Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
(Tekst aangepast aan de beslissingen van de algemene vergadering van de nationale kamer van notarissen: - van 24 oktober 2000 en - van 26 april 2005)

Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen - Afdeling 3. - Verdeling van het ereloon

Onderafdeling 1. Verdeling van het ereloon tussen notarissen die verschillende partijen vertegenwoordigen

Artikel 24. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken notarissen, gebeurt de verdeling van het ereloon volgens de volgende regels :

1. Het vast ereloon geeft geen aanleiding tot verdeling en komt integraal toe aan de notaris houder van de minuut, of die de onderhandse akte opgesteld heeft.

2. Op het ereloon zal de notaris houder van de minuut 10 % afhouden vóór iedere verdeling, onafhankelijk van het exclusief voordeel van de rolrechten en de salarissen voor vacaties. Het overige wordt verdeeld in verhouding tot de rechtenaandelen van elke cliënt.

3. Het deel van het ereloon dat toekomt aan de notaris houder van de minuut of opsteller van de onderhandse akte, welke ook de rechtenaandelen zijn die vertegenwoordigd worden door de mede-optredende notarissen, mag evenwel niet lager zijn dan de helft van het ereloon indien er twee notarissen zijn en dan één derde indien er meer dan twee notarissen zijn.

Commentaar