De vernieuwde Belgische notariswet

Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling I. - Ambt, ambtsgebied en plichten van de notarissen.
....

Artikel 6. Het is de notaris verboden :

10° biljetten of schuldbekentenissen te laten ondertekenen, waarin de naam van de schuldeiser oningevuld is gebleven.