr Jef Kazak, en de koper, de hr Ivo Acrobat, te vereenzelvigen, verklaart de notaris :
A.    ze te vereenzelvigen op zicht van hun identiteitskaart.
B.    ze persoonlijk te kennen.
C.    zich te baseren, met hun instemming, op de gegevens van het rijksregister.
D.    de verkoper persoonlijk te kennen en de koper te vereenzelvigen op vertoning van zijn identiteitskaart.
Welke van deze vermeldingen is fout. Dewelke en waarom ?

II.6.    Albert Grotenbril overlijdt en laat na, naast zijn echtgenote en zijn drie kinderen geboren uit hun huwelijk, zijn buiten het huwelijk geboren, door hem erkend kind, Cesar Battar. In zijn testament heeft hij bepaald dat Cesar zijn voorbehouden erfdeel in waarde zou ontvangen, ter uitsluiting dus van goederen in natura. Dit testamentair beding :
A.    Moet door Cesar geerbiedigd worden.
B.    Moet door Cesar slechts geerbiedigd worden indien hij overspelig kind is.
C.    Moet door Cesar niet gerbiedigd worden: hij heeft altijd het recht zijn voorbehouden erfdeel in natura op te eisen.
D.    Moet door Cesar slechts geerbiedigd worden wanneer hij niet meer bij zijn ouders gedomicilieerd is bij het overlijden van zijn vader.
E.    Moet door Cesar slechts geerbiedigd worden indien hij overspelig kind is geboren tijdens het huwelijk, indien hij tijdens zijn minderjarigheid niet in het gezin van zijn vader werd opgevoed en indien de kinderen geboren uit het huwelijk het vragen.
F.    Moet door Cesar slechts geerbiedigd worden in het geval hij geboren is vr het Arrest Marx van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.
En enkele bewering is juist. Dewelke en waarom ?

II.7.    Een vader van drie kinderen heeft een onroerend goed aan zijn oudste zoon geschonken, en heeft zich het vruchtgebruik ervan voorbehouden. De andere kinderen hebben er geen weet van. De vader overlijdt zonder laatste wilsbeschikkingen na te laten. Bij de vereffening van zijn nalatenschap is deze schenking:
A.    in de nalatenschap in natura te brengen .
B.    in de nalatenschap in minder ontvangst in te brengen (waarde ten tijde van de schenking).
C.    vrijgesteld van inbreng in natura.
D.    vrijgesteld van inbreng en aan te rekenen op het beschikbaar deel.
E.    in te brengen in waarde rekening houdend met de waarde in blote eigendom ten tijde van de schenking.
F.    in te brengen in waarde rekening houdend met de waarde in blote eigendom, geactualiseerd op datum van het overlijden.
En enkele bewering is juist. Dewelke en waarom ?

II.8.    Het verlijden van een notarile voor twee notarissen is n van de vereisten om authenticiteit te verlenen aan :
A.    alle plechtige akten
B.    de akten waarbij n der comparanten, partij in de akte, niet kan tekenen ingevolge een lichamelijk gebrek, of blind of doofstom is, alsook in de authentieke testamenten
C.    de notarile testamenten (authentieke of internationale testamenten) en de akten waarvoor deze verplichting is opgelegd omwille van een fysieke on-bekwaamheid van een comparant, partij in de akte (blind, doofstom, of die niet in staat is te ondertekenen of niet kan ondertekenen)
D.    de akten waarbij n of meer comparanten de taal van de akte niet verstaan
En enkele van deze beweringen is juist. Dewelke en waarom ?

II.9.    In Belgi moet een financieel plan opgesteld worden vr de oprichting van een handelsvennootschap. Dit financieel plan:
A.    Moet onder de minuten van de notaris neergelegd worden
B.    Moet het voorwerp uitmaken van een akte waarvan het brevet aan de partijen wordt overhandigd
C.    Het financieel plan wordt aan de notaris in bewaring gegeven
D.    Het financieel plan mag door de notaris vernietigd worden na verloop van een termijn van drie jaar na de inbewaringgeving   
En enkel van deze beweringen is juist. Dewelke en waarom ?

II.10.    Een Belgisch notaris wordt gevraagd om een authentiek testament te ontvangen.
    En van de vier hierna volgende beweringen is fout: Dewelke en waarom ?
A.    Het testament is nietig wanneer het op gewoon papier (geen formaatzegel) wordt geschreven.
B.    Na het testament, gedicteerd door de testator, geschreven te hebben, moet de notaris hem vragen of het wel overeenstemt met zijn laatste wil, en de gestelde vraag en het er op gegeven antwoord opnemen in de akte.
C.    De notaris is verplicht het testament te registreren in het C.R.T. zelfs indien de testator hem er uitdrukkelijk van ontslaat.
D.    De notaris moet alleen de door de testator gedicteerde tekst van het testament eigenhandig schrijven. De aanhef, de identiteit, en de andere elementen van het testament mogen door zijn klerk geschreven of getypt worden.

II.11. Juul Papeter, Belgisch rijksinwoner en camionchauffeur, komt in een auto-ongeval te overlijden. (frontale botsing met een personenwagen waarin een jonge moeder en haar twee kinderen omgekomen zijn). Na bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte in het bloed van de overleden chauffeur ver het toegelaten maximum oversteeg. Zijn verantwoordelijkheid lijkt evident.
    Juul had drie dochters, Clementine, Louise (beiden ongehuwd en bij hun vader inwonend) en Mathilde. Deze laatste is reeds acht jaar overleden en heeft twee zonen nagelaten, Boudewijn en Leopold. De kinderen en kleinkinderen van Juul beslissen zijn nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden.
    En van de volgende beweringen is juist. Dewelke en waarom ?
A.    De kinderen en kleinkinderen kunnen zich ontlasten van de vereffening van de nalatenschap door een beheerder te laten aanstellen door de rechtbank
B.    De onroerende goederen van de nalatenschap moeten verplichtend openbaar verkocht worden.
C.    De aanvaarding onder voorrecht heeft slechts boedelscheiding tot gevolg wanneer zij geakteerd wordt binnen de drie maanden en veertig dagen na het overlijden
D.    De vereffening van de nalatenschap moet aangevangen worden binnen de termijn van drie maanden en veertig dagen na het overlijden

II.12.    Het aantal bestuurders of zaakvoerders in een vennootschap is minimum:
A.    n bij een BVBA
B.    twee bij een CVBA
C.    drie bij een NV met drie of meer vennoten
D    n bij een VOF
    En van deze beweringen is niet juist, dewelke ?

II.13. Kan een Belgische notaris volgende functie uitoefenen ?
    A.    Plaatsvervangend vrederechter ?
    B.    Vereffenaar van een handelsvennootschap?    
    C.    Voorlopig bewindvoerder van een meerderjarige die niet instaat is zijn goederen te beheren (art. 488bisA B.W.) ?
    D.    Beheerder van een VZW ?

II.14.    Mag een Belgische notaris een akte van kwijting-handlichting in brevet verlijden ?

II.15.    Julie en Hortense FOLIE zijn enige kinderen van de echtgenoten FOLIE-CALINE. Hun vader is meer dan 10 jaar geleden overleden. Hun moeder is een terminale kanker-patiente. Julie wenst haar jongere zus Hortense, licht mentaal gehandicapt, te bevoordeligen en ook geen successierechten te moeten betalen bij het overlijden van haar moeder.
    Zij verzoekt haar notaris een akte op te stellen waarbij zij nu reeds verzaakt aan haar voorbehouden erfdeel op de nalatenschap van haar moeder.
        Mag de notaris ingaan op haar wens ?