verdeling
Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Burgerlijke rechtsplegingBijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk II. Boedelbeschrijving

Artikel 1180
 
De boedelbeschrijving wordt opgemaakt in tegenwoordigheid :
 
 1° van degenen die als algemene rechthebbenden of als rechthebbende onder algemene titel aanspraak maken op de eigendom of het vruchtgebruik van het gemeenschappelijk vermogen, de nalatenschap of de onverdeeldheid.
  De ontvoogde minderjarige en de persoon aan wie een gerechtelijk raadsman is toegevoegd, worden bijgestaan door hun curator of hun raadsman.

  2° van de notaris aangewezen tot vertegenwoordiger van de belanghebbende die buiten het Rijk wonen, van de personen die de vrederechter weert krachtens artikel 1165;

  3° van de voogd aangewezen om de erfstelling over de hand uit te voeren;

  4° van de uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking.