Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
(Tekst aangepast aan de beslissingen van de algemene vergadering van de nationale kamer van notarissen: - van 24 oktober 2000 en - van 26 april 2005)

Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen - Afdeling 3. - Verdeling van het ereloon

Onderafdeling 1. Verdeling van het ereloon tussen notarissen die verschillende partijen vertegenwoordigen

Artikel 24.

Artikel 25. De mede-optredende notaris heeft geen recht op een deel van het ereloon wanneer hij een rechtenaandeel van minder dan 1/8 vertegenwoordigt, behalve wanneer deze notaris de houder van de minuut van de authentieke akte is of de opsteller van de onderhandse akte. In dat geval is artikel 24, 3 van toepassing.

Commentaar