Examen 2002: open vragen

VERGELIJKEND EXAMEN 2002 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-NOTARISSEN - SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 9 maart 2002 (voormiddag) - VRAGENLIJST nr I - OPEN VRAGEN - Deze vragenlijst wordt op 22 punten gekwoteerd. De eerste negen vragen worden elk op 2 punten gekwoteerd, de tiende op 1 punt en de elfde op 3 punten.Geef uw antwoorden in de voorziene vakjes.


I.1.    In het kader van een uitvoerend beslag op onroerend goed werd Mter Jaak Kalthart, met standplaats te Hasselt, op 25 november 2001 door de rechtbank aangesteld. Het bevel werd zes dagen later overgeschreven. Maar de notaris stelt vast dat het in beslag genomen goed door een huurder bezet wordt, die het goed sedert meer dan zes maand bewoont, d.w.z. sinds de ondertekening van een huurcontract van hoofdverblijfplaats, dat op 25 april 2001 werd getekend. Nochtans heeft dit huurcontract geen vaste datum.
Moet Mter Kalthart het bestaan van dit huurcontract in zijn lastencohier vermelden ? Motiveer uw antwoord.


    JA / NEEN

    Motivering : ..…...................………………………………………………….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

                                                        …/…


    …/…

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………
   


I.2.    Bij de opening, kort na zijn overlijden, van de kluis die Rik Buffel gehuurd had in de Belgabank te Antwerpen, wordt een reeks certificaten aangetroffen, uitgegeven door de vennootschappen Goudmaker NV en Het Zilverfonds NV. Deze certificaten worden overhandigd aan notaris Maarten Boterham, met standplaats te Bornem die door de enige erfgenaam belast werd met de afhandeling van de nalatenschap. Die certificaten bevestigen dat de overleden titularis was van 325 aandelen op naam in de eerste vennootschap en 148 op naam in de tweede vennootschap. Daaruit blijkt ook dat Rik Buffel als zodanig was ingeschreven in de registers van elk van deze vennootschappen.
Is notaris Boterham onderworpen aan enige verplichting die certificaten in open bewaring te geven aan een kredietinstelling of aan de Deposito- en Consignatiekas ?
Motiveer uw antwoord.


    JA / NEEN

    Motivering : ..…...................………………………………………………….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………I.3.    In de loop van het laatste trimester van het jaar 2001 heeft Mter Louis Kabeljauw, notaris met standplaats te Brugge, van de heer Philip Deprins, zijn schoonzoon, achtereenvolgens 43520 BEF (¤ 1103,61), 25250 BEF (¤ 625,93) en 30108 BEF (¤ 746,36) ontvangen en dit voor aktekosten van een akte van verkoop van een onroerend goed verleden door de voornoemde notaris aan gezegde Heer Deprins. De notaris heeft die sommen niet gestort op een rubriekrekening op naam van de Heer Deprins.
Klacht wordt bij de Kamer van notarissen ingediend tegen de notaris, door een van zijn vroegere medewerkers die onlangs ontslagen werd. Uit het onderzoek van de klacht blijkt de juistheid van de aangehaalde feiten.    Heeft de notaris inderdaad een fout begaan waarvoor de syndicus voor de Kamer een tuchtstraf kan vorderen ? Motiveer uw antwoord.


    JA / NEEN

    Motivering : ..…...................………………………………………………….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….I.4.    Stefan Vandaar en Maurits Vanhier richten samen een naamloze vennootschap naar Belgisch recht op met een kapitaal van ¤ 100 miljoen, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder nominale waarde. Stefan Vandaar tekent in op 680 aandelen en Maurits Vanhier op 320 aandelen.
Op het ogenblik van de ondertekening van de oprichtingsakte door Mter Prudent Upperscriver, met standplaats te Zottegem, wordt aan deze laatste door een advocaat, lasthebber van de oprichters, een bankattest overhandigd waaruit blijkt dat het geplaatste kapitaal volgestort werd ten belope van 75%, dat Stefan Vandaar zijn aandelen in totaliteit volgestort heeft, terwijl Maurits Vanhier zijn aandelen volgestort heeft ten belope van ¤ 7.500.000.
Mag de notaris de akte verlijden ? Motiveer uw antwoord.


