Voorbereiding te verbeteren akte : De foutloze akte

De foutloze verkoopsoverdracht

De verkoopsopdracht bevat minimaal de volgende vermeldingen :

1° de modaliteiten van de verkoop;

2° de wijze waarop publiciteit voor de verkoop zal worden gevoerd alsmede een raming van de daaraan verbonden kosten;

3° het bemiddelingsloon en de voorwaarden waaronder dit loon verschuldigd zal zijn;

4° een verklaring van de eigenaar of diens vertegenwoordiger waaruit blijkt dat hij al dan niet een gelijkaardige opdracht aan een derde heeft toevertrouwd.