De toelichting van de notariŽle akte

De toelichting mag niet algemeen zijn, maar moet toegesneden zijn op een bepaalde situatie. De toelichting van de akte omvat niet alleen de toelichting op het moment van de akte, maar ook de raadgevingen en besprekingen voorafgaand aan de akte.

Artikel 9 notariswet voorziet een bijzonder geval als de notaris manifest tegenstrijdige belangen vaststelt of duidelijk onevenwichtige bedingen: dan moet hij partijen erop wijzen dat zij vrij een andere notaris kunnen kiezen of zich laten bijstaan door een raadsman.

2747.com / law / notary / explanation intlawforum.jpg (18452 bytes)

contact

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

Notariele deontologie

Gerechtelijk privaatrecht

Artikel 9 Notariswet anno 2006

1. De akten worden verleden voor ťťn of meer notarissen. Behoudens de gevallen waarin is voorzien in de aanstelling van de notaris door de rechtbank, kan elke partij vrij een notaris aanwijzen.

Wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad.

2. Twee notarissen die bloed- of aanverwant zijn in een bij artikel 8 verboden graad of die geassocieerd zijn, mogen niet samen optreden in eenzelfde akte zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, 1įen 2į.

Wanneer een akte voor meerdere notarissen wordt verleden, moet de naam van de notaris die de minuut ervan bewaart, worden vermeld.

Artikel 12 Notariswet anno 2006

Alle akten vermelden de naam, de gebruikelijke voornaam en de standplaats van de notaris die ze opmaakt, alsmede de naam, de voornamen en de woonplaats van de partijen. Een geassocieerde notaris vermeldt deze hoedanigheid en de zetel van de vennootschap in plaats van zijn standplaats .

De akten vermelden eveneens de namen, de gebruikelijke voornamen en de woonplaats van de in de artikelen 10 en 11 bedoelde getuigen, alsook de plaats waar en de datum waarop de akten worden verleden.

De sommen en dagtekeningen worden voluit geschreven. De volmachten van de contractanten worden aan de minuut gehecht. In het geval dat de instrumenterende notaris de minuut van gezegde volmacht bewaart, of indien hij het brevet of de uitgifte ervan reeds aan een akte van zijn ambt gehecht heeft, moet de volmacht niet aan de minuut worden gehecht.

De akte wordt toegelicht. De vermeldingen bedoeld in het eerste lid en het tweede lid worden altijd integraal voorgelezen, alsook de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De akte wordt steeds integraal voorgelezen in de gevallen bedoeld in artikel 10, alsook wanneer het ontwerp van de akte niet tijdig aan de partijen en aan de tussenkomende personen voorafgaandelijk meegedeeld werd.

Het ontwerp van de akte wordt, behoudens andersluidende verklaring aangebracht door een partij, geacht tijdig te zijn ontvangen wanneer de partijen deze minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte hebben ontvangen.

Van de toelichting van de akte, van de datum waarop de partijen in voorkomend geval vooraf kennis hebben gekregen van het ontwerp van de akte en van de gedeeltelijke of integrale voorlezing van de akte wordt in het slot van de akte melding gemaakt.

Examenvraag anno 2003

I.8.    Mter Johannes Bols, te Oudenaarde, wordt gelast met het opstellen van de akte houdende de voorafgaande overeenkomsten inzake echtscheiding met onderlinge toestemming tussen de echtgenoten Geert Degroote en Kim Dekleine. Partijen komen overeen dat hun gemeenschappelijke gezinswoning toebedeeld wordt aan de vrouw, mits betaling van een opleg gelijk aan de helft van de waarde van het huis, op basis van een schatting te verrichten door de notaris.
De notaris deelt zijn schatting mee aan de partijen. De man vindt zijn schatting te laag en doet beroep op een landmeter-expert, die het huis 50 000,00 EUR hoger schat. De vrouw vindt zijn schatting te hoog, doet eveneens een beroep op een eigen deskundige, die het huis 25 000,00 EUR lager schat dan de notaris.
Notaris Bols bemiddelt, en na lange discussies, komen partijen overeen op een waarde die 20 000 EUR hoger is dan zijn initiŽle schatting. Hij maakt zijn ontwerp van akte op en last er de “onpartijdigheidsclausule” in, voorzien door art. 9 ß1 van de Wet op het notarisambt. De partijen worden uitgenodigd voor de ondertekening van de akte.
Na voorlezing van de akte vraagt de man aan de notaris deze clausule in de akte te schrappen. Hij verklaart dat hij de notaris partijdig vindt, doch wil de ondertekening van de akte niet uitstellen. De notaris schrapt , op zijn verzoek, de clausule en verlijdt de akte Na overschrijving van het echtscheidingsvonnis dient de man klacht in tegen de notaris bij de Provinciale Kamer, wegens miskenning van zijn onpartijdigheidsplicht.
Mocht U voorzitter van de Kamer zijn, welke zou uw oordeel zijn over de handelswijze van de notaris? Motiveer uw antwoord.

1. De notaris is krachtens de wet verplicht van de akten die voor zijn ambt verleden worden een toelichting te geven

2. Van de toelichting van de akte wordt in het slot van de akte melding gemaakt

Zie ook: voorlezing van de notariele akte