notariele deontologie
Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Contract

Art. 2. § 1. De notaris moet zich door de eigenaar van het te verkopen goed of door diens vertegenwoordiger schriftelijk laten mandateren. De verkoopsopdracht bevat minimaal de volgende vermeldingen :

1° de modaliteiten van de verkoop;

2° de wijze waarop publiciteit voor de verkoop zal worden gevoerd alsmede een raming van de daaraan verbonden kosten;

3° het bemiddelingsloon en de voorwaarden waaronder dit loon verschuldigd zal zijn;

4° een verklaring van de eigenaar of diens vertegenwoordiger waaruit blijkt dat hij al dan niet een gelijkaardige opdracht aan een derde heeft toevertrouwd.

Commentaar