    JA / NEEN

    Motivering : ..…...................………………………………………………….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….
   


I.5.    Maria Bernard, weduwe, is overleden op 2 november 2001, op de gezegende leeftijd van 99 jaar. Haar enige erfgenamen zijn haar zoon André, en haar twee kleinkinderen, Louisa en Kevin Vanbinnen, weeskinderen van de oudste dochter van Maria. Zij zijn allen meerderjarig, en geven opdracht aan de bank Delux om het batig saldo van de lopende rekening van de overledene over te schrijven op een bankrekening van Mter Jan Denis, notaris te Herstal, die belast is met de afhandeling van de nalatenschap.
Op 7 december 2001 wordt diens rekening gecrediteerd met ¤ 6.310. De erfgenamen hebben de notaris verzocht de begrafeniskosten te betalen (¤ 1.800), wat hijgedaan heeft. Behalve de kosten en ereloon van de akte van bekendheid (¤ 150) heeft de
notaris geen verdere uitgaven gedaan voor rekening van de nalatenschap of van de erfgenamen.
Op 6 januari 2002 stuurt de notaris een ontwerp van verdeling aan de erfgenamen, waaruit blijkt dat hij voornemens is hen de volgende bedragen uit te betalen : aan André ¤ 2.180, en aan Louisa en Kevin, elk ¤ 1.090. André en Louisa geven hun akkoord per kerende post. Na twee weken heeft Kevin nog steeds niet geantwoord. Uit voorzichtigheid heeft de notaris de drie overschrijvingsformulieren ingehouden, en hij stuurt een herrinneringsbrief aan Kevin.
Was notaris Denis wettelijk verplicht om het totaalbedrag dat in zijn bezit gebleven was, over te schrijven op een speciale rekening (rubriekrekening ?) Motiveer uw antwoord.


    JA - NEEN

    Motivering : ..…...................………………………………………………….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………I.6.    De Burgerlijke Rechtbank van Dendermonde heeft op 7 mei 2001 de echtscheiding van de echtgenoten Leon Arnieul - Sophie Meyer uitgesproken. In het kader van de gerechtelijke verdeling die door de rechtbank bevolen werd, vraagt de ex-echtgenote de toewijzing van de gezinswoning.
Leon Arnieul vraagt zelf niet om zulke toewijzing (voor zichzelf), doch hij verzet zich tegen de vraag van zijn ex-echtgenote. Hij beweert dat het verzoek van preferentiële toewijzing slechts uit loutere boosaardigheid ingediend werd, om hem te benadelen. Als argument voert hij tevens aan dat Sophie Meyer de opleg niet zou kunnen betalen. Hij dreigt met het instellen van een vordering tegen de notaris die belast werd met de verdeling van de goederen van de ex-echtgenoten indien de notaris de laatste preferentiële toewijzing aanvaardt in zijn ontwerp van verdeling.
Wat moet de notaris doen ingeval van zulke " post-echtelijke ruzie " ?

    ..…..........................……….…………………………………...………..….


    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….I.7.    Notaris A. Smulpaap, met standplaats te Antwerpen, ontvangt in zijn kantoor, in tegenwoordigheid van twee getuigen, de heer Dirk Coullois die hem zijn internationaal testament in een open omslag overhandigt en als voorwaarde stelt dat niemand er kennis mag van nemen.
Moet Mter Smulpaap deze testamentaire beschikkingen integraal voorlezen in tegenwoordigheid van de twee door de wet vereiste getuigen ? Motiveer uw antwoord


    JA / NEEN

    Motivering : ..…...................………………………………………………….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….
…/…

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….


