verdeling
Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Burgerlijk rechtspleging: Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk II. Boedelbeschrijving

....
Art. 1177 Ger.W. anno 2006:

De personen bedoeld in artikel 1167 die doen blijken van een ernstig belang in de bewaring, kunnen bij verzoekschrift aan de vrederechter de machtiging vragen om een boedelbeschrijving te laten opmaken zonder voorafgaande verzegeling. In dit geval wordt de boedelbeschrijving opgemaakt bij notarisakte, onverminderd de toepassing van artikel 1154, zo daartoe grond bestaat.

Die machtiging is evenwel niet vereist wanneer het gaat om goederen van een nalatenschap of van een gemeenschap onder echtgenoten en de boedelbeschrijving gevorderd is van een notaris door een erfgenaam, een algemene legataris of een legataris onder algemene titel, een echtgenoot of een testamentuitvoerder.

Commentaar

Diegenen die de plaatsen bewoond hebben zullen de eed moeten afleggen (art. 1183 Ger.W.)

De kosten van een boedelbeschrijving bij aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving vallen ten laste van de nalatenschap (art. 810 BW).