Examen 2002: te verbeteren akte

VERGELIJKEND EXAMEN 2002 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-NOTARISSEN - SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 9 maart 2002 (voormiddag) - VRAGENLIJST nr II - AKTE TE VERBETEREN - Deze vraag wordt op 20 punten gekwoteerd.

    Mter Arnold Arendsoog, notaris te Gent, komt na 14 dagen welverdiende rust terug uit ski-verlof.

    Zijn jonge stagiair Gust Flater legt hem het ontwerp voor van een belangrijke verkoopakte. Mter Arendsoog leest dit ontwerp zorgvuldig na. Hij staat niet stil bij taal- of spellingfouten. Evenmin heeft hij er zorg aan besteed om de redactie van de akte te verbeteren als hij er niet wettelijk toe verplicht was. Toch ontdekt hij er meer dan een twintigtal fouten, onjuistheden of vergetelheden in. Sommigen zijn fouten van juridische aard, anderen zijn vergetelheden, nog anderen druisen in tegen de wettelijke regels inzake het opstellen van notariële akte.
   
    Aan U om twintig (niet meer) fouten, onjuistheden of vergetelheden op te sporen, en voor elk ervan een korte uitleg te geven.


ONTWERP VAN VERKOOPAKTE
HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWEE,
Op tweeëntwintig februari.
Voor Mij, Pierre VAN KRAAN, notaris met standplaats te Mechelen, die de akte inschrijft in zijn repertorium, en Johanna KOELHOOFT, geassocieerd notaris met standplaats Brussel.
ZIJN VERSCHENEN :
Enerzijds :
A)    De Heer Frans-Jozef-Gerardus DE BUSSCHERE, gepensioneerde, geboren te Gent op 17 mei 1937, deze identiteit werd vastgesteld op zicht van zijn rijbewijs nr 147821 ; Rijksregister 370517-504-94, echtgenoot van Mevrouw BUISSERET Maureen Claudia, huishoudster, geboren te Leuven op zes januari negentienhonderd vierenvijftig, hierna tussenkomend (de identiteit werd vastgesteld op zicht van identiteitskaart nummer 012 0026520 78), gedomicilieerd te Lier, Florastraat, 95 ; gehuwd te Mechelen op vijftien april negentienhonderd achtenzeventig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkskontrakt en verklarend dit stelsel op heden noch gehandhaafd noch gewijzigd te hebben ; en :
B)    De Heer VAN CALOEN Jan Edward, geboren te Mechelen op negen januari negentienhonderd vijfentachtig, ongehuwd, wonende te Mechelen, Vaartstraat, 5 ; hier vertegenwoordigd door zijn moeder en wettige voogdes, Mevrouw VERBIST Karolien Carmen, geboren te Erps-Kwerps, op acht januari negentienhonderd achtenvijftig (Rijksregister 580108-323-16), juriste, wonende te Mechelen, Vaartstraat, 5,
Hierna samen onveranderlijk "de verkoper" genoemd ;
En anderzijds :
De naamloze vennootschap MEGIC, waarvan de zetel gevestigd is te Kortrijk, Izegemsesteenweg, 5, waarvan de inschrijving in het handelsregister te Kortrijk aangevraagd werd, vennootschap opgericht ingevolge akte ontvangen door notaris Pierre VAN KRAAN, ondergetekende, op twintig januari tweeduizend en twee, waarvan een uittreksel eerstdaags zal neergelegd worden ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, met het oog op de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad ; hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 der statuten door haar gedelegeerd-bestuurder, zijnde de Heer Thierry,Charles, Koen MEGANCK, bestuurder van vennootschappen, wonende te Kortrijk, Leiestraat, 2, tot deze funkties benoemd blijkens de hierboven vermelde oprichtingsakte ;
Hierna onveranderlijk genoemd "de koper" ;
Dewelke komparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd de instrumen-terende notaris verzocht hebben authentieke akte op te stellen van de volgende overeen-komst, rechtstreeks tussen partijen gesloten :
    Bij deze verklaart de verkoper te hebben verkocht, onder de gewone waarborgen als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van alle bevoorrechte of hypothecaire lasten of bezwarende in- en overschrijvingen hoegenaamd, aan de naamloze vennootschap MEGIC, komparante anderzijds, het hierna beschreven onroerend goed :
STAD LIER (tweede afdeling Lier)
Een opbrengsthuis met aanhorigheden en grond, gelegen Florastraat, 95, gekadastreerd volgens titel sektie B, nummers 154/T/3 en 153/N/3 voor een oppervlakte volgens titel van vijf aren achtenvijftig centiaren.


