De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme anno 2006

Verrichtingen met een ongebruikelijk karakter

De algemene meldings- en informatieplichten van de notaris

Informatieverstrekking tussen de in de artikelen 2, 2bis en 2ter beoogde ondernemingen of personen en de met de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme belaste overheden

Notarissen moeten een bijzondere waakzaamheid hebben ten aan aanzien van verrichtingen met een ongebruikelijk karakter: artikel 8 witwaswet.