Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk II – Algemene principes

Afdeling 2. Recht op ereloon

Artikel 8. In geval van verkoop uit de hand van een onroerend goed dat voordien openbaar te koop gesteld werd :
a) heeft de notaris van de koper recht op de normale verdeling van het ereloon tussen notaris van de verkoper en notaris van de koper.
b) indien de notaris aangewezen door de verkoper niet dezelfde is als deze die het onroerend goed openbaar te koop gesteld heeft, bepalen de provinciale reglementen de voorwaarden waaronder de verkoop uit de hand beschouwd kan worden als de voortzetting van de opdracht die hem aanvankelijk toevertrouwd werd, in welk geval hij recht zou hebben op een deel van het ereloon overeenkomstig artikel 7.
Dat alles onverminderd het recht van de notaris, die het onroerend goed openbaar te koop gesteld heeft, om vergoed te worden, onafhankelijk van de verdeling van het ereloon, voor zijn prestaties met betrekking tot de organisatie van de verkoop.

Commentaar
Het is noodzakelijk gebleken een bijzonder artikel te besteden aan het geval van de verkoop uit de hand van een onroerend goed dat eerder in openbare verkoop te koop gesteld werd, aangezien de weerhouden regel afwijkt van deze die aangenomen werd vóór 1999 door alle arrondissementele notariële Tradities, evenals door de Nationale Traditie. De notaris die een onroerend goed in openbare verkoop te koop gesteld had, had recht op de totaliteit van het ereloon wanneer er een koper gevonden werd voor het goed vóór de toewijzing of, gedurende een bepaalde tijd, wanneer het onroerend goed uit de openbare verkoop teruggetrokken werd.
Tegenwoordig lijkt het onaanvaardbaar de notaris van de koper het recht op het ereloon van de akte van verkoop uit de hand te ontzeggen.
De notaris die het voorbereidend werk van de openbare verkoop gedaan heeft, heeft recht op een specifieke vergoeding ten laste van de verkoper, ongeacht of deze door deze laatste aangewezen is of niet om de akte van verkoop uit de hand te verlijden. Maar deze vergoeding kan hem niet verzekerd worden ten nadele van de door de koper gekozen notaris.