De electronische fiscale notificatie door de notaris in Belgie

In het najaar van 2004 dienen de notarissen te beschikken over een real-kaart. Met deze kaart zullen zij via het e-notariaat fiscale notificaties verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de techniek van de electronische handtekeing. De real kaart is een product voor het notariaat van Certipost (Belgacom en De Post).

Artikel 433 wetboek Inkomstenbelasting:

§1. De notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de betaling der belastingen en bijbehoren die tot een hypothecaire inschrijving aanleiding kunnen geven, indien zij in de hierna bepaalde voorwaarden er niet de ambtenaar daartoe door de Vlaamse regering gemachtigd in wiens ambtsgebied de eigenaar of de vruchtgebruiker van het goed zijn woonplaats of zijn hoofdinrichting heeft en daarenboven zo het om een onroerend goed gaat, de ambtenaar daartoe door de Vlaamse regering gemachtigd in wiens ambtsgebied dat goed gelegen is van verwittigen.
Het bericht moet in tweevoud worden opgemaakt en bij een ter post aangetekende brief verzonden te worden.
Indien de akte waarvan sprake niet verleden wordt binnen drie maanden te rekenen van de verzending van het bericht, wordt het als niet bestaande beschouwd.

§ 2. De notarissen kunnen een bericht zoals bedoeld in § 1 verzenden door middel van een procedure waarbij informatica- of telegeleidingstechnieken worden gebruikt.
De bepalingen van § 1 zijn van toepassing op de huidige paragraaf, met uitzondering van het 2° lid.
In het geval dat van de mogelijkheid voorzien in het 1° lid van deze paragraaf wordt gebruik gemaakt, wordt onder de datum van verzending van het bericht bedoeld in § 1, 3° lid, verstaan de datum van de ontvangstmelding meegedeeld door het organisme of de dienst die daarvoor door de Minister van Financiėn of zijn gedelegeerde, of de bevoegde overheid zijn aangeduid.
De Minister van Financiėn, zijn gedelegeerde, of de bevoegde overheid bepaalt de voorwaarden en de toepassingmodaliteiten van deze paragraaf.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.