I.8.    Achiel Van Achter, een rijke en ongehuwde grondeigenaar, is overleden te Veurne op 28 februari laatsleden. Vier dagen later begeven zijn drie neven en nicht, Arnold, Anton en Anna, zijn enige wettige erfgenamen, zich naar het kantoor van notaris Philippe Schicks, met standplaats te Koksijde, voor de voorlezing van het testament van hun oom. Mr Schicks licht hen in over de testamentaire beschikkingen van de overledene. Achiel Van Achter stelt er zijn nicht Anna als algemeen legataris aan voor alle goederen die deel uitmaken van zijn nalatenschap; voorts laat hij zijn katten na aan Arnold en zijn parkieten aan Anton… Nadat de neven het kantoor verlaten hebben met slaande deuren, overhandigt de notaris aan Anna een expeditie van het testament die hij voor haar had klaargemaakt.
Gisteren kwam Arnold Van Achter bij de notaris en vroeg vriendelijk of hij de handtekening van zijn oom mocht nakijken. Mr Schicks, ontstemd maar toch inschikkelijk, vroeg zijn secretaresse de minuut van de akte te gaan halen. Op het ogenblik dat de secretaresse het testament wil overhandigen, rukt Arnold het uit haar handen en scheurt het in vier stukken. Aan de verbouwereerde notaris en secretaresse verklaart hij vervolgens : "Nu is er geen testament meer! Ik eis mijn wettelijk deel : één derde van het vermogen van Nonkel Achiel!"
Mr Schiks vraagt U vandaag wat hij in dergelijk geval mag en wat hij niet mag doen, om deze zaak te regelen. Wat zou U hem antwoorden?    A.    Wat hij mag doen : ..……………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    …………… ..…...................………………………………………………….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    …………… ..…...................………………………………………………….    A.    Wat hij niet mag doen : ..………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….

    ..…...................…………………………………………………...……….….I.9.    Notaris Jan Precies, met standplaats te Gent, wordt door zijn cliënt Charles Lechauve belast met het verlijden van een verkoopsakte van een studio, gelegen te Oostende, met een kadastraal inkomen van minder dan ¤ 740. De onderhandse verkoopsovereenkomst werd op 8 maart 2002 getekend. De verkoper, Charles Lechauve, en de koper, Pierre Bougon, zijn beiden gedomicilieerd in Brugge.
Wat is het gewoon tarief van de registratierechten ? In welke gevallen kan de koper aanspraak maken op een verlaagd tarief van de registratierechten ?
Motiveer uw antwoord.


    A.    Tarief van de registratierechten :

    ..…...................…………………………………………………….………….

    ..……………………………………………………………………………………

    …………… ..…...................………………………………………………….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    …………… ..…...................………………………………………………….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    …………… ..…...................………………………………………………….

    ..……………………………………………………………………………………

B.    Hypothesen waarin vermindering van de heffingsgrondslag
    (abattement) kan worden bekomen :

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................…………………………………………………...……….….

    ..…...................…………………………………………………...……….….

I.10.    Welke formaliteit moet de kandidaat-notaris vervullen op straffe van verval, na zijn benoeming tot notaris-titularis ? Motiveer uw antwoord.


    ..……………………………………………………………………….………..

    ..……………………………………………………………………….………..

    ..……………………………………………………………………….………..

    ..……………………………………………………………………….………..I.11.    Archibald Haddock, 55 jaar jong, echtgenoot van Bianca Castaflore, wenst aan zijn enige dochter van een onroerend goed te schenken gelegen te Koksijde en dat zijn persoonlijke eigendom is.
De echtgenoten Haddock (van Belgische nationaliteit) - Castaflore (van Italiaanse) nationaliteit), zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel naar Belgisch recht overeenkomstig de wet van 14 juli 1976.
In welke gevallen is de tussenkomst van zijn echtgenote Bianca Castaflore in de schenkingsakte, om haar akkoord ermee te geven,
a)    enkel en alleen nuttig ?
b)    aanbevolen om de eventuele nietigverklaring van de schenking te vermijden ?
c)    door wet absoluut vereist, op straffe van nietigheid van de akte ?


    A.    Enkel nuttig :

    ..…...................………………………………………………………………..

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………


    B.    Aanbevolen :

    ..…...................………………………………………………………………..

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………
   

    C.    Wettelijk vereist :

    ..…..........................……….…………………………………...………..….

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..……………………………………………………………………………………

    ..…...................……………………