OORSPRONG VAN EIGENDOM
Oorspronkelijk behoorde bovenbeschreven goed toe aan de Heer Frans DE BUSSCHERE, verkoper enerzijds sub A, op dat ogenblik ongehuwd, voor een onverdeelde helft in volle eigendom, en aan de Heer Jozef Fernand VAN CALOEN, ingenieur te Wilrijk, voor de wederhelft in volle eigendom, om het aangekocht te hebben van de heer Jan HOET, ambtenaar te Gent, ingevolge akte verleden voor Meester Olivier DEWEERDT, met standplaats te Gent, op zesentwintig juli negentienhonderd zeven en zestig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op een augustus volgend, volume 7857, nummer 12.
De Heer Jozef VAN CALOEN, voornoemd, in leven ongehuwd, is overleden te Wilrijk, op acht april negentienhonderd vijfennegentig, zonder reservataire erfgenamen na te laten. En blijkens zijn onderhands testament, gedagtekend te Wilrijk, op negen december negentienhonderd tweeënnegentig, neergelegd onder de minuten van notaris VAN DER STOCK, te Wilrijk, blijkens akte van zijn ambt de dato twee mei negentienhonderd vijfennegentig, heeft de overledene zijn broeder, de Heer Victor-Leopold VAN CALOEN, jurist, te Antwerpen tot zijn algemeen legataris aangesteld, op last voor hem verschillende bijzondere legaten af te leveren, waaronder een legaat van zijn onverdeelde helft in volle eigendom in bovenbeschreven goed ten voordele van zijn neef, de Heer Jan Edward VAN CALOEN, verkoper voornoemd sub B.
De koper zal zich moeten vergenoegen met de eigendomsvestiging die voorafgaat en zal geen andere eigendomstitel kunnen eisen dan een uitgifte dezer.
VOORWAARDEN
De onderhavige verkoop werd toegestaan en aanvaard onder de volgende lasten, bedingen en voorwaarden :
1.    Eigendom - Genot - Lasten
Het verkocht goed is in gebruik door de verkoper enerzijds voornoemd sub A).
De koper zal er de eigendom van verkrijgen, te rekenen vanaf heden, en het genot, door daadwerkelijke inbezitneming, binnen de vijf maanden te rekenen vanaf heden, op last voor hem alle op het verkochte goed geheven of te heffen belastingen, taksen en lasten hoegenaamd te moeten dragen en betalen vanaf de ingenottreding.
2.    Staat van het verkochte goed - Erfdienstbaarheden
Onder voorbehoud van het hetgeen hierna bepaald is, zal de koper het verkochte goed nemen in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder waarborg voor de gebreken van de grond of de ondergrond, en zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding noch prijsvermindering wegens slechte staat der gebouwen, zichtbare of verborgen gebreken, herstellingen, gebrek aan onderhoud, sleet of andere oorzaken.
De electriciteitscabine en de twee verwarmingsketels met medegaande stookolietanks, die door de zorgen van de verkoper enerzijds sub A in de maand juli tweeduizend en één in het verkochte goed werden ingebouwd door de zorgen van de naamloze vennootschappen Electrochock te Antwerpen en Burnoil, te Hoboken, zijn defect en maken het voorwerp uit van een procedure dat door deze verkoper werd ingeleid voor de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, waarvan de koper verklaart volledig op de hoogte te zijn. Laatstgenoemde wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van deze verkoper met betrekking tot deze procedure, en alle waarborgen die door de aannemers, onderaannemers en architecten desgevallend nog aan de verkoper zouden verschuldigd zijn wegens verbouwings-werkzaamheden of andere bouwwerken aan bovenbeschreven goed worden aan de koper overgedragen.
Bovendien zal de koper het verkochte goed moeten nemen met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden, heersende of lijdende, zichtbare of onzichtbare, voortdurende of niet voortdurende, die ten bate of ten laste van het verkochte zouden bestaan, behoudens het recht voor de koper de ene in zijn voordeel te doen gelden en zich tegen de andere de verzetten, maar dit op eigen kosten en risico's, zonder tussenkomst van de verkoper,noch verhaal tegen hem en zonder dat onderhavige clausule aan eender wie meer rechten zou kunnen verlenen dan deze verkregen krachtens regelmatige en niet verjaarde titels, of krachtens de wet.

Hieromtrent verklaart de verkoper dat hij het verkochte goed niet bezwaard heeft met enige erfdienstbaarheid, dat hij zelf geen kennis heeft van erfdienstbaarheden en dat de eigendomstitel van de verkoper geen specifieke erfdienstbaarheden of bijzondere voorwaarden vermeldt.
3.    Oppervlakte
De hierboven aangeduide oppervlakte is niet gewaarborgd en het verschil in min of meer, al overtrof het één/twintigste, zal tot voor- of nadeel van de koper strekken, zonder vergoeding noch prijsvermindering.
4.    Verzekeringen
De koper zal zijn eigen zaak maken van de verzekering van het bij deze verkocht goed tegen alle risico's die hij wenst te verzekeren en verklaart vanaf heden alle schikkingen dienaangaande te nemen, zonder tussenkomst van de verkoper noch verhaal tegen hem.
Laatstgenoemde zal de bestaande verzekeringspolis mogen opzeggen vanaf heden.
5.    Stedenbouw
Dit deel van het ontwerp van de stagiair werd hier niet weergegeven ; hij heeft zonder fouten noch weglatingen de clausules overgenomen opgelegd door de regionale wetgeving inzake stedenbouw. De weglating van dit deel mag niet beschouwd worden als een fout.
6.    Bodemdecreet
De verkoper doet opmerken dat de onderhavige verkoopsovereenkomst moet aanzien worden als een "overdracht van gronden", zoals bedoeld in artikel 36 van het Bodem-saneringsdecreet.
De verkoper verklaart dan ook dat de koper voor heden op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest betreffende het bij deze verkocht goed, waaruit blijkt dat de grond niet verontreinigd is.
De verkoper verklaart en bevestigt uitdrukkelijk dat, voor zover hem bekend, op de grond, voorwerp van huidige overeenkomst, geen inrichting gevestigd is of was, noch een activiteit wordt of werd uitgeoefend, die opgenomen is op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in voormeld Decreet. Voor zover deze verklaring door de verkoper te goeder trouw werd afgelegd, bevestigt de koper dat hij persoonlijk zal instaan voor alle gevolgen van een eventuele bodemverontreiniging die zich later zou kunnen voordoen met betrekking tot de bij deze verkochte grond.
PRIJS
Partijen hebben ondergetekende notarissen verklaard dat de tegenwoordige verkoping werd afgesloten voor en mits de prijs van VIERHONDERD VIJFTIENDUIZEND EURO.

KWIJTING
Voor het verlijden dezer erkent de verkoper ten titel van voorschot van de koper de som ontvangen te hebben van EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO.
Waarvan kwijting, dubbel gebruik uitmakend met alle dienaangaande voorafgegeven kwijtingen.


Thans erkent de verkoper het saldo van de verkoopprijs ontvangen te hebben als volgt:
-    DRIEËNZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO in kontanten; waarvan kwijting.
-    En DRIEHONDERDDUIZEND EURO, bij middel van een check nummer 75.064 getrokken op de Maxima Bank, te Brussel; waarvan kwijting onder voorbehoud van inkassering.

VRIJSTELLING VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING
De Heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van een uitgifte van onderhavige akte.
KOSTEN
De kosten, rechten en erelonen dezer, zullen gedragen en betaald worden door de koper, die zich ertoe verplicht.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering dezer, doen partijen keuze van woonplaats in hun respectievelijke bovenvermelde woonplaatsen en maatschappelijke zetel.
FISKALE VERKLARINGEN
Nadat de instrumenterende ondergetekende notaris lezing heeft gegeven van artikel 62, paragraaf 2, en artikel 73 van het Wetboek op de Belasting over de Toegevoegde Waarde, verklaren de verkopers, op de vraag die de Notaris hem heeft gesteld, dat alleen Mevrouw Maureen Claudia BUISSERET, voornoemd, ambtshalve onderworpen is aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde, waarvoor zij ingeschreven is onder nummer BE 425.531.674.
Verder erkent de koper dat door de ondergetekende instrumenterende notaris voorlezing werd gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten.
Tenslotte verklaren partijen dat de onderhandse verkoopsovereenkomst tussen hen gesloten werd voor éénendertig december tweeduizend en één.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De instrumenterende notaris stelt de identiteit van de verkoper vast, op voorlegging van zijn identiteitskaart en/of rijbewijs.
DIVERSE VERKLARINGEN
Partijen verklaren dat zij tot op heden geen verzoekschrift hebben ingediend tot collectieve schuldenregeling.
Mevrouw Maureen BUISSERET, voornoemd, is in onderhavige akte tussengekomen en erkent uitdrukkelijk kennis te hebben gekregen van de zakelijke inhoud van onderhavige akte.
WAARVAN AKTE
Gedaan, verleden en toegelicht op voormelde plaats en datum.
Partijen verklaren het ontwerp van deze akte s te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen op vijftien januari laatstleden.
En na integrale voorlezing van de door de wet voorziene gedeelten van onderhavige akte en toelichting van het overige, hebben partijen getekend met Mij,
instrumenterende notaris en Meester Koelhooft, tussenkomende notaris