verdeling
Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Burgerlijke rechtsplegingBijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk II. Boedelbeschrijving
....
Artikel 1183 anno 2006:
Behalve de formaliteiten die gemeen zijn aan alle notariële akten, bevat de boedelbeschrijving ook:
   ...
10° de waarschuwing door de notaris dat de wet straffen uitvaardigt tegen hen die zich schuldig maken aan het wegmaken of helen van voorwerpen of aan meineed;

11° de eed van degenen die in het bezit geweest zijn van de voorwerpen of die de plaatsen bewoond hebben, dat zij niets hebben verduisterd, en dat zij van zodanige verduistering geen kennis dragen.

Commentaar

Wie weigert de eed af te leggen kan daartoe worden gedwongen door de Vrederechter op verbeurte van een dwangsom (art. 1184 Ger.W.) Wie na aangemaand te zijn om aanwezig te zijn bij een boedelbeschrijving, toch niet verschijnt, kan hetzelfde lot ondergaan.

Een inventaris dient onder andere om de omvang van een nalatenschap van te stellen. Belanghebbenden dienen daarbij verklaringen te doen ten bate of ten nadele van de nalatenschap (art. 1175 Ger.W.)

Model van notariele akte