De vernieuwde Belgische notariswet

Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling I. - Ambt, ambtsgebied en plichten van de notarissen.
....

Artikel 6. Het is de notaris verboden :

1° zijn bediening uit te oefenen buiten zijn ambtsgebied, behalve in de in artikel 5, § 2, bedoelde gevallen;