De ontvangstbewijsboekjes van de notaris


De notarissen gebruiken de ontvangstbewijsboekjes waarvan het model bij dit besluit is gevoegd.
Zij schaffen zich op hun kosten boekjes aan bij een door de Administratie der directe belastingen erkende drukker.

by 2747.com / law / notary / money / BelgiŽ

Zie ook : law / notary / bond / Belgie: Obligaties, aandelen aan toonder die een notaris worden toevertrouwd


Ministerieel besluit van 17/12/1998 (B.S., 30 december 1998)  tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen 320, gewijzigd door de wet van 9 december 1997, en 321;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 maart 1976 tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat: – dit besluit de regels vastlegt met betrekking tot het gebruik van de EURO vanaf 1 januari 1999;
– dit besluit het model van het ontvangstbewijsboekje daartoe wijzigt waarbij tezelfdertijd rekening wordt gehouden met de juiste verwijzingen naar de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
– de betrokkenen zo spoedig mogelijk moeten worden in kennis gesteld van het nieuwe model;
– dit besluit bij hoogdringendheid moet worden genomen,

Ontvangstbewijsboekjes

Art. 1
De notarissen gebruiken de ontvangstbewijsboekjes waarvan het model bij dit besluit is gevoegd.
Zij schaffen zich op hun kosten boekjes aan bij een door de Administratie der directe belastingen erkende drukker.


Art. 2
Elk boekje bevat 50 ontvangstbewijzen die zijn samengesteld uit evenveel afscheurbare bladen (originelen) en vastgehechte bladen (duplicaten).


Art. 3
De drukker nummert: – de ontvangstbewijzen van 1 tot 50;
– de boekjes in een doorlopende reeks, per leveringsjaar.

Hij drukt, in volgorde: – op de omslag van het boekje: het jaartal van het leveringsjaar en het nummer van het boekje;
– op elk ontvangstbewijs: de gegevens bedoeld in het vorige streepje en het nummer van het ontvangstbewijs.Art. 4
De boekjes worden gebruikt in de volgorde van hun nummering, te beginnen met het boekje dat het laagste nummer draagt van het oudste jaar.
Verschillende boekjes mogen evenwel gelijktijdig worden gebruikt wanneer dit de organisatie van het werk vergemakkelijkt, op voorwaarde dat niet meer dan nodig is van de in het vorige lid bepaalde volgorde wordt afgeweken.


Art. 5
De inschrijvingen op het origineel van het ontvangstbewijs worden op het duplicaat doorgeschreven door middel van carbonpapier of een doorschrijflaagje dat de keerzijde van het origineel bedekt.


Art. 6
Al de in artikel 8 hierna gedefinieerde beroepsontvangsten geven aanleiding tot het uitreiken van een ontvangstbewijs.
Ontheffing van de verplichting tot het opstellen en het uitreiken van het ontvangstbewijs wordt nochtans toegestaan voor de betalingen die worden verricht door storting of overschrijving op een post- of bankrekening van de notaris of van zijn kantoor.


Art. 7
De notarissen zijn ertoe gehouden, op elk verzoek, aan de ambtenaren van de Administratie der directe belastingen, hun niet gebruikte boekjes en ontvangstbewijzen te tonen.Dagboek en notariŽle boekhouding

Art. 8
De notariŽle boekhouding voorgeschreven door de wettelijke en reglementaire teksten terzake, die de ontvangsten en de uitgaven van elke aard moet vaststellen die door de notarissen zijn gedaan, hetzij ter gelegenheid van een akte of bij de uitoefening van hun ambt, hetzij voor rekening van cliŽnten of van lastgevers, maakt het bij artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorgeschreven dagboek uit.[Aanduiding van de munt] Vorige versie(s)


Opschrift vervangen bij art. 1 M.B. 18 december 2001 (B.S., 25 december 2001), met ingang van 1 januari 2002 (art. 4).


Art. 9
[Het ontvangen bedrag, dat aanleiding geeft tot het afleveren van het ontvangstbewijs, moet op dat bewijs worden aangeduid in euro, gevolgd door de vermelding “EUR”.]

Vorige versie(s)

Vervangen bij art. 2 M.B. 18 december 2001 (B.S., 25 december 2001), met ingang van 1 januari 2002 (art. 4).Opheffings- en uitvoeringsmaatregelen

Art. 10
Het ministerieel besluit van 12 maart 1976 tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten wordt opgeheven.


Art. 11
De ontvangstbewijsboekjes, ingevoerd of behouden door het voormeld ministerieel besluit van 12 maart 1976, die nog in het bezit van de notarissen zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden bij voorrang en tot uitputting gebruikt, mits rekening wordt gehouden met de aanpassingen vereist ingevolge artikel 9 van dit besluit.


Art. 12
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Bijlage van het ministerieel besluit van 17 december 1998

by 2747.com / law / notary / money / BelgiŽ