Geld dat de notaris voor rekening van een ander heeft ontvangen

De notaris moet het geld dat hij voor rekening van een ander heeft ontvangen op een rubriekrekening plaatsen.

 

bron: artikel 34 Ventosewet Art. 34 Notariswet in 2005: De notaris mag een geldsom die hij voor rekening van een ander heeft ontvangen naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt, niet langer bewaren dan [één maand] te rekenen van de dag waarop hij ze heeft ontvangen.
   Indien de ontvangen som voor het verstrijken van die termijn haar bestemming niet heeft kunnen krijgen, moet zij, voor rekening van de persoon aan wie zij verschuldigd is, onder een afzonderlijke rubriek gestort worden op een bijzondere rekening bij een openbare of particuliere instelling, overeenkomstig door de Koning te stellen regels.
   De vorige leden zijn niet van toepassing indien het totaal van de bedragen ontvangen voor rekening van eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde akte of eenzelfde verrichting, 2.500 EUR niet te boven gaat.
   De Koning kan bovengenoemd bedrag om de twee jaar aan de economische toestand aanpassen. Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking van het aanpassingsbesluit.

by 2747.com / law / notary / money / België

Zie ook : law / notary / bond / Belgie: Obligaties, aandelen aan toonder die een notaris worden toevertrouwd

 

Koninklijk besluit van 10/01/2002 (B.S., 12 januari 2002) betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen:

Art. 2
Elke notaris moet een onderscheid maken tussen zijn privé-rekeningen en zijn professionele rekeningen.
Hiertoe is het hem verboden om in het kader van de uitoefening van zijn beroep van notaris een professionele rekening te openen bij een kredietinstelling, indien die niet vooraf verzaakt heeft aan het principe van eenheid van rekeningen alsmede aan de wettelijke en conventionele compensatie, dit zowel tussen de privé- en professionele rekeningen van de notaris als tussen zijn verschillende professionele rekeningen.

Art. 3
   De sommen bedoeld in artikel 34 van de wet op het notarisambt moeten uiterlijk bij het verstrijken van de in dat artikel voorziene termijn, voor rekening van de gerechtigde(n), op een bijzondere rekening op naam van de notaris en onder een afzonderlijke rubriek gestort worden.
   De bijzondere rekening moet worden gehouden bij een van de volgende instellingen: 

– een kredietinstelling ingeschreven op één van de lijsten bedoeld in de artikelen 13 en 65 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;

– de Deposito- en Consignatiekas.

Art. 4
De instelling bedoeld in artikel 3, tweede lid, van dit besluit wordt door de notaris aangeduid, tenzij alle gerechtigden het eens zijn over de keuze van een andere instelling.
Het beheer van de bijzondere rekening berust uitsluitend bij de notaris.

Art. 5
Moeten in de Deposito- en Consignatiekas worden gestort, alle sommen van welk bedrag ook die door de gerechtigde(n) niet zijn teruggevorderd, noch aan hem of hen zijn overgemaakt twee jaar na het afsluiten van het dossier naar aanleiding waarvan zij door de notaris werden ontvangen.
Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde(n), die door de notaris wordt of worden aangeduid. Zij worden door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde(n) gehouden tot het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935.

Art. 8
Voor de toepassing van de artikelen 5 en 7 van dit besluit wordt een dossier als afgesloten beschouwd vanaf de dag dat geen enkele akte nog moet tussenkomen in dat dossier.

by 2747.com / law / notary / money / België