law - notary - marriage

Ander model

AKTE BEVESTIGING ONGEHUWDE STAAT

HET JAAR TWEEDUIZEND EN …….
Op
De ondergetekende, Meester ……….. Notaris te ……..,
verklaart en bevestigt dat het hierna volgende algemeen bekend is:
-dat de heer  (persoon in kwestie)
-dat uit de mij op heden verstrekte inlichtingen, in het bijzonder een attest van celibaat, opgemaakt op ………….. tweeduizend en negen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de Plaatselijke Overheden van (land van herkomst) …………., ondertekend door de diplomatieke attaché …………., wiens handtekening werd gelegaliseerd door de Belgische ambassade in ………. op ……………tweeduizend en negen en welk document tot slot werd geviseerd door de Voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg te ………Gent op ………..laatstleden;
waaruit blijkt dat:
    De Heer ……….., voornoemd, ongehuwd is, volgens het hierboven beschreven certificaat hem verstrekt, en dat nog steeds is, en dit in het bijzijn van onze getuigen, dewelke verklaren hem goed te kennen:
    -De Heer …………
    -Mevrouw ……….
(Optioneel (indien gevraagd door diensten van burgerlijke stand): Voor zoveel als nodig verklaart de Heer ………., voornoemd, die hier mede verschijnt, dat hij sinds het verlaten van het land van herkomst geen huwelijk heeft aangegaan).
Recht op geschriften
Ondergetekende Notaris bevestigt het recht op geschriften ten belope van zeven euro vijftig cent (€ 7,50) te hebben ontvangen waarvan kwijting
WAARVAN AKTE
Opgemaakt te ………op datum als voormeld.
Na integrale lezing, heeft ondergetekende notaris samen met de verschijner en de getuigen de akte ondertekend.