Notarieel wetboek

Publiek recht - Burgerlijk Recht - Gerechtelijk recht en notariaat - Rechtspersonen, economisch en financieel recht - Fiscaal recht - Internationaal privaatrecht

Gerechtelijk recht en notariaat

Basiswetgeving

Geechtelijk Wetboek

De vernieuwde notariswet

 

2747.com / law / Notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Bijzondere wetgeving chronologisch

2005

Deontologische code voor notarissen

2002

K.B. 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen (B.S., 12 januari 2002)

Regl. 29 januari 2002 voor het toezicht op de boekhouding (B.S., 1 april 2003)

2001

K.B. 9 maart 2001 tot bepaling van de werking van de benoemings- commissies voor het notariaat en de benoeming van hun leden, de aanwijzing van de externe leden van de evaluatiecommissies en de organisatie van het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen (B.S., 17 maart 2001)

K.B. 7 mei 2001 tot vaststelling van de uniforme standaarden waar- aan de adviezen die betrekking hebben op de bekwaamheid en de geschiktheid van de kandidaten voor de benoeming tot kandidaat- notaris en notaris titularis moeten voldoen (B.S., 12 mei 2001)

M.B. 30 juli 2001 betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor (B.S., 18 augustus 2001, err., B.S., 1 september 2001)

K.B. 10 augustus 2001 betreffende de vergoeding voor de overname van een notariskantoor (B.S., 18 augustus 2001)

Regl. 9 oktober 2001 voor de organisatie van de notariële boekhou- ding (B.S., 1 april 2003)

2000

Stagereglement

Algemeen reglementair kader van 24 oktober 2000 met betrekking tot de regels van de notariele praktijk

1999

K.B. 29 december 1999 tot bepaling van de regels inzake de organi- satie en de werking van de Nationale Kamer van notarissen(B.S., 31 december 1999)

K.B. 29 december 1999 houdende organisatie van het toezicht op het notarieel fonds (B.S., 31 december 1999)

K.B. 30 december 1999 tot vaststelling van de bijlagen die bij de kandidatuur voor een benoeming tot kandidaat-notaris en bij de kandidatuur voor een benoeming tot notaris dienen te worden ge- voegd (B.S., 8 januari 2000)

1998

M.B. 17 december 1998 tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten (B.S., 30 december 1998)

1983

M.B. 22 december 1983 betreffende eigenhandige testamenten en testamenten in internationale vorm bewaard door Belgische diplo- matieke en consulaire ambtenaren met notariële bevoegdheid (B.S., 31 januari 1984)

1957

Wet 4 juli 1957 tot interpretatie van artikel 31, tweede lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI, houdende inrichting van het notariaat, gewijzigd bij wet van 23 oktober 1950 (B.S., 11 juli 1957)

1936

M.B. 26 mei 1936 betreffende de door notarissen bij de Deposito- en Consignatiekas te verrichten deposito's (B.S., 13 juni 1936)

1931

Wet 10 juli 1931 betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in notariële zaken (B.S., 31 juli 1931)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht