Voorbereiding te verbeteren akte : De foutloze akte

De foutloze ontbinding

Artikel 181 W. Venn. bevat de wetteksten waaruit een aantal verplichtingen kunnen worden afgeleid:

Verslag bestuursorgaan

Over het voorstel tot ontbinding.

Staat van activa en passiva

Niet meer dan 3 maanden voor het verslag van het  bestuursorgaan vastgesteld.

Verslag bedrijfsrevisor of externe accountant

Over de staat van activa en passiva.

Notariele bevestiging

§ 4. Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, krachtens § 1 gehouden is.

Overname conclusies verslag

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant overeenkomstig § 1 heeft opgemaakt.