CLAUSULE VERZEKERING : De koper erkent dat de notaris die de verkoopovereenkomst heeft opgesteld en waarvan de naam ten hoofde voorkomt, hem op de hoogte gebracht heeft van een ongevallen-verzekering onderschreven bij de C.V. Verzekeringen van het Notariaat ingevolge een polis op naam van de notaris en waarvan de hoofdkenmerken hierna weergegeven worden: - de verzekering is kosteloos voor de koper; - verzekerd risico : overlijden door ongeval ; - verzekerde personen : kopers natuurlijke personen ; - verzekerd kapitaal : bedrag van de koopprijs vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht, onder aftrek van de bedragen die reeds betaald werden voor dat het risico zich voordeed en met uitsluiting van de bijkomende rechten en boeten als gevolg aan een door het bestuur van de registratie vastgestelde meerwaarde ; - algemene beperking : vijf miljoen frank per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, welke ook het aantal afgesloten verkoopsovereenkomsten zij ; - duur van de dekking : vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop met een maximum duur van vier maanden na de ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de schorsende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen. Indien het overlijden zich voordoet in deze periode van vier maanden, moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die op het overlijden volgen. Opgemaakt in zoveel dubbels als partijen ten kantore van notaris .......... , te .......... op