law - notary - marriage

Ander model

Akte van Celibaat


Het jaar $
Op $
Voor mij, Meester $, Notaris te $.

    IS VERSCHENEN:

$, geboren te $ op $, nationaal nummer $, met de $ nationaliteit, wonende te $

Deze gegevens werden overgenomen uit het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, uitgereikt te $ Leuven.

$ verklaart op heden nog ingeschreven te zijn te $.

Dewelke mij verzoekt te acteren dat $hij volgende verklaring onder eed aflegt:

Dat $hij ongehuwd is en nooit gehuwd is geweest.

Waarna ik, ondergetekende notaris, de verschijner de eed heb laten afleggen, in mijn handen, nadat hij door mij, notaris, werd gewezen op de gevolgen van meineed.

RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt vijftig euro (€ 50,00).

WAARVAN AKTE
Verleden te $, in het kantoor.
Op datum als voormeld.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht ondertekende de comparant met mij, notaris.