De notaris en het witwassen van gelden

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld

Art. 10bis. gecoŲrdineerde Wet van 11 januari 1993 Wanneer een notariŽle akte een verrichting vaststelt waarvan de som 25.000 EUR of meer bedraagt, moet de betaling van deze som gebeuren door middel van een overschrijving of cheque. De notaris moet in de akte het nummer van de financiŽle rekening vermelden waarlangs het bedrag overgedragen werd of zal worden.

Art. 12. ß 1. gecoŲrdineerde Wet van 11 januari 1993 Wanneer de in artikel 2 beoogde ondernemingen of personen weten of vermoeden dat een uit te voeren verrichting verband houdt met het witwassen van geld, brengen zij dit, vooraleer de verrichting uit te voeren, ter kennis van de Cel voor financiŽle informatieverwerking en delen zij in voorkomend geval de termijn mee binnen welke die verrichting moet worden uitgevoerd. Deze kennisgeving mag telefonisch geschieden, maar moet onmiddellijk bevestigd worden per telefax of, bij gebrek daaraan, op enig andere schriftelijke wijze.
Zodra de Cel de kennisgeving ontvangt, bevestigt zij de ontvangst ervan.

 

     (= E-mail to Reply to)    law@2747.com