Wet van 1 maart 2007

(Belgisch Staatsblad 14 maart 2007)

Titel II. - Administratieve vereenvoudiging

Hoofdstuk I. - Wijzigingen van de Hypotheekwet van 16 december 1851

Art. 2. In artikel 139 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° § 1 wordt vervangen als volgt :
« § 1. In iedere akte of ieder stuk waarvan de openbaarmaking in een hypotheekkantoor vereist is, wordt iedere natuurlijke persoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden vermeld met zijn naam, gevolgd door zijn voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats.
Indien de akte authentiek is of in geval van inschrijving van een wettelijke hypotheek, waarmerkt de instrumenterende ambtenaar of de persoon die de inschrijving kan vorderen de bovenvermelde identiteitsgegevens hetzij in de tekst, hetzij onderaan de akte of het stuk. Die waarmerking geschiedt op grond van de gegevens vervat in het rijksregister van de natuurlijke personen, de identiteitskaart, het trouwboekje of, bij betwisting, de registers van de burgerlijke stand. Indien de waarmerking gebeurt op basis van de identiteitskaart volstaan de eerste twee voornamen in de plaats van de opname van alle voornamen. De voornamen worden vermeld in de volgorde waarin zij voorkomen in het stuk op grond waarvan de identificatie is gebeurd. De expedities en uittreksels aangeboden aan de hypotheekbewaarder geven de inhoud van deze waarmerking weer.
In de andere gevallen wordt een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand gevoegd bij de akte of het stuk. »;
2° § 4 wordt opgeheven.

Art. 3. In artikel 140 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995, worden de woorden « BTW identificatienummer » en « belastingplichtig is » respectievelijk vervangen door « ondernemingsnummer » en « ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen ».

Hoofdstuk II. - Wijzigingen van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

Art. 4. Artikel 11 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, vervangen bij de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen als volgt :
« Art. 11. De naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de ondertekenende partijen moeten de notaris bekend zijn of hem worden aangetoond met in de akte te vermelden bewijskrachtige identiteitsbewijzen of hem in de akte worden geattesteerd door twee hem bekende personen, die de vereiste hoedanigheid bezitten om instrumentair getuige te zijn. »

Art. 5. In artikel 12 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
het eerste lid wordt vervangen als volgt :
« Alle akten vermelden de naam, de gebruikelijke voornaam en de standplaats van de notaris die ze opmaakt. Een geassocieerde notaris vermeldt deze hoedanigheid en de zetel van de vennootschap in plaats van zijn standplaats. De partijen worden in de akte vermeld met hun naam, gevolgd door de voornamen, plaats en datum van geboorte en hun woonplaats. Ingeval de waarmerking op basis van de identiteitskaart gebeurt, volstaan de eerste twee voornamen in de plaats van de opname van alle voornamen. De voornamen worden vermeld in de volgorde waarin zij voorkomen in het stuk op grond waarvan de identificatie is gebeurd. »;

2° in het derde lid wordt de zin « De sommen en dagtekeningen worden voluit geschreven. » vervangen door « De datum van ondertekening van de akte door de notaris en de bedragen die het voorwerp uitmaken van een betalingsverplichting worden voluit geschreven. »