De vernieuwde Belgische notariswet

Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling I. - Ambt, ambtsgebied en plichten van de notarissen.
....

Artikel 6. Het is de notaris verboden :

8° zelf of door een tussenpersoon bestuurder te zijn van een handelsvennootschap of van een nijverheids- of handelsonderneming, tenzij hij daartoe vergunning heeft gekregen van de minister van Justitie;
...

De in en 8° vermelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de mandaten in verenigingen of instellingen in verband met zijn beroep.