Wetboek Registratierechten (W. Reg.) Titel I : Registratierecht
9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten

Afdeling IV : Verplichtingen van inzageverlening

....
Artikel 183

Openbare instellingen, stichtingen van openbaar nut en private stichtingen, alle verenigingen en vennootschappen die in België hun hoofdinrichting, en filiale of enigerlei zetel van verrichtingen hebben, bankiers, wisselagenten en wisselagentencorrespondenten, zaakwaarnemers en aannemers, openbare of ministeriële officieren zijn er toe gehouden aan de agenten van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen , met desvoorkomend inzageverlening van de stukken tot staving, al de inlichtingen te verstrekken welke dezen van node achten om de richtige heffing van de te hunnen laste of ten laste van derden invorderbare rechten te verzekeren.

Deze inlichtingen kunnen slechts gevraagd worden krachtens bijzondere machtiging van de directeur-generaal van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen , houdende nauwkeurige aanduiding van het rechtsfeit omtrent hetwelk navorsing dient gedaan.

Voor elke overtreding wordt een boete verbeurd van 250 EUR tot 2500 EUR , waarvan het bedrag door de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen wordt vastgesteld.

Wetsgeschiedenis - De fiscale rol van de notaris