De notariswet

Titel V. - Algemene bepalingen

Art. 114. Elke akte opgemaakt in strijd met het bepaalde in de artikelen 6, 3° en 4°, 9, § 2, eerste lid, 10, 12, tweede lid, 14, 20 en 51, § 7, is nietig indien zij niet door alle partijen is ondertekend. Indien de akte door alle contracterende partijen is ondertekend, geldt zij slechts als onderhands geschrift, zulks onverminderd de schadevergoeding die in beide gevallen, zo daartoe aanleiding bestaat, moet worden betaald door de notaris die voornoemde voorschriften heeft overtreden.

Commentaar

Wat is allemaal voorgeschreven op straffe van nietigheid van de notariele akte?

art. 6,3° :

art. 6,4° :

art. 9  § 2, eerste lid :

Getuigen bij akte (art. 10)

Identiteit getuigen en plaats en datum waarop akte verleden is (art. 12, tweede lid)

Ondertekening van de akte (art. 14)

Akte in minuut of in brevet (art. 20)

art. 51, § 